Kies­wijzer: Partij voor de Dieren of Groen­Links-PvdA


Twijfel je tussen GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren?

Sommige mensen twijfelen tussen een stem op de Partij voor de Dieren en op GL-PvdA. Dat is begrijpelijk. Er zijn veel overeenkomsten tussen beide partijen. Wij werken in de Tweede Kamer en daarbuiten vaak nauw samen. Een goed voorbeeld is de initiatiefwet voor een vuurwerkverbod dat de Partij voor de Dieren en GroenLinks samen hebben ingediend. Maar er zijn ook grote verschillen. Veel mensen vragen daar specifiek naar. Hieronder beantwoorden we een paar van die vragen.

De klimaatcrisis op tijd keren

GL-PvdA is net als de Partij voor de Dieren een voorvechter voor beter, eerlijker en ambitieuzer klimaatbeleid. We willen allebei de uitstoot van broeikasgassen sneller stoppen, fossiele subsidies voor grote vervuilers afschaffen en duurzame, gezonde keuzes bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen.

Maar de Partij voor de Dieren is de enige partij die voorstellen doet die vanuit wetenschappelijk oogpunt noodzakelijk zijn om (fair share naar rato) de opwarming van de Aarde te keren. Als we het doel van maximaal 1,5 graden opwarming serieus nemen en als rijk land ons steentje bijdragen, dan moeten we uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat volgt uit het Klimaatakkoord van Parijs, uit wat klimaatwetenschappers ons vertellen én is eerlijk tegenover andere (niet-westerse) landen die in het verleden veel minder broeikasgassen hebben uitgestoten. Er is geen enkele andere politieke partij die deze keuze durft maken.

De Partij voor de Dieren is bovendien de enige partij die onderschrijft dat een forse krimp van het aantal dieren in de vee-industrie (minimaal 75%) niet alleen noodzakelijk is vanwege de dieren en de natuur, maar óók om de klimaatcrisis te keren. Geen enkele partij bekijkt de problemen zo fundamenteel in samenhang als de Partij voor de Dieren.

De coronatijd bewijst tot hoeveel we in staat zijn als het echt moet. Daarom gaan we écht voor netto 0 uitstoot in 2030. Opgeven is geen optie.

IJs op de Zuidpool

De landbouw hervormen en de natuur redden

Lang was de Partij voor de Dieren de enige partij in de Tweede Kamer die constant de problemen van de intensieve landbouw en vee-industrie op de agenda zette. Inmiddels zijn er veel meer partijen die zich hard maken voor een omslag in de landbouw, waaronder GL-PvdA. Samen strijden we voor een duurzame landbouw, met minder vervuiling, meer dierenwelzijn en een toekomstbestendig verdienmodel voor boeren.

Maar ook hier houdt de Partij voor de Dieren vast aan de noodzaak van een snelle omschakeling, om de Nederlandse natuur te redden, onze leefomgeving schoner en gezonder te maken en de dieren te bevrijden uit de vee-industrie. De Partij voor de Dieren is de enige partij die het stikstofdoel voor 2030 met hand en tand verdedigt en zal blijven verdedigen en dit niet als wisselgeld zal inzetten. Omdat veel natuurgebieden in Nederland op omvallen staan, is 50% stifkstofreductie bovendien niet genoeg, maar is minstens 70% minder stikstofuitstoot in 2030 nodig. GL-PvdA heeft bovendien geen concreet doel voor het verkleinen van de veestapel. De Partij voor de Dieren wil het aantal landbouwdieren in 2 jaar tijd verminderen met 75%.

Natuur in Nederland

Echte oplossingen: Groen en betaalbaar wonen

Net als GL-PvdA en andere partijen vinden wij dat de macht van beleggers en huisjesmelkers aan banden moet worden gelegd. Wonen is voor veel mensen onbetaalbaar. Ook de Partij voor de Dieren wil de huren bevriezen, bestaande bebouwing zoals lege kantoren veel beter benutten en wanneer huisbazen de woning niet goed isoleren, moet de huur worden verlaagd.

Maar dat is helaas niet genoeg om de wooncrisis helemaal op te lossen. Voor voldoende betaalbare woningen heb je ruimte om te bouwen nodig. Dan kunnen we het ons niet langer veroorloven om de helft van Nederland te gebruiken voor de vee-industrie, inclusief weilanden en veevoerakkers. Als we de vee-industrie met 75% krimpen, is er meer dan genoeg ruimte voor betaalbare woningen, voor natuurvriendelijke landbouw en voor veel meer natuur. De enige partij die deze olifant in de Kamer durft te benoemen en daarover voorstellen indient, is de Partij voor de Dieren.

Groen en betaalbaar wonen

Een economie voor óns, niet voor grote bedrijven

De Partij voor de Dieren en GL-PvdA staan zij aan zij in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Net als GL-PvdA willen we dat mensen een laag of middeninkomen meer overhouden. We verhogen de belastingen voor de allerrijksten en grote bedrijven. Net als GL-PvdA willen wij het minimumloon naar 16 euro per uur verhogen en de uitkeringen en de AOW mee laten stijgen.

Maar de Partij voor de Dieren staat voor een economie die niet langer gebaseerd is op oneindige groei op een eindige planeet. De lijstrekker van GL-PvdA- deelde onlangs dat hij gelooft dat er zonder economische groei geen vooruitgang is. Wat ons betreft is dat een doodlopende weg. We moeten naar een ander economisch model. Naar een economie van brede welvaart, voor mens, dier en milieu.

Een economie voor ons

De enige eco-centrale partij

De Partij voor de Dieren is de enige partij in Nederland die eco-centraal denkt. Dat betekent dat wij, in tegenstelling tot alle andere politieke partijen, de belangen van de natuur, de dieren en de mensen in samenhang bekijken. De Partij voor de Dieren is daarmee de enige partij die al het leven op Aarde als uitgangspunt van onze voorstellen neemt, en niet de kortetermijnbelangen van de mens.

Als je Partij voor de Dieren kiest, dan kies je voor grote idealen én grote invloed. De Partij voor de Dieren stapt graag in een coalitie die echt kiest voor een diepgroene koers. Maar je weet bij de Partij voor de Dieren zeker dat we de dieren, de natuur, het klimaat en het milieu hoe dan ook bovenaan de politieke agenda houden. We trekken andere partijen de groene kant op.