Motie Thieme: breng effecten van klimaat­ver­an­dering, handels- en belas­ting­po­litiek en wapen­le­ve­ranties op de stabi­liteit in kwetsbare landen en regio’s in kaart


17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er steeds meer mensen vluchten voor conflicten en geweld waar diepere oorzaken aan ten grondslag liggen,

constaterende dat er voor deze vluchtelingenstroom een integrale aanpak nodig is die rekening houdt met alle relevante factoren,

overwegende dat experts en internationale gremia er op wijzen dat niet alleen religieus geweld maar ook klimaatverandering, grondstofwinning, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties bijdragen aan de toenemende instabiliteit in kwetsbare regio’s,

constaterende dat de Verenigde Naties rond 2020 tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen verwacht,

verzoekt de regering de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Roemer
Klaver
Pechtold
Kuzu
Krol


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA, 50PLUS, GrKuÖz

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, SGP, VVD, Klein, Houwers, VanVliet