Inbreng SO Landbouw- en Visse­rijraad 18/19 september 2023


11 september 2023

Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad 18/19 september 2023 – Partij voor de Dieren

Bodemrichtlijn:

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennisgenomen van de stukken en hebben hierover nog enkele vragen. Bekend is het dat de Nederlandse en Europese bodem zich in een zeer slechte staat bevindt. Is de minister het er mee eens dat mest en landbouwgif één van de grotere veroorzakers zijn van de slechte staat van de bodem? Is de minister het er mee eens dat deze negatieve inputs in ieder geval geminimaliseerd en liever gestopt moet worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe worden de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water meegenomen in de bodemrichtlijn?

Welke concrete doelen zouden behaald moeten worden om een gezonde bodem te krijgen in 2050? Is de minister het er mee eens dat de 2050 deadline te laat is, gezien het belang van gezonde bodems voor voedselproductie? Zo nee, waarom niet? Daarnaast lezen de leden dat er nog geen definitie over bodemgezondheid bestaat. Welke definitie hanteert de minister? Wat gaat Nederland voorstellen omtrent de definitie?

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie merken op dat onderzoek aantoont dat koolstofopslag in de bodem minder goed werkt dan gehoopt. Is de minister bekend met de effectiviteit van koolstofopslag[1]? Kan de minister aangeven hoe het bodemleven, de CO2-cyclus en het optimaal biologische functioneren van de bodem het beste beschermd kunnen worden en hersteld opdat gezond voedsel op kan groeien? Is de minister het eens dat een transitie naar meer plantaardige voedselproductie zonder mest en gif een gezonde bodem kan bewerkstelligen?

Vangstmogelijkheden:

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie lezen dat Nederland zich aan de wetenschappelijke vangstadviezen wil houden. Echter voor soorten waar niet veel gegevens voor zijn, vindt Nederland niet dat automatische reducties op vangst moeten worden toegepast. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie willen weten of de minister vindt dat het voorzorgsprincipe moet worden toegepast voor soorten waarover weinig gegevens zijn. Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe vindt de minister dat hier invulling aan moet worden gegeven voor gegevensarme bestanden?

Daarnaast lezen de leden dat tongschar/witje en tarbot/griet geen gecombineerde bestanden vormen. Kan de minister aangeven waarom er niet voor gekozen is om dat wel te doen? Wat zal deze knip inhouden voor de aparte TACs van vissoorten? En hoe wordt voorkomen dat vissen op de ene soort overbevissing van de andere soort met zich meebrengt vanwege bijvangsten?

Tot slot hebben de leden vernomen dat de gedoogperiode voor garnalenvissers nu een onbepaald termijn is. Kan de minister aangeven hoe dit juridisch mogelijk is en hoe lang deze periode wettelijk kan doorgaan?

Glyfosaat

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen de minister wat zijn inbreng zal zijn tijdens de vergadering van de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (ScoPAFF) van 15 september aanstaande. Zal de Nederlandse vertegenwoordiging inbrengen dat Nederland tegen de nieuwe toelating van het landbouwgif glyfosaat gaat stemmen, conform de aangenomen motie Vestering/Bromet (Kamerstuk 21501-32-1570)? Deze leden roepen de minister op om daarbij aan te geven dat de Nederlandse volksvertegenwoordiging zich grote zorgen maakt om de gezondheid van mensen en dieren, alsmede het effect op de biodiversiteit en het milieu, en – het voorzorgsprincipe hanterend – een einde wil maken aan het gebruik van glyfosaat.


Mercosur

De PvdD heeft kennis genomen van de geannoteerde agenda voor de Landbouw- en Visserijraad 18 september 2023 en waardeert het dat u tijdens deze Raad, conform motie van het lid Teunissen c.s. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2618), zal bepleiten dat een mogelijk EU-Mercosur akkoord een integraal associatieakkoord blijft.

Bent u bekend met Raadsconclusies De onderhandelingen over en de sluiting van handelsovereenkomsten van de EU (9120/18), aangenomen op 28 mei 2018?

Deelt u dat in deze Raadsconclusies duidelijk en specifiek staat opgenomen dat een mogelijk EU-Mercosur akkoord een gemengd akkoord blijft? Bent u bereid in uw interventie tijdens deze Raad naar deze Raadsconclusies te verwijzen?

Zoals vastgelegd in de Raadsconclusies, dient een mogelijke splitsing te worden voorgelegd aan de Raad. Kunt u aangeven of daar een gekwalificeerde meerderheid of unanimiteit voor nodig is? Kunt u tevens aangeven of deze stemming tegelijkertijd met een mogelijk EU/Mercosur akkoord aan de Raad wordt voorgelegd of voorafgaand daaraan?

In de Raadsconclusies staat tevens opgenomen dat burgers voortdurend op de hoogte moeten worden gehouden van vorderingen en inhoud van handelsovereenkomsten waarover wordt onderhandeld. Kunt u in dat kader de Europese Commissie verzoeken om tijdens de Raad een tijdspad te communiceren en dat tijdspad in het verslag van de Raad met de Kamer te delen? Kunt u tevens terugkoppelen wat de stand van zaken is van de onderhandelingen en toelichten wat het laatste tegenakkoord van Mercosur is? Kunt u tot slot terugkoppelen wat het krachtenveld binnen de Raad is?


[1] https://www.wur.nl/en/research-results/research-institutes/environmental-research/show-wenr/why-soil-carbon-sequestration-is-overrated.htm

Interessant voor jou

Bijdrage Vestering aan debat over Stikstof, NPLG en natuur

Lees verder

Bijdrage Ouwehand aan de Algemene Politieke Beschou­wingen 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer