Inbreng schrif­telijk overleg Fiche: Mede­deling en besluit ter wijziging Eigen­mid­de­len­be­sluit


16 februari 2022

Inbreng Partij voor de Dieren SO - Fiche: Mededeling en besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben met interesse kennisgenomen van de voorliggende stukken en hebben hier nog een aantal vragen over.

Hoe beïnvloeden de in december gemaakte afspraken binnen de OESO over een minimumtarief de impactanalyse die Nederland reeds gemaakt had? Wat is volgens het ministerie de wereldwijd geschatte meeropbrengst van het minimumtarief in pijler 2? In hoeverre zijn deze verminderd door de in december gemaakte afspraken over ruimere uitzonderingen? Voor welke ontwikkelingslanden zijn er impactanalyses bekend bij het ministerie? Mogen landen na implementatie van de Europese richtlijn een hoger minimumtarief toepassen dan 15%? Welke afname wordt er verwacht in winstverplaatsingen van en naar Nederland naar aanleiding van de gemaakte afspraken? Welke afname wordt er verwacht in winstverplaatsingen wereldwijd? Indien er geen inschatting valt te maken van de afname in winstverplaatsingen als gevolg van de afspraken over een wereldwijd minimumtarief voor de winstbelasting, hoe kan men dan bepalen in hoeverre het tegengaan van ongewenste winstverplaatsingen succesvol verloopt?

Moet een bedrijf bekend maken of deze onder de meldingsplicht van de CBCR valt? Zal de belastingdienst voor de 3000 genoemde bedrijven gaan bijhouden welk effectief percentage wordt geheven en kan hierover (desnoods op geaggregeerd niveau) worden gerapporteerd? Gegeven de wens die het kabinet aangeeft dat er een evaluatiebepaling zou moeten zijn, hoe zou die evaluatie er volgens het kabinet uit moeten zien? Hoe kan er voor worden gezorgd dat er tijdig wordt bijgestuurd indien de meeropbrengsten zouden tegenvallen? Hoe wordt gemeten of de meeropbrengsten voldoen aan de verwachting? Wat is daarvoor de nulmeting? Hoeveel zou de meeropbrengst zijn geweest voor Nederland op basis van het laatste jaar waarvan de volledige cijfers bekend zijn? Waarom beoordeelt de belastingdienst de haalbaarheid van de invoering van het richtlijnvoorstel als zeer uitdagend?

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan aan Hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat

Lees verder

Bijdrage Teunissen aan debat over de Landbouw- en Visserijraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer