Motie Van Raan/Kröger over zich binnen de IMO inzetten voor zo snel mogelijk zo veel mogelijk emis­sie­re­ductie


6 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het doel van de (internationale) scheepvaart om in 2050 50% CO2 reductie te verwezenlijken t.o.v. 2008 ernstig te kort schiet om de opwarming te beperken tot 1,5 graad,

constaterende dat de Internationale Maritieme Organisatie in zijn eigen Greenhouse Gas Study 2020 aangeeft dat de uitstoot in 2050 nog wel eens hoger kan zijn dan in 2008,

verzoekt de regering te onderzoeken welke beleidsinstrumenten beschikbaar zijn om deze uitstoot te adresseren,

verzoekt de regering zich binnen de IMO in te zetten voor zo snel mogelijk zo veel mogelijk emissiereductie,

verzoekt de regering zich binnen de IMO en andere internationale gremia hard te maken voor een vermindering (of rem op de groei) van het internationale goederenvervoer,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Kröger


Status

Ingediend

Voor

Tegen