Amen­dement Van Raan c.s. in het Klimaatplan verant­woording afleggen over niet-genomen klimaat­maat­re­gelen die wel voor­handen zijn


6 december 2018

Nr. PVDD-09 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 wordt na de begripsbepaling broeikasgassen een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

brede welvaart: de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten

koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld;.

II

In artikel 3, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel f wordt “, en” vervangen door een puntkomma.

2. Aan het slot van onderdeel g wordt de punt vervangen door “, en”.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

h. een beschouwing van de gevolgen van de alternatieven voor het te voeren klimaatbeleid van de regering voor de financiële positie van huishoudens, bedrijven en overheden, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan brede welvaart, en op de werkgelegenheid inclusief scholing en opleiding van werknemers, de ontwikkeling van de economie en het tot stand komen van een eerlijke transitie.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in het Klimaatplan verantwoording wordt afgelegd over niet-genomen klimaatmaatregelen die wel voorhanden zijn. Indieners beogen hiermee dat heilige huisjes niet gespaard blijven. Aan de hand van het brede welvaartsbegrip wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn van het niet nemen van maatregelen ‘Hier en Nu’, en in hoeverre dit een druk legt op volgende generaties ‘Later’ en op andere landen ‘Elders’.

Van Raan
Ouwehand
Wassenberg
Teunissen
Akerboom


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan c.s. CO₂-reductie dient zo snel mogelijk in gang te worden gezet

Lees verder

Amendement Van Raan c.s. herintroduceren van de oprichting van een onafhankelijke klimaatcommissie om toe te zien op de voortgang van het klimaatbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer