Inbreng SO Veror­dening inzake Verpak­kingen en Verpak­kings­afval


8 maart 2023

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben met interesse kennisgenomen van het BNC Fiche over de Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval en hebben hierbij nog enkele vragen en opmerkingen.

Over het lichter maken van verpakkingen vroegen de leden van de Partij voor de Dierenfractie zich af of het klopt dat de regel die hier nu over is opgenomen in de Verpakkingsverordening, namelijk dat er niet meer plastic mag worden gebruikt dan nodig vanwege marketing, makkelijk te omzeilen is door producenten? Bijvoorbeeld door op te geven dat een verpakking zwaarder moet zijn i.v.m. bescherming tijdens het transport. Is het opnemen van maximumgewichtsnormen in de Verpakkingsverordening niet veel effectiever om ervoor te zorgen dat verpakkingen lichter moeten worden gemaakt en daardoor de milieu-impact te verminderen? En klopt het dat het opnemen van maximumgewichtsnormen ook makkelijker te handhaven is dan de regel die momenteel is opgenomen in de Verpakkingsverordening?

De leden van de Partij voor de Dierenfractie zijn blij om te lezen dat in het Europese voorstel is opgenomen dat onder andere wegwerpverpakkingen voor fruit en groente onder de 1,5 kg worden verboden. Wel zien deze leden dat er uitzonderingsmogelijkheden zijn op dit verbod als is aangetoond dat een verpakking nodig zou zijn om “waterverlies of turgescentieverlies, microbiologische gevaren of fysieke schokken” te voorkomen. Wat wordt er gedaan om deze uitzonderingen zo beperkt mogelijk te houden? Hoe wordt ervoor gezorgd dat het bedrijfsleven geen misbruik gaat maken van deze uitzonderingsmogelijkheid? Kan de staatssecretaris een uitputtende lijst verschaffen van welke groenten en fruit er op basis van deze Verordening los zullen worden verkocht, en vooral welke groenten en fruit níet los zullen worden verkocht omdat die onder de uitzondering vallen?

Deze leden hebben eerder een motie ingediend over een nationaal verbod op verpakkingen op groente en fruit[1] en de reactie van de staatssecretaris hierop was toen dat zij dit via Europa wilde regelen. Vindt de staatssecretaris de Europese Verordening op dit punt ambitieus genoeg, of is zij van plan alsnog aanvullende maatregelen te nemen? Zo ja, welke aanvullende maatregelen? Zo nee, waarom niet? Hoe lang gaat het nog duren voordat groente en fruit daadwerkelijk los zullen worden verkocht in de Nederlandse supermarkten?

Ook hebben de leden van de Partij voor de Dierenfractie een aangehouden motie over refill in de supermarkt[2]. In reactie op deze motie gaf de staatssecretaris aan dat zij de nationale mogelijkheden voor hervulbare verpakkingen zou bekijken, zodat, wanneer de Europese route onvoldoende vruchten zou afwerpen, deze nationale mogelijkheden meegenomen kunnen worden in de nationale implementatie van de Europese herziening.[3] De Kamer zou vervolgens eind 2022 worden geïnformeerd over de verkenning naar de nationale mogelijkheden voor hervulbare verpakkingen. Kan de staatssecretaris deze verkenning zo snel mogelijk aan de Kamer doen toekomen? Vindt de staatssecretaris dat de Europese Verordening genoeg vruchten afwerpt, of is zij van plan aanvullende maatregelen te nemen bij de nationale implementatie? En per wanneer moeten Nederlandse supermarkten hun klanten gaan voorzien van refill mogelijkheden?

Daarnaast vragen de leden van de Partij voor de Dierenfractie zich af hoe het staat met de uitvoering van de motie over het terugdringen van de grote hoeveelheid onnodige verzendmaterialen[4]. In december gaf de staatssecretaris aan dat partijen uit de sector in januari 2023 samen zouden komen en dat de Kamer daarover zou worden geïnformeerd, maar dat is nog niet gebeurd.

Tot slot lezen de leden van de Partij voor de Dierenfractie dat het kabinet met betrekking tot statiegeld vraagtekens zet bij de uitzondering voor plastic flessen en blikjes waarin wijn zit en dat het kabinet ervoor zal pleiten deze uitzondering te verwijderen. Deze leden zijn voorstander van het heffen van statiegeld op flessen en blikjes waarin alcohol zit, maar vragen zich af waarom de uitzondering op de statiegeldverplichting niet ook gelijk wordt opgeheven voor flessen met sap en zuivel.


[1] Kamerstuknummer 32852-215

[2] Kamerstuknummer 32852-195

[3] Kamerstuknummer 32852-203

[4] Kamerstuknummer 32852-194

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand aan debat over de stikstofproblematiek

Lees verder

Bijdrage Van Esch aan debat over milieuraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer