Vragen over het gebruik van wilde vogels in een dierexperiment

Vragen van het Lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van LNV over het gebruik van uit het wild gevangen beschermde dieren in een dierexperiment.

1)         Kent u het bericht ‘Rijksuniversiteit Groningen zet wilde vogels in voor dierproeven en in daarmee mogelijk in overtreding’?[1]

2)         Klopt het dat bij deze experimenten honderden spreeuwen en kauwen uit het wild worden gevangen om ze te gebruiken in experimenten, waarna de dieren worden gedood?

3)       Klopt het dat de kauw en de spreeuw inheemse en beschermde vogelsoorten zijn, waarbij met name het aantal spreeuwen de afgelopen jaren dramatisch is afgenomen? [2] Deelt u de mening dat het gebruik van uit het wild gevangen beschermde en bedreigde diersoorten voor experimenten ten principale zeer onwenselijk is en daarom dient te worden afgewezen?

4)         Op basis van welke argumenten heeft de Dierexperimentencommissie het vangen van bedreigde en beschermde vogels toe te staan, om ze vervolgens te gebruiken in een dierproef en ze na afloop te doden?

5)         Welke andere ethische commissies keken naar de aanvraag van dit experiment? Bent u bereid om de overwegingen en de conclusies van deze ethische commissies openbaar te maken? Zo nee, waarom niet? Bent u het met ons eens dat een ethische toets in principe openbaar zou moeten zijn, aangezien een ethische toets gaat over wat aanvaardbaar is binnen de samenleving en dat deze overwegingen niet geheim gehouden zouden mogen worden?

6)         Bent u bereid om de Rijksuniversiteit Groningen te sommeren om deze dierproef met beschermde en bedreigde dieren te staken en de gevangen vogels de vrij te laten? Zo nee, waarom niet?


[1] http://www.dvhn.nl/groningen/Rijksuniversiteit-Groningen-zet-wilde-vogels-in-voor-dierproeven-en-is-daarmee-in-overtreding-update-22811315.html

[2] https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/spreeuw