Schrif­te­lijke inbreng Trans­portraad


8 februari 2022

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met interesse kennisgenomen van de geannoteerde agenda. Zij hebben daarover aan aantal vragen.

De leden lezen dat het Franse voorzitterschap de sociale aspecten en arbeidsomstandigheden nadrukkelijk op de agenda plaatst. In dat kader vragen zij de staatssecretaris ook de aandacht te vestigen op de aantoonbaar grote gezondheidsschade die optreed binnen de infrasector.
Recente voorbeelden zoals de gezondheidsschade onder medewerkers op het platform op Schiphol of de gezondheidsschade van kwartshoudende ballaststenen in de spoorsector maken duidelijk dat de huidige praktijken onacceptabele gezondheidsschade opleveren.
De leden vragen de staatssecretaris dit soort voorbeelden (zoals de situatie op het platform op Schiphol) naar voren te brengen zodat dit ook nadrukkelijker op het netvlies komt in landen waar dezelfde gezondheidsschade zich voordoet.

Daarnaast vragen de leden de staatssecretaris naar haar inzet op het gebied van biobrandstoffen voor de luchtvaart. De leden lezen dat Nederland zich inzet voor een hogere bijmengverplichting. Daarover hebben de leden de volgende vragen:
- Kan de staatssecretaris aangeven op grond van welke analyse geconcludeerd is dat er voldoende ‘duurzame’ biobrandstoffen zouden zijn? Of er voldoende biobrandstoffen zouden kunnen zijn in de nabije toekomst? Uit welke grondstoffen gaat deze biobrandstof (voornamelijk) gewonnen worden?
- Kan de staatssecretaris aangeven met welke definitie van ‘Sustainable Aviation Fuel’ de Europese Unie gaat werken? Kan de staatssecretaris bevestigen dat de eerder in schriftelijke antwoorden[1] genoemde CO2 reductie in de levenscyclus van 50% niet verlaagd wordt? Is het de inzet van de staatssecretaris om dit percentage jaarlijks te verhogen? Bijvoorbeeld jaarlijks verhogen met het groeipercentage van de sector om te compenseren voor de toegenomen groei van emissies binnen de sector? Zo nee, waarom niet?
- Kan de staatssecretaris schetsen welke ‘energiehuishouding’ hoort bij de productie van synthetische kerosine? Hoeveel energieverlies treedt er op in de hele keten? Is de staatssecretaris van mening dat we, zeker zolang er een gigantisch tekort is, de opgewekte duurzame energie zo efficiënt mogelijk moeten inzetten? Hoe verhoudt zich dat tot de inzet van duurzame energie voor de productie van synthetische kerosine?
- Kan de staatssecretaris aangeven waarom eigenlijk gesteld wordt in de gezamenlijke brief aan de Commissie dat SAF een haalbare en effectieve route is voor het terugdringen van de CO2 uitstoot? Op welke wijze is dat haalbaar gegeven de urgentie van de klimaat- en biodiversiteitscrisis? Op welke wijze is dat effectief aangezien ook bij het verbranden van biobrandstoffen er gewoon CO2 uit de motor komt?
- Kan de staatssecretaris aangeven op welke wijze de inzet op biobrandstoffen gaat bijdragen aan het reduceren van de niet-CO2 effecten die de luchtvaart heeft? Kan het zijn dat het verbranden van biobrandstoffen zelfs leidt tot grotere niet-CO2 effecten? Op welke wijze worden deze bijdrages aan de opwarming van de aarde voorkomen? Hoe wordt over deze effecten gerapporteerd? Zijn er concrete reductiedoelen voor opgesteld?[1] Kamerstuk 2021Z14191