Schrif­te­lijke inbreng over de uitvoering motie- Vestering en Van Raan over geen stik­stof­de­po­si­tie­ruimte reser­veren voor de uitbreiding van Lelystad Airport


12 februari 2022

Inbreng Partij voor de Dieren SO over Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Vestering en Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport

De leden van de Partij voor de Dierenfractie constateren met teleurstelling dat de motie Vestering/Van Raan[1] niet door de minister wordt uitgevoerd. De motie verzoekt de regering om geen stikstofdepositieruimte te reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de collectieve legalisering van de PAS-melders. Met andere woorden verzoekt de Kamer de minister om de legalisatie van Lelystad Airport middels de collectieve regeling voor de PAS-melders te staken.

Kan de minister aangeven waarom zij in reactie op deze motie aangeeft dat Lelystad Airport alsnog meegenomen wordt in het verificatieproces? Waarom stelt zij dat deze verificatie eerst afgewacht moet worden alvorens duidelijk wordt of de melding in aanmerking komt voor legalisatie, als de Kamer reeds heeft verzocht om deze melding niet te legaliseren? Is er een juridische blokkade die uitvoering van de motie onmogelijk maakt? Zo ja, welke is dat? Deze leden vrezen dat bij een positieve uitslag van de verificatie er toch ingezet zal worden op legalisatie, terwijl dit tegen de wens van de Kamer is. Kunt u deze vrees wegnemen?

Kunt u met de Kamer delen welke stappen doorlopen worden bij dit verificatieproces? Wanneer verwacht u dat de verificatie van de melding van Lelystad Airport afgerond is? Kunt u bevestigen dat bij de verificatie gekeken wordt of de PAS-melding correct en volledig is gedaan ten aanzien van de op dat moment geldende voorwaarden (die dus golden onder de Programmatische Aanpak Stikstof, de PAS)? Welke instantie is verantwoordelijk voor de verificatie? Welke instantie was het bevoegd gezag voor de PAS-melding die destijds is gedaan en welke instantie is nu het bevoegd gezag voor het al dan niet legaliseren van Lelystad Airport? Wie is de initiatiefnemer van de natuurvergunningaanvraag voor Lelystad Airport? Kunt u de informatie die voor het verificatieproces door de initiatiefnemer is aangeleverd met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet? Welke rol speelt de passende beoordeling die Royal Haskoning DHV heeft uitgevoerd[2] in dit verificatieproces?

Deze leden hebben nog een aantal inhoudelijke vragen over de PAS-melding voor Lelystad Airport. Klopt het dat er een oorspronkelijke PAS-melding is gedaan in 2016 en een geactualiseerde PAS-melding in 2019, slechts twee weken voordat de Raad van State de PAS vernietigde? Kunt u uitleggen waarom dit is gebeurd en hoe dit proces is gegaan? Kunt u aangeven waarom u het register van PAS-melders niet openbaar gemaakt heeft? Kunt u dat alsnog doen, omdat dit over milieu-informatie gaat, waar burgers recht op hebben?[3] Deze leden zouden graag inzicht krijgen in de parameters waarmee is gerekend voor de PAS-melding van Lelystad Airport en die nu worden gebruikt bij de verificatie. Kunt u deze met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren maken zich vooral grote zorgen over het al dan niet rekenen met een warmteinhoud. Kunt u bevestigen dat er bij het begin van de PAS per sector depositieruimte werd gereserveerd, die vervolgens afgeboekt moest worden bij het uitbreiden van activiteiten, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van Lelystad Airport? Kunt u bevestigen dat er voor de luchtvaartsector een rekenmethode met parameters was vastgelegd voor de stikstofdepositieberekening in de AERIUS Monitor factsheets?[4] Kunt u bevestigen dat hierin was vastgelegd dat voor de luchtvaart met 0 MW warmteinhoud moet worden gerekend? Kunt u aangeven welke ministeries tijdens de ontwikkeling van de PAS betrokken waren bij het vaststellen van deze rekenmethode en parameters? Was het ministerie van I&W hierbij ook betrokken?

Kunt u bevestigen dat in de oorspronkelijke PAS-melding voor Lelystad Airport uit 2016 inderdaad is gerekend met 0 MW warmteinhoud? Kunt u bevestigen dat in de geactualiseerde PAS-melding uit 2019 is gerekend met extreem grote warmteinhoud van 43 MW, waardoor er significant minder stikstofdepositie werd berekend? Hoe beoordeelt u dit? Kunt u uitsluiten dat voor de berekening van de afboeking van stikstofruimte voor Lelystad Airport andere parameters, variabelen of methoden (in brede zin) zijn gebruikt dan bij de berekening voor de reservering van stikstofruimte? Zo ja, hoe verklaart u dan de aanwezigheid van de andere parameters voor de warmteinhoud? Zo nee, hoe zit het dan?

Deelt u het inzicht dat het rekenen met andere parameters in feite neerkomt op een dubbele stikstofboekhouding? Wordt het feit dat in de geactualiseerde PAS-melding voor Lelystad Airport in 2019 is afgeweken van de in de AERIUS Monitor Factsheets vastgelegde parameters meegenomen in de verificatie van de PAS-melding? Welke conclusies trekt de minister uit deze dubbele stikstofboekhouding voor andere luchthavens en de daarvoor opgestelde luchthavenbesluiten? En welke consequenties ziet de minister in zijn algemeenheid voor het stikstofdossier?

Tenslotte wijzen deze leden de minister erop dat het legaliseren van een onjuiste en/of onvolledige PAS-melding oneerlijk is richting de PAS-melders die wel te goeder trouw en correct een melding hebben gedaan, alsmede richting ondernemers die momenteel niet aan een natuurvergunning kunnen komen. Deze leden roepen de minister dan ook op om de motie Vestering/Van Raan zonder verdere vertraging uit te voeren en legalisatie van Lelystad Airport middels de collectieve regeling voor de PAS-melders te staken. Tevens verzoeken deze leden de minister om deze Kameruitspraak te betrekken bij de verdere politieke besluitvorming over de eventuele openstelling van Lelystad Airport.


[1] Kamerstuk 35 600, nr. 65

[2] https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/392274.pdf

[3] Op basis van het Verdrag van Aarhus over toegang tot informatie over milieuzaken, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28056

[4] Specifiek de AERIUS-factsheet "Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte Luchthavens."