Motie Van Raan krimp­sce­nario in de lucht­vaartnota


22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als gevolg van de aangenomen motie Van Raan c.s. (29665-305, d.d. 15 mei 2018) alle klimaateffecten zullen worden meegenomen in de Luchtvaartnota;

verzoekt de regering bijpassende volumescenario’s op te nemen in de Luchtvaartnota, inclusief krimp;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen