Amen­dement Wassenberg: geen perma­nente opslag van CO2 tege­lij­kertijd met de winning van aardolie of aardgas


29 juni 2016

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 42 Amendement van de leden Wassenberg, Van Tongeren en Dik Faber
Ontvangen 29 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I In artikel I vervallen onderdeel Ha en Hb.

II In artikel I vervalt onderdeel Ka.

III In artikel I, onderdeel L, vervalt: en “Artikel 26, zesde lid” wordt vervangen door: Artikel 26, zesde en zevende lid.

IV In artikel I vervalt onderdeel La

V In artikel I vervalt onderdeel Ob.

Toelichting
Dit amendement draait het gedeelte van de Tweede nota van wijziging terug dat de permanente opslag van CO2 tegelijkertijd met de winning van aardolie of aardgas mogelijk maakt.

De regering geeft als toelichting dat op dit moment de kosten van CCS nog relatief hoog zijn en dat de keten van alle CCS-stappen – afvang, transport en opslag – nog niet grootschalig in de praktijk is getest. Permanente opslag van CO2 is bedoeld om blijvend broeikasgassen uit de atmosfeer te verwijderen. Wereldwijd is nog niet veel ervaring opgedaan met permanente opslag van CO2. Permanente opslag van CO2 tegelijk met de winning van aardolie of aardgas is een niet beproefde techniek, waarvan onduidelijk is of (een deel van) de CO2 weer vrijkomt bij de winning van aardolie of aardgas. Ook vermindert de combinatie van CO2-opslag en winning van aardolie of aardgas de netto CO2-reductie, door de CO2 uitstoot van extra gewonnen aardolie of aardgas. Indieners vinden het dan ook onverantwoord om de mogelijkheden voor CCS op dit moment te vergroten.

Wassenberg
Van Tongeren
Dik Faber


Status

Verworpen

Voor

PVV, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, GrKÖ

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, D66, SGP, 50PLUS, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer