Inbreng SO Voorkomen van niet-medisch nood­za­ke­lijke non-consen­suele behan­de­lingen inter­sekse kinderen


10 oktober 2023

Inbreng schriftelijk overleg Voorkomen van niet-medisch noodzakelijke non-consensuele behandelingen intersekse kinderen van de Partij voor de Dierenfractie

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben met interesse kennisgenomen van de brief aangaande het voorkomen van niet-medisch noodzakelijke non-consensuele behandelingen (hierna afgekort als nnmb’s) bij intersekse kinderen. Deze leden zijn van mening dat het de hoogste tijd is om met een wettelijke regulering te komen van nnmb’s bij intersekse kinderen. Intersekse kinderen verdienen het om goed geïnformeerd te worden en toestemming te geven voordat zij een medische ingreep ondergaan. Deze leden zijn van mening dat er voldoende aanleiding is om met een degelijk juridisch kader te komen.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren lezen in de regeringsbrief dat de regering een extra verkenning wil laten uitvoeren, en daarbij in gesprek gaat met experts en betrokken organisaties. Deze leden erkennen en waarderen dat de regering de eerste stappen in de juiste richting lijkt te zetten en de zorgen, aanbevelingen en argumenten van de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID), VN-comités, de Raad van Europa, het Europese Parlement en de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR) serieus lijkt te nemen. Al deze organisaties pleiten er voor om met niet-medisch noodzakelijke behandelingen bij intersekse personen te wachten tot een kind oud genoeg is om zelf toestemming te geven. Deelt de regering dat deze organisaties zwaarwegend advies geven, van experts tot vertegenwoordigers van de mensen over wie er gesproken wordt? Hoe zorgt de regering dat er geen beleid gevoerd wordt over intersekse personen zonder dat zij zich herkennen in het gevoerde beleid?

Daarnaast vragen de leden van de Partij voor de Dierenfractie of de regering, ondanks de demissionaire staat, nog van plan is om de Kamer uiterlijk in december van dit jaar te informeren over de uitkomsten van de verkenning en de vervolgstappen die zij naar aanleiding van deze verkenning zullen nemen? Wordt de bredere beleidsreactie op het NIVEL-rapport ook in december 2023 verwacht?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wijzen er op dat regulering van nnmb’s onderdeel was van het Regenboogstembusakkoord. Klopt het dat in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ staat dat het Regenboogstembusakkoord de basis vormt voor het beleid aangaande acceptatie, veiligheid en emancipatie van de LHBTIQA+-gemeenschap? Deze leden vragen dan ook waarom de regering zich hier niet volledig aan committeert. Daarnaast vragen deze leden waarom er veel informatie in de beslisnota’s weggelakt wordt op basis ‘eenheid van kabinetsbeleid’, aangezien de regulering van nnmb’s onderdeel is van het Regenboogstembusakkoord en dus het regeerakkoord?

Tot slot vragen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hoe het nog niet komen tot een wettelijke regulering van nnmb’s bij intersekse kinderen zich verhoudt tot de internationale oproep van onder andere Nederland om internationaal intersekse rechten te beschermen?[1]


[1] https://finlandabroad.fi/web/geneve/speeches-and-statements/-/asset_publisher/1Vr8pXyhyN56/content/general-debate-item-8/384951

Interessant voor jou

Inbreng bij de Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht

Lees verder

Bijdrage Van Esch aan debat over de Milieuraad 16 okt 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer