Schrif­te­lijke inbreng over fiche: Veror­dening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn 2000/31/EG en fiche: Veror­dening inzake Digitale Markten


18 mei 2021

Inbreng SO Fiche: Verordening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn 2000/31/EG (Digital Services Act) (22112-3050) en Fiche: Verordening inzake Digitale Markten (Digital Markets Act) (22112-3049)

De leden van de fractie van Partij voor de Dieren hebben met interesse kennisgenomen van de kabinetsreacties op de voorliggende fiches inzake de Digital Services Act (afgekort DSA) en de Digital Markets Acts (afgekort DMA).

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen zich af wat de effecten van de DSA en DMA zijn op data-ownership? Kan de minister toelichten op welke manier in zijn ogen data-ownership wordt vormgegeven. Kan hij toelichten of de voorliggende voorstellen data-eigenaarschap van de eindgebruiker versterken? En als dat niet het geval is, hoe hij de gevolgen daarvan waardeert?

DSA:

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn te spreken over het feit dat er een extern onderzoek aan de Radboud Universiteit loopt. Deze leden vragen of de minister dit onderzoek en de kabinetsappreciatie hiervan na afronding van het onderzoek zo snel mogelijk de Kamer kan toezenden? Daarnaast vragen deze leden aan de minister of dit onderzoek en de eventueel hieruit voortvloeiende verbeterpunten worden meegenomen voor de inwerkingtreding van de DSA?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn tevreden dat de tussenpersoon(-en) c.q. onderneming(-en) die illegale inhoud verspreid(en) daarvoor aansprakelijk gesteld gaat/gaan worden, en dat dezen de verantwoordelijkheid dragen om verspreiding van illegale inhoud te bestrijden en systemische risico’s van de eigen dienstverlening te adresseren. Deze leden vragen zich echter ook af waarom er niet gekozen wordt om ook de bron (de eerste aanbieder) van illegale inhoud aan te pakken en om dit mogelijk te maken doordat er bijvoorbeeld een meldplicht ingevoerd wordt voor de tussenpersoon? Kan de minister hier een toelichting op geven? Daarnaast vragen leden van de fractie van de Partij voor de Dieren welke mogelijkheden er zijn voor de Lidstaten om extra regels en/of voorwaarden te stellen aan de verschillende soorten dienstverlening (intermediary services, mere conduit diensten, caching diensten, en online platforms) die de DSA onderscheid?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren lezen dat als een tussenpersoon niet in de EU gevestigd is, maar daar wel diensten aanbiedt, een juridisch vertegenwoordiger moet aanwijzen in een lidstaat waar vervolgens de digitale dienstencoördinatoren (afgekort DDC) bevoegd is tot controle, en mocht er geen lidstaat aangewezen zijn dat elke DDC bevoegd is. Deelt de minister de zorg dat dit bij gebrekkige uitvoering en handhaving tot een averechts effect kan leiden waarbij grote platformbedrijven wegtrekken uit de EU, en geen juridische vertegenwoordiger aanwijzen zodat de regelgeving omzeilt wordt? Leidt dit namelijk niet tot een situatie waarbij iedereen verantwoordelijk is, en dus niemand verantwoordelijk is? Kan de minister hierbij uitleggen hoe een DDC, gevestigd in de EU, kan handhaven op Europese regelgeving als er geen juridisch contactpersoon is aangewezen in de EU? Levert dit niet dezelfde problemen op die er nu ook al zijn, waarbij grote platformbedrijven buiten de wet lijken te staan? Indien de minister deze zorgen deelt, hoe gaat hij dit aankaarten? Zo niet, waarom niet?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren lezen dat er een brede definitie van ‘illegale inhoud’ is, en dat de reikwijdte van het begrip nog niet duidelijk is. Deelt de minister de mening dat op basis van de voorliggende wijziging en het daarin gehanteerde Know-your-business customer-concept, het mogelijk is om striktere eisen te stellen aan digitale marktplaatsen en handelaren? Is de minister bereid om de mogelijkheden die deze wet biedt actief te gebruiken om de vaak malafide (huis)dierhandel aan te pakken die plaatsvindt via verschillende online marktplaatsen? Zo ja, gaat de minister zich inzetten om dit op te laten nemen in de DSA (of eventueel DMA)? Zo niet, waarom niet? Kan de minister uiteenzetten hoe de DSA gebruikt gaat worden om de malafide dierenhandel, waaronder de illegale puppyhandel, aan te pakken?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen of de minister bereid is om het Know-your-business customer-concept van toepassing te verklaren op alle online tussenpersonen, waaronder hosting providers? Zo niet, waarom niet?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen van de minister weten of er al bekend is op welke manier de DDCs gaan samenwerken en hoe hierbij de privacy van eindgebruikers gewaarborgd blijft? Daarnaast maken deze leden zich zorgen over de DDC in Nederland. De minister geeft aan dat naar verwachting de taken ondergebracht kunnen worden bij een bestaande organisatie. Kan de minister aangeven of dit de Autoriteit Persoonsgegevens (afgekort: AP) wordt, of dat de minister een andere instantie op het oog heeft? Als de Nederlandse DDC wordt ondergebracht bij de AP, hoe ziet de minister dit voor zich met het oog op de huidige onderbezetting en capaciteitsproblematiek die al bestaat bij de AP? Is de minister bereid om de portemonnee te trekken en deze capaciteitsproblemen structureel aan te pakken?

DMA:

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn verheugd om te lezen dat er een stap wordt gezet in het aanpakken en versterken van de controle op platforms met een poortwachtfunctie.

Het voorstel om het verbod op het combineren van data van de kernplatformdienst met data van andere diensten van het platform en een verplichting om ondernemers de mogelijkheid te bieden buiten het platform om contracten met klanten te sluiten, waarbij een ondernemer niet mag worden verboden zijn product of dienst op andere platforms tegen een lagere prijs aan te bieden, zien de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren als een goede ontwikkeling. In het verlengde van deze maatregelen vragen deze leden welke mogelijkheden er zijn om platforms met een poortwachtfunctie (of dominante platforms) via de DMA een verplichting tot interoperabel functioneren op te leggen? Zodat consumenten gebruik kunnen maken van concurrerende alternatieve diensten, en, net zoals bij email, via verschillende aanbieders nog steeds met elkaar kunnen communiceren. Is de minister ook bereid zich hiervoor in te zetten in Europees verband? Zo niet, waarom niet?

Verder vragen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren aan de minister of via de DMA ook de zogenaamde dark patterns aangepakt (kunnen) worden? Zodat gebruikers meer autonomie over hun gegevens krijgen, en platforms niet langer op geniepige wijze gebruikers op hun website houden en op die manier steeds meer gegevens verzamelen.

Interessant voor jou

Schriftelijke inbreng over Eurogroep/Ecofinraad

Lees verder

Stemverklaring wijziging kolenwet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer