Inbreng verslag wets­voorstel: Wijziging van de Wet mili­eu­beheer (imple­men­tatie richtlijn mili­eu­aan­spra­ke­lijkheid)


6 juli 2023

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid). Zij kunnen zich vinden in de explicitering dat onder ‘belanghebbenden’ ook personen vallen die milieuschade dreigen te lijden. Zij hebben nog een aantal vragen over andere zaken, gerelateerd aan de Wet milieubeheer.

De leden van de Partij voor de Dierenfractie vragen zich af of het klopt dat er in de Wet milieubeheer niets staat over het voorzorgsprincipe. Indien dit klopt, waarom staat hier niets over in? Is de staatssecretaris in de veronderstelling dat het voorzorgsprincipe momenteel goed in wet- en regelgeving is verankerd? Zo nee, wat gaat zij hier dan aan doen? Zo ja, hoe reflecteert zij dan op de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Industrie en Omwonenden’ om te borgen dat het voorzorgsprincipe zwaarder gewogen wordt in het systeem van vergunnen van persistente stoffen? Hoe gaat de staatssecretaris uitvoering geven aan deze aanbeveling? Is de staatssecretaris het ermee eens dat nu de Wet milieubeheer toch wordt gewijzigd, dit hét moment is om ook het voorzorgsprincipe in de Wet milieubeheer op te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat zij het voorzorgsprincipe in de Wet milieubeheer opnemen?

Daarnaast constateren de leden van de Partij voor de Dierenfractie dat in de Wet milieubeheer is opgenomen dat een programma moet worden opgesteld waarin maatregelen worden opgenomen ter verbetering van de luchtkwaliteit.[1] Deze leden gaan ervanuit dat met dit programma het Schone Lucht Akkoord wordt bedoeld, klopt dit? Zo nee, welk programma wordt er dan bedoeld? Is de staatssecretaris van plan om in de Wet milieubeheer de doelen uit het Schone Lucht Akkoord wettelijk te verankeren? Momenteel zijn de doelen namelijk vrijwillig en doen slechts 107 gemeenten en provincies mee (van de 342 gemeenten en 12 provincies die we hebben). Bent u het ermee eens dat de luchtkwaliteit veel sneller zou verbeteren, als de doelen afdwingbaar zouden zijn en alle gemeenten en provincies dus mee moeten doen? Zo nee, waarom niet? En klopt het dat in de Wet milieubeheer momenteel de slappe Europese luchtkwaliteitsnormen zijn opgenomen? Bent u van plan om in de Wet milieubeheer de strengere WHO-normen voor luchtkwaliteit uit 2021 - waarmee de volksgezondheid significant beter wordt beschermd – te verankeren? Zo nee, waarom niet?

[1] Wet milieubeheer, § 5.2.3. Nationaal programma en overige programma's, artikel 5.1

Interessant voor jou

Bijdrage Teunissen aan debat over de Tijdelijke wet Klimaatfonds

Lees verder

Bijdrage Teunissen aan debat over Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer