Amen­dement Thieme:  regelt dat de jacht niet plaats­vindt in beschermde natuur­ge­bieden


30 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
Nr. 165

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3.20 wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. De uitoefening van jacht vindt niet plaats in gebieden als bedoeld in artikel 1.10, tweede lid, en gebieden aangewezen krachtens artikel 1.10, derde lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de jacht niet wordt toegestaan in natuurgebieden die beschermd zijn als onderdeel van natuurnetwerk Nederland of als bijzonder provinciaal natuurgebied. Hiermee wordt het huidige beschermingsniveau vanuit de Flora- en faunawet gecontinueerd. De indiener is van mening dat het openen van de jacht in beschermde gebieden geen redelijk doel dient en een verstorend effect heeft op de aanwezige natuurwaarden.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, PvdD, SP

Tegen

GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, GL, PvdA

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer