Wets­voorstel Van Raan: 'Wet straf­baar­stelling ecocide'


13 juli 2023

13 juli 2023

[Kamerstuknummer]

Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van ecocide (Wet strafbaarstelling ecocide)
Nr. 2

VOORSTEL VAN WETWij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de strafrechtelijke bescherming van het milieu te versterken door het opzettelijk aanrichten van ernstige, wijdverbreide en langdurige schade aan het milieu als ecocide strafbaar te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7, tweede lid, wordt, onder verlettering van de onderdelen b tot en met e tot c tot en met f, een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. aan het misdrijf omschreven in artikel 153;

B

In het Tweede Boek wordt na titel V een titel ingevoegd, luidende:

TITEL VI. ECOCIDE

Artikel 153

1. Als schuldig aan ecocide wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de zesde categorie degene die opzettelijk door handelen of nalaten ernstige en wijdverbreide dan wel ernstige en langdurige schade aan het milieu aanricht, dan wel gevaar voor die schade doet ontstaan, waarbij het hier in elk geval gaat om alle gevaarzetting die voldoet aan het schadecriterium voor ecocide.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt:

a. onder milieu verstaan: het geheel van voorwaarden en invloeden binnen de fysieke leefomgeving die voor de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen, van water, bodem en lucht en van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden en van de beheersing van het klimaat, alsmede van de relaties daartussen van belang zijn.

b. schade aan het milieu aangemerkt als:

1°. wijdverbreid, indien de schade optreedt in een meer dan beperkt geografisch gebied, landsgrenzen overschrijdt, dan wel betrekking heeft op een belangrijk deel van een ecosysteem, een groot aantal mensen of een groot aantal van een bepaalde diersoort of plantensoort;

2°. langdurig, indien de schade onomkeerbaar is of niet binnen een redelijke termijn kan worden hersteld door middel van natuurlijk herstel; en

3°. ernstig, indien de schade een zeer ernstige nadelige verandering of veranderingen, verstoring of verstoringen van een of meerdere onderdelen van het milieu tot gevolgen heeft.

ARTIKEL II

Het Wetboek van Strafrecht BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 5 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 10˚ door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

11˚. aan het misdrijf omschreven in artikel 158.

B

In het Tweede Boek wordt na titel V een titel ingevoegd, luidende:

TITEL VI. ECOCIDE

Artikel 158

1. Als schuldig aan ecocide wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de zesde categorie degene die opzettelijk door handelen of nalaten ernstige en wijdverspreide dan wel langdurige schade aan het milieu aanricht, dan wel gevaar voor die schade doet ontstaan, waarbij het hier in elk geval gaat om alle gevaarzetting die voldoet aan het schadecriterium voor ecocide.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt:

a. onder milieu verstaan: het geheel van voorwaarden en invloeden binnen de fysieke leefomgeving die voor de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen, van water, bodem en lucht en van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden en van de beheersing van het klimaat, alsmede van de relaties daartussen van belang zijn.

b. schade aan het milieu aangemerkt als:

1°. wijdverbreid, indien de schade optreedt in een meer dan een beperkt geografisch gebied, landsgrenzen overschrijdt, dan wel betrekking heeft op een belangrijk deel van een ecosysteem, een groot aantal mensen of een groot aantal van een bepaalde diersoort of plantensoort;

2°. langdurig, indien de schade onomkeerbaar is of niet binnen een redelijke termijn kan worden hersteld door middel van natuurlijk herstel; en

3°. ernstig, indien de schade een zeer ernstige nadelige verandering of veranderingen, verstoring of verstoringen van een of meerdere onderdelen van het milieu tot gevolgen heeft.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL IV

Deze wet wordt aangehaald als: Wet strafbaarstelling ecocide.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Justitie en Veiligheid,


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer