Inbreng SO Voor­hang­pro­cedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorg­wek­kende stoffen


26 juni 2023

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennisgenomen van de Voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen en hebben hier nog een paar vragen en opmerkingen bij.

Uit de evaluatie van het ZZS-beleid blijkt dat er geen Nederland-breed, actueel, betrouwbaar en compleet overzicht is van emissies en bronnen van de 1.700 Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben meermaals gepleit voor een duidelijk overzicht van wie wat waar loost of uitstoot en dat een dergelijk overzicht snel moet worden gerealiseerd. Deze leden zijn dan ook positief dat er eindelijk een database en register worden aangelegd met de uitstoot van ZZS. Deze leden vragen zicht echter af of de database en het register ook inzicht geven in de cumulatie van ZZS in bepaalde gebieden? Zo nee, kan de cumulatie dan alsnog worden meegenomen in de database en het register? Deze leden achten het namelijk van groot belang dat ook naar de optelsom van uitstoot wordt gekeken, in plaats van enkel naar de afzonderlijke uitstoot van bedrijven. En kunnen de bevoegde gezagen de vergunningen van bedrijven voor de uitstoot van ZZS ook aanpassen op basis van de database, als blijkt dat er grote cumulatie is van ZZS in bepaalde gebieden?

Kan de staatssecretaris aangeven waarom er gekozen is om sommige sectoren (die ook ZZS’en uitstoten) vrij te stellen van het register? Waarom hoeft de luchtvaartsector voor 99% van de ZZS’en die ze veroorzaken en uitstoten naar bodem, water en lucht geen melding te maken? Waarom hoeft de 7.615 kg benzeen die de luchtvaart in 2019 uitstootte niet in het register te worden opgenomen? Waarom hoeft de 2.303 kg naftaleen die werd uitgestoten niet te worden meegenomen? Deelt de staatssecretaris de mening van de leden van de Partij voor de Dieren-fractie dat het voor de effecten op het milieu of de gezondheid niet uitmaakt of een kankerverwekkende stof uit de industrie of uit de luchtvaart komt? Waarom wordt daar dan toch onderscheid in gemaakt? Deelt de staatssecretaris de mening dat de luchtvaartsector al veel te vaak een uitzonderingpositie is toebedeeld en eindelijk eens stevig moet worden aangepakt? Ziet zij kans de deelname aan het register te regelen via de informatieplicht die haar collega, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, als wetsvoorstel heeft ingediend (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen)? Zijn er andere sectoren die wel ZZS’en uitstoten maar niet hoeven mee te doen? Wordt ZZS in landbouwgif bijvoorbeeld meegenomen in de database en het register?

Daarnaast lezen de leden van de Partij voor de Dieren-fractie dat bedrijven zelf de emissiegegevens aanleveren en dat die gebaseerd kunnen zijn op een schatting, een berekening of daadwerkelijk gemeten emissiegegevens. En dat het bevoegd gezag bij gerede twijfel over een schatting het bedrijf kan verzoeken een nadere berekening of meting aan te leveren. Deze leden zijn van mening dat het niet wenselijk is dat de emissiegegevens die bedrijven aanleveren is gebaseerd op een schatting of berekening en daarnaast niet structureel wordt gecontroleerd door de bevoegde gezagen. Zo is eerder al gebleken dat de uitstootgegevens die Tata Steel aanleverde niet klopten.[1] Wordt in de database en het register duidelijk aangegeven of de emissiegegevens een schatting, berekening of gemeten zijn? En zorgt de staatssecretaris ervoor dat bedrijven hun emissiegegevens zoveel mogelijk op metingen zullen baseren, in plaats van schattingen en berekeningen? Zo nee, waarom niet? Alleen zo ontstaat er namelijk een overzicht van de uitstoot van ZZS die zo waarheidsgetrouw mogelijk is. Is de staatssecretaris het hiermee eens?

Tot slot hebben deze leden eerder vernomen dat de database in 2024 gereed zal zijn. Is dit nog steeds het geval? Zo nee, wanneer verwacht de staatssecretaris dan dat de database gereed zal zijn? En wanneer kunnen burgers gebruik gaan maken van het ZZS-register?

[1] https://nos.nl/artikel/2413933-veel-reacties-op-rapport-tata-onafhankelijke-instantie-moet-uitstoot-meten

Interessant voor jou

Bijdrage Teunissen aan debat over het aanvullende klimaatpakket

Lees verder

Bijdrage Van Raan aan debat over luchtvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer