Motie Van Esch/Bouchal­likht over een overzicht met welke bedrijven zeer zorg­wek­kende stoffen lozen of uitstoten


28 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de evaluatie van het Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) beleid blijkt dat er nog geen compleet overzicht is van emissies en bronnen van de 1.700 ZZS,

overwegende dat er door het RIVM wordt gewerkt aan een database waarin de ZZS-emissies op nationaal niveau zichtbaar zullen worden gemaakt,

overwegende dat deze database naar verwachting pas in 2024 klaar is en dat dit veel te laat is, aangezien ZZS gevaarlijk zijn voor mens en milieu en we zo snel mogelijk alle ZZS moeten uitfaseren,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er vóór 31 december 2022 een actueel overzicht is met welke bedrijven er welke ZZS lozen of uitstoten en waar zij dat doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Bouchallikht


Status

Ingediend

Voor

Tegen