Inbreng SO Depar­te­mentaal infor­ma­tieplan van Financiën


1 december 2022

Inbreng PvdD SO Departementaal informatieplan van Financiën

De Partij voor de Dieren-fractie heeft kennisgenomen van het Meerjarig Departementaal Informatieplan Financiën (2023-2025). Het Informatieplan is een visiedocument om de Tweede Kamer te informeren en kennisuitwisseling en samenhang met andere departementen en de Chief Information Officer Rijk (CIO Rijk) te bevorderen. Het informatieplan geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van ICT en digitalisering voor de periode 2023-2025. De leden van de PvdD-fractie zijn van mening dat kennisuitwisseling en samenhang met andere departementen onontbeerlijk is voor effectief integraal en ontkokerd klimaatbeleid. Zij zijn van mening dat het ook in de strijd tegen klimaatverandering noodzakelijk is dat gedeelde overheidsinformatie volledig, betrouwbaar, en transparant is, op dezelfde wijze dat het minister van Financiën een goed functionerende overheid beschrijft. Daarbij is het belangrijk dat informatie zo optimaal mogelijk wordt doorgespeeld naar betreffende partijen, met het doel om in elk geval bewustwording van grote maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, te verspreiden, en ten behoeve van de oplossingen en verkokering aan te pakken en te voorkomen. De Partij voor de Dieren-fractie ziet graag dat de minister van Financiën haar coördinerende rol onder meer vervult door de informatievoorziening te versterken, ook om de overgang naar een duurzamere wereld te versnellen. De leden van de PvdD-fractie zijn van mening dat effectief klimaatbeleid integraal klimaatbeleid is en dus geïntegreerd zou moeten zijn in alles wat de overheid doet, waaronder ook de informatievoorziening. Welke mogelijkheden ziet de minister om ook het Meerjarig Departementaal Informatieplan Financiën (2023-2025) meer in dienst te laten staan van het klimaatbeleid? De leden van de PvdD-fractie constateren dat er in de wetenschapstoets conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 voor het klimaatbeleid door wetenschappers is geconstateerd dat er onder andere sprake is van versnippering van CW3.1-informatie, wat het moeilijk maakt om te toetsen op volledigheid van informatie. Wat gaat de minister doen met deze bevindingen? Is zij bereid om de feedback die deze bevindingen geven te integreren in het informatieplan? Zo nee, op welke manier gaat zij dan wel aan de slag met de bevindingen uit de wetenschapstoets klimaatbeleid?

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan aan begroting Infrastructuur en Waterstaat 2023

Lees verder

Inbreng SO End-to-endencryptie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer