Inbreng voor het schrif­telijk overleg duur­zaam­heids­kader biogrond­stoffen


10 november 2020

Houtige biomassa

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van het duurzaamheidskader biogrondstoffen en vinden dat het kabinet in gebreke is gebleven door geen einddatum voor te stellen voor het afbouwen van subsidies op houtige biomassa voor het opwekken van warmte. De leden hebben, op basis van diverse wetenschappelijke instituten (KNAW en EASAC), al meerdere malen aangekaart dat het verbranden van bomen noch duurzaam, noch CO2 neutraal is en dat het opstoken van houtige biomassa geen rol kan spelen in een klimaatneutrale samenleving. Daarbij merken de leden op dat het ‘zo snel als mogelijk’ afbouwen van de subsidie voor houtige biomassa wordt tegengewerkt door het ‘zo vertraagd als mogelijk’ nemen van een beslissing. Ook op andere onderwerpen hebben de leden nog enkele vragen over het duurzaamheidskader.

Kan de minister voor de volgende centrales (RWE Eemshaven, RWE Amer, Uniper en Engie) aangeven voor hoeveel procent en met welke absolute hoeveelheden de centrales jaarlijks houtige biomassa bijstoken en hoeveel subsidie de centrales tot nu toe ontvangen hebben, graag uitgesplitst per centrale?

Klopt het dat de kolencentrale van RWE in Eemshaven vergunningen heeft aangevraagd bij de provincie voor het bijstoken van extra biomassa? Zo ja, welke vergunningen zijn aangevraagd en wat is de stand van zaken met betrekking tot de vergunningverlening? Klopt het dat RWE mogelijk meer SDE subsidie zal ontvangen wanneer de centrale extra biomassa gaat bijstoken, omdat de SDE subsidie een exploitatiesubsidie is, die pas bij levering van energie wordt uitbetaald? Zo ja, past dat binnen de huidige SDE subsidie regeling? En hoe past dit in het voornemen om geen nieuwe subsidies meer af te geven voor de bij- en meestook?

Tot wanneer lopen de huidige subsidies voor het bij- en meestoken van houtige biomassa voor RWE Amer, RWE Eemshaven, Uniper en Engie, graag uitgesplitst per centrale? Op welke datum zijn de huidige subsidiebeschikkingen voor de kolencentrales voor het bijstoken van houtige biomassa afgegeven, graag uitgesplitst per centrale? Klopt het dat de laatste subsidiebeschikking in 2017 is afgegeven en dat SDE+ subsidies voor 8 jaar gelden? Kan dus gesteld worden dat de laatste subsidiebeschikking in 2025 af zou moeten lopen? Zo ja, kan de minister uitleggen hoe het mogelijk is dat de laatste subsidiebeschikking medio 2028 afloopt, zoals blijkt uit de beantwoording van feitelijke vragen over de begroting EZK 2021 (Kamerstuk 35570-XIII)? Kan de minister ook uitleggen hoe het mogelijk is dat er nog een laatste subsidiebeschikking is afgegeven in 2017, terwijl al op 8 december 2016 een motie (Kamerstuk 31239, nr. 230) is aangenomen die de regering verzoekt de verstrekking van nieuwe SDE+ subsidies voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales per direct, dan wel zo snel mogelijk, stop te zetten. En dit terwijl in het regeerakkoord is afgesproken na 2024 te stoppen met het subsidiëren van de bijstook van biomassa[1]?

Zullen de SDE subsidies voor het bijstoken van biomassa afgekocht worden in het geval de subsidies van de kolencentrales langer doorlopen dan het voornemen uit het regeerakkoord om hier na 2024 mee te stoppen? Zo nee, hoe verantwoordt de minister dit? Zo ja, wat is het plan van aanpak?

Klopt het dat RWE Amer op 1 januari 2025 moet stoppen met het verbranden van kolen? Klopt het dat de RWE dan nog tot 2027 subsidie zal ontvangen voor het bijstoken van houtige biomassa? Beaamt de minister dat dit in strijd is met het afgesproken beleid, omdat na 2024 gestopt wordt met het subsidiëren van de bijstook van biomassa en bij RWE Amer van 2025 tot 2027 het stoken van biomassa geen bijstook meer is?

Zouden de centrale RWE Amer na 2025 en de centrales RWE Eemshaven en Uniper na 2030 nieuwe SDE subsidie kunnen aanvragen voor het stoken van 100% houtige biomassa? Geldt de afspraak uit het regeerakkoord om na 2024 te stoppen met het subsidiëren van de bijstook van biomassa alleen voor het bij- en meestoken van houtige biomassa naast kolen, of geldt dit ook voor alle bij- en meestook van houtige biomassa, zoals ook die naast het opstoken van suikerbieten?

Personenvervoer

De leden van de Partij voor de Dierenfractie lezen in het duurzaamheidskader dat ter verduurzaming van het personenvervoer biobrandstof bijgemengd wordt met reguliere fossiele brandstoffen. Tevens staat er dat het kabinet inzet op alternatieve vormen van personenvervoer als elektrisch rijden en rijden op waterstof. Wat is het beoogde plan voor het omvormen van het personenvervoer; per wanneer wil het kabinet hoeveel procent van het personenvervoer omgevormd hebben tot elektrische en tot waterstof, graag uitgesplitst per type?

De inzet van het kabinet om de brandstof voor personenvervoer om te vormen naar waterstof vinden de leden opmerkelijk. Niet alleen is het onduidelijk of het kabinet spreekt van groene of grijze waterstof, maar de keuze voor waterstof is hoe dan ook bedenkelijk. Groene waterstof is namelijk nog zeer schaars beschikbaar, waardoor het slechts selectief gebruikt kan worden. Bovendien zijn aanschaf, onderhoud en brandstof duurder bij een waterstofauto dan een elektrische. Beaamt de staatssecretaris dat elektrisch rijden een uitstekend alternatief is voor personenvervoer waardoor waterstof in eerste instantie niet hoeft te worden toegepast in personenvervoer? Wat is voor de staatssecretaris reden om toch vast te houden aan de transitie van personenvervoer naar waterstof?

Lucht- en scheepvaart, zwaar wegtransport en hoge temperaturen

De leden van de Partij voor de Dierenfractie lezen in het duurzaamheidskader dat het kabinet inzet op het gebruik van biobrandstoffen voor de luchtvaart, scheepvaart, zwaar wegtransport en hoge temperatuurwarmte, vanwege gebrek aan alternatieven. Kan de staatssecretaris aangeven welke alternatieven, anders dan biobrandstoffen, er momenteel beschikbaar zijn en welke alternatieven verwacht worden in de toekomst, graag uitgesplitst per sector? Wat zijn de belangrijkste problemen die maken dat de genoemde alternatieven nog niet ingezet kunnen worden, graag uitgesplitst per brandstof? Is de staatssecretaris ook bereid te onderzoeken hoeveel minder verkeer er mogelijk zou zijn? Welk concreet beleid voert de staatssecretaris om het aantal (inter)nationaal gemaakte kilometers te reduceren?

De leden van de Partij voor de Dierenfractie merken op dat de staatssecretaris spreekt van duurzame vliegtuigbrandstof en vragen zich af wat hiermee bedoeld wordt. Waar bestaat deze brandstof uit en waar komt deze vandaan? Waar gesproken wordt van bio-kerosine, stellen de leden dat dit niet de manier is om vliegtuigbrandstof te verduurzamen. Wanneer deze brandstof bestaat uit gewassen, dan bedreigen ze nu al vaak de voedselvoorziening. Maar ook van een veel genoemde afvalstof zoals frituurvet is bekend dat er absoluut niet genoeg geschikte afvalstoffen zijn om de luchtvaartsector te bedienen. Klopt het dat waar het kabinet spreekt over duurzame vliegtuigbrandstof, verbranding hiervan tijdens vluchten, deze nog steeds bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en middels het radiative forcing effect ook versneld bij draagt aan het opwarmingseffect van deze uitstoot. Kan de staatssecretaris aangeven welke broeikasgassen en in welke hoeveelheden uitgestoten worden bij de verbranding van duurzame vliegtuigbrandstof? Kortom, de leden stellen vast dat, gegeven het tijdspad om de klimaatcrisis te bedwingen, er op korte termijn geen realistische duurzame luchtvaart bestaat, waardoor de enige oplossing is om de vliegtuigsector in te krimpen. De leden willen weten of dit überhaupt bespreekbaar is en menen dat daarvoor alle scenario’s op tafel moeten liggen. Beaamt de staatssecretaris dit en is zij bereid om een krimp-scenario uit te werken?

De leden van de Partij voor de Dierenfractie merken op dat de staatssecretaris spreekt over hernieuwbare synthetische brandstof voor zwaar wegtransport. Kan de staatssecretaris aangeven wat zij hieronder verstaat? Wat zijn volgens de staatssecretaris de voor- en nadelen van hernieuwbare synthetische brandstof in vergelijking met groene waterstof voor zwaar wegtransport en welke emissies vinden nog steeds plaats bij deze brandstoffen? Wat is het beoogde plan voor het omvormen van het zwaar wegtransport? Per wanneer wil het kabinet hoeveel procent van het transport omgevormd hebben tot groene waterstof, hernieuwbare synthetische brandstof en biobrandstof, graag uitgesplitst per type?

De leden van de Partij voor de Dierenfractie vinden de keuze voor het in stand houden van het niveau van 2020 met betrekking tot biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen opmerkelijk. De leden merken op zulke brandstoffen geen duurzaam alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Biobrandstoffen uit voedselgewassen bedreigen de voedselvoorziening, zorgen voor ontbossing en dragen bij aan de opwarming van de aarde. Biodiesel uit voedsel stuit gemiddeld twee keer zo veel CO2 uit als fossiele diesel. Kan de staatssecretaris aangeven wat het niveau van 2020 is met betrekking tot de inzet van biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen en welke voedsel- en voedergewassen er worden gebruikt, en in welke hoeveelheden? Hoeveel land is hiervoor nodig geweest? Was het niet beter geweest om hier voedsel voor mensen op te laten groeien? Kan de staatssecretaris aangeven hoeveel CO2 en andere emissies biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen uitstoten? Beaamt de staatssecretaris dat biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen niet passen in een kringlandbouw-beleid waar de voedsel- en voedergewassen ingezet moeten worden voor andere doeleinden? Waarom wordt het gebruik van biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen niet afgebouwd?


[1] https://www.rijksoverheid.nl/r...