Amen­dement Van Raan c.s. jaarlijks inzich­telijk maken wat de Neder­landse emmis­sie­kloof is


6 december 2018

Nr. PVDD-11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 7, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel e wordt “,en” vervangen door een puntkomma.

2. De punt aan het slot van onderdeel f wordt vervangen door “,en”.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. een weergave van het verschil tussen de emissies van broeikasgassen in het voorafgaande kalenderjaar en de emissies van broeikasgassen die behaald hadden moeten worden in dat kalenderjaar om te kunnen voldoen aan de doelstellingen, bedoeld in artikel 2.

Toelichting

Dit amendement regelt dat jaarlijks inzichtelijk wordt gemaakt wat de Nederlandse emmissiekloof is.

Het Milieubureau van de Verenigde Naties vergelijkt jaarlijks de effecten van het klimaatbeleid met de doelstellingen van het VN-klimaatakkoord . Dit maakt inzichtelijk in

hoeverre de huidige inspanningen (zowel wereldwijd als van de EU) tekort schieten voor het behalen van het Parijs-akkoord. Dit heet ‘the Emmission Gap’; letterlijk vertaald ‘emmissiekloof’. Dit amendement regelt dat de uitkomsten door worden vertaald naar de Nederlandse inspanningen. Daaruit kan worden afgeleid of huidige inspanningen moeten worden versneld of vergroot.

Van Raan
Ouwehand
Wassenberg
Teunissen
Akerboom


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan c.s. herintroduceren van de oprichting van een onafhankelijke klimaatcommissie om toe te zien op de voortgang van het klimaatbeleid

Lees verder

Amendement Van Raan c.s. bedrijven waarvan het verdienmodel voornamelijk gebaseerd is op de productie of gebruik van fossiele brandstoffen, zijn uitgesloten van het begrip “relevante partijen"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer