Schrif­te­lijke inbreng over de hoofd­lij­nen­brief Schiphol


3 september 2022

Inbreng Partij voor de Dieren SO Hoofdlijnenbrief Schiphol

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren bedanken de minister voor de hoofdlijnenbrief Schiphol. Eindelijk geeft ook een minister van Infrastructuur aan dat Schiphol moet krimpen.
Het heeft jaren geduurd voordat de boodschap die de lokale actiegroepen en de Partij voor de Dieren verkondigen tot de noodzakelijke actie gaat leiden. De leden feliciteren de minister dat hij nu ook tot dit inzicht is gekomen en met het nemen van deze eerste stap.
Zij hebben daarover wel nog een aantal vragen. Vragen zoals waarom niet in één keer is gekozen voor de (noodzakelijke) verdere krimp, waarom gekozen lijkt voor een onzekere rechtsvorm en waarom er nog altijd doorgebouwd wordt op Schiphol aan de infrastructuur voor verdere uitbreiding.

De minister schrijft in zijn brief dat hij tot deze krimp heeft besloten omdat omwonenden niet langer in onzekerheid kunnen worden gehouden. De leden van de PvdD-fractie vragen de minister uitgebreider aan te geven waarom hij ervoor kiest de krimp vorm te geven via een ministeriële regeling. Een regeling die nog altijd onzekerheid laat bestaan. De wet luchtvaart stelt namelijk expliciet dat er een geldig luchthavenverkeerbesluit (LVB) moet liggen voor Schiphol. De wet Natuurbescherming stelt dat een natuurvergunning nodig is. Beide zijn er voor Schiphol niet en zullen er ook niet zijn met de ministeriële regeling om deze krimp te regelen. Kan de minister bevestigen dat – ook wanneer er een ministeriële regeling ligt – het openhouden van Schiphol in strijd met de wet is? Of omgekeerd, kan de minister uitsluiten dat het openhouden van Schiphol ondanks het ontbreken van de vereiste vergunningen niet in strijd is met de wet? Welke zekerheid geeft die ministeriële regeling dan voor omwonenden? De leden vragen de minister te bevestigen dat omwonenden geen inspraak en mogelijkheid tot bezwaar hebben bij een ministeriële regeling? Waarom kiest de minister toch voor een ministeriële regeling om de krimp naar 440.000 duizend vliegbewegingen per jaar vast te leggen?
Hoe ver zou Schiphol moeten krimpen wanneer de minister nu de ILT en de minister voor Natuur en Stikstof verzocht om te handhaven?
Waarom stelt de minister dat het kabinet zich ervoor inspant om ‘binnen de juridische randvoorwaarden de operaties op Schiphol te kunnen continueren, totdat een natuurvergunning verleend en het LVB is gewijzigd’? Deelt u de mening dat die juridische randvoorwaarden betekenen dat de operaties op Schiphol, ook bij 440.000 vliegbewegingen, niet gecontinueerd kunnen worden?
Klopt het dat ‘juridische randvoorwaarden’ niet hetzelfde is als je aan de wet houden? Zijn er ook andere bedrijven waarbij de overheid zich ervoor inspant om een illegale situatie in stand te houden? Kunt u deze bedrijven noemen? Indien die bedrijven er niet zijn, waarom doet u dit dan wel voor Schiphol?

De minister stelt dat hij de balans gezocht heeft tussen het beschermen van omwonenden en de hub-functie van Schiphol. Kan de minister aan de leden van de PvdD-fractie toelichten hoeveel ziekte, slaapverstoring en/of ander leed de hub-functie van Schiphol hem waard is? Als de minister de omwonenden zekerheid wil geven en wil beschermen tegen de (ziekmakende) overlast waarom heeft hij dan niet gekozen voor de veiligere kant van de bandbreedte die To70 schetste en een krimp voorgesteld naar 400.000 vliegbewegingen per jaar? Wat is de analyse van uw ministerie dat momenteel een passend aantal vliegbewegingen zou zijn qua klimaatimpact? Bent u bekend met de recente publicatie ‘What is a fair emission budget for the Netherlands?’ van het New Climate Institute waarin wordt gesteld dat Nederland uiterlijk in 2030 CO2-neutraal moet zijn? De PvdD leden vragen de minister of hij het eens is met het CO2 plafond van +/- 2,3 Mton in 2030 voor de luchtvaart als ‘gewone sector’ uit de presentatie over de wetenschappelijke factsheet over de toekomst van de verduurzaming van de luchtvaart en niet weersproken in de second opinion.[1] [2] Als de minister het daar niet mee eens is, wat zou volgens dezelfde logica als in het rapport van New Climate Institute een fair share emissieplafond zijn voor de Nederlandse luchtvaart? Wanneer komt de integrale effectenstudie?

Kan de minister toelichten waarom Schiphol recent de bouw van de nieuwe A-pier nog (opnieuw) gegund heeft? Zou het niet beter zijn die plannen te heroverwegen gegeven dat groei van Schiphol absoluut niet mogelijk is en juist krimp moet worden vormgegeven? Zijn er andere infrastructurele plannen bij/rondom Schiphol die nu heroverwogen of geschrapt moeten worden?

Kan de minister aangeven wat bij 440.000 vliegbewegingen de stikstofopgave is voor Schiphol? Is het ministerie bezig met het inventariseren en/of opkopen van (boeren) vergunningen voor extern salderen bij Schiphol? Zijn daar plannen voor en zo ja, hoe zien die er uit? Kan de minister bevestigen dat de 4x15 miljoen die beschikbaar is gesteld voor de programmaorganisatie aanpak stikstof en geluidshinder rond Schiphol niet ingezet wordt om Schiphol, in de breedste zin des woords, te helpen stikstofruimte te vinden? Indien dit wel gebeurd, waarom moet een boer die wil uitbreiden zelf op zoek naar stikstofruimte en zou Schiphol daarmee geholpen moeten worden?

Kan de minister aangeven waarom hij stelt dat de norm van 440.000 vliegbewegingen voor vijf jaar gehanteerd gaat worden en er daarna (indien beschikbaar) wordt overgestapt op normstelling. Wat als er over vijf jaar geen passende normstelling is? Wordt er dan vastgehouden aan de 440.000 vliegbewegingen of wordt er verdere krimp doorgezet?

Kan de minister aangeven hoeveel middelen, wanneer over moet worden gegaan tot het verstrekken van compensatie, daarvoor gereserveerd wordt? Kan de minister onderzoeken of, vanwege het ontbreken van een natuurvergunning, een deel van de historische slots kunnen worden geclassificeerd als ‘onterecht uitgegeven’? Kunt u inventariseren welk beleid (zoals dat van slotbehoud) mogelijk in de weg staat om de noodzakelijke krimp te realiseren? Deelt u de mening dat beleid dat de hoognodige klimaatactie bemoeilijkt zo snel mogelijk gewijzigd moet worden.

Kan de krimp die de minister noemt niet eerder gerealiseerd worden dan voor het voorjaar van 2023 en zo nee, waarom niet? Hoe ziet de timeline van het uitgeven van slots er uit en wat zijn daarin de deadlines? Klopt het dat als die deadlines nog niet verstreken zijn, er wel over gegaan kan worden tot het uitgeven van minder slots in het voorjaar van 2022? Welke andere beperkingen zijn er dan? Tot slot vragen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wanneer de minister de verdere krimp van Schiphol gaat vormgeven? Waarom zou hij daarmee wachten? De klimaatcrisis is hier en nu.


[1] https://debatgemist.tweedekame...

[2] Kamerstuk 2022D06452

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand aan debat over de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken over de stikstofafspraken uit het regeerakkoord

Lees verder

Inbreng SO Energieraad 9 september 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer