Schrif­te­lijke inbreng over Fiche actieplan grens­over­schrijdend trein­verkeer


21 maart 2022

Inbreng PvdD - Mededeling actieplan grensoverschrijdend en langeafstandspersonenvervoer per spoor

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met interesse het Fiche: Mededeling actieplan grensoverschrijdend en langeafstandspersonenvervoer per spoor gelezen. Zij hopen dat het kabinet en de Europese Commissie zich voluit inspannen om het internationale treinreizen te bevorderen. Zij hebben daarover nog enkele vragen.

De leden zijn tevreden over het gegeven dat er met enthousiasme gekeken wordt naar de noodzaak om internationaal spoor te bevorderen. Zij missen echter wel een mate van urgentie.
De klimaatcrisis die bestreden moet worden is geen zaak meer van de toekomst. De klimaatcrisis is hier en wordt nog elke dag erger. Tegelijk is de klimaatimpact van het personen- en goederenvervoer zoals we dat nu georganiseerd hebben wezenlijk en de (internationale) trein is een van de weinige vervoerssectoren die (relatief) gemakkelijk te verduurzamen is of zelfs al verduurzaamd is.
Daarom vragen de leden welke manieren het kabinet ziet om nog steviger in te zetten op het bevorderen van het internationale treinverkeer.

Een andere vraag die de leden van de PvdD-fractie hebben is wat precies bedoeld wordt wanneer men spreekt over een ‘gelijk speelveld’ tussen verschillende transportmodaliteiten aangezien er wezenlijke verschillen (vooral in klimaatimpact) zitten tussen de verschillende modaliteiten.
Kortom, wat bedoelt het kabinet (en de Europese Commissie) wanneer zij verwijst naar haar inzet om te komen tot een gelijk speelveld tussen modaliteiten? Gaat het dan alleen om het verder beprijzen van de negatieve (klimaat)effecten die andere modaliteiten zoals vlieg- vaar- en wegverkeer hebben?

De leden lezen ook dat de commissie onderzoekt of lidstaten het luchtverkeer op bepaalde routes kunnen beperken ten gunste van duurzame spooralternatieven. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren steunen dat van harte en vragen het kabinet naar haar positie. Zij gaan er vanuit dat het kabinet dit beleid steunt omdat de Kamer ook met bijvoorbeeld de motie Kröger (29984-824) in 2019 al opriep om lijnvluchten tussen Amsterdam en Brussel uit te faseren.
Durft het kabinet, naast de inzet om de trein aantrekkelijker te maken, ook in te zetten op het verder normeren van de luchtvaartsector zodat die zich binnen het fair-share naar rato CO2 plafond van 2,3 megaton (voor de Nederlandse luchtvaart) gaat bevinden? Zo nee, waarom niet?
Is het kabinet bereid er bij de Europese Commissie op aan te dringen om met een lijst van korte vluchten te komen die nu al beperkt kunnen worden omdat er goede duurzame alternatieven over het spoor beschikbaar zijn? Zo nee, waarom niet?

Kan het kabinet verder duiden wat zij bedoeld met het bevorderen van vliegtuig-trein connecties? Worden daarmee combi tickets bedoeld waarmee meer Duitse en Belgische reizigers kunnen worden verleid om via Schiphol internationaal te vliegen? Want naar de mening van de leden van de Partij voor de Dieren is dat niet waar het beleid ter bevordering van het internationale treinverkeer op gericht zou moeten zijn. Hoe ziet het kabinet dat?

In het fiche valt verder te lezen dat de commissie onderzoekt of een vrijstelling (of nultarief) van BTW op internationale treintickets mogelijk is. Het kabinet geeft aan dat ze dit onderzoek steunt maar de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen het kabinet of ze niet alleen een onderzoek naar de mogelijkheid steunt maar of ze ook een daadwerkelijke vrijstelling steunt? Wat betreft de leden van de PvdD is dat verstandig en zij roepen het kabinet er toe op zo’n voorstel te steunen.

Aangaande de tickets lezen de leden ook dat er verder gewerkt wordt aan een multimodaal ticketing systeem voor reizigers. Kan het kabinet aangeven of er daarbij, vanuit het belang van de privacy, wel gewerkt wordt aan een systeem dat in ontwerp en gebruik de meest privacy vriendelijke uitgangpunten hanteert? Kan en wil het kabinet benadrukken dat privacy by design en privacy by default gewenste uitgangspunten zijn? Zo nee, waarom niet?

De leden vragen het kabinet verder nog hoe het voorliggende voorstel gaat uitpakken (en of dat verschilt) voor de reizigers die nét de grens over willen ten opzichte van reizigers die een langere internationale reis maken.
Ook vragen de leden wat het kabinetsbeleid is om een goede internationale spoorverbinding tot stand te brengen tussen Noord-Nederland en Bremen/Hannover/Kopenhagen. Zeker gegeven in 2029 de Fehmarnbeltverbinding tussen Duitsland en Denemarken gereed komt die een stevige reductie van de reistijd richting Kopenhagen/Scandinavië kan betekenen. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zouden het zeer teleurstellend vinden als Duitsland en Denemarken voor miljarden investeren in een goede snelle treinverbinding en Nederland daar niet op aangesloten komt. In dat licht is de door het kabinet verwoorde zuinigheid in het fiche over het TEN-T ook teleurstellend. Waarom wil het kabinet vasthouden aan de ‘escape’ mogelijkheid uit de verordening om de doelen niet te halen met een beroep op het gebrek aan financiële middelen?
Als het kabinet niet bereid is de noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen rijst de vraag hoe geloofwaardig de door het kabinet onderschreven ambitie is.