Inbreng PvdD verslag wijziging van de Wet bescherming Antarctica


7 juni 2018

Inbreng verslag (wetsvoorstel), 7 juni 2018

Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningsplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers.

Inbreng Partij voor de Dieren

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennisgenomen van het voorstel van wet, de memorie van toelichting en de stafnotitie over het wetgevingsrapport Wijziging van de Wet bescherming Antarctica.

De wildernis op Antarctica is een groot goed dat door klimaatverandering en groeiend toerisme steeds verder onder druk staat. Het kwetsbare gebied is gebaat bij zo veel mogelijk rust. De inmenging door menselijke activiteiten brengt vervuiling met zich mee, alsmede de introductie van invasieve soorten die een bedreiging vormen voor de inheemse natuur.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie stellen nadrukkelijk dat de bescherming van natuur op Antarctica nooit ondergeschikt gemaakt zou mogen worden aan toeristische belangen. Het voorliggende voorstel om het Nederlandse toegangsverbod tot de speciaal beschermde Antarctische gebieden op te heffen heeft daar echter de nodige schijn van. Om het Nederlandse verbod te omzeilen, gebruiken Nederlandse touroperators al jaren de route van vergunningsaanvragen bij andere landen. Is de concurrentiepositie van tourorganisatoren in Antarctica voor deze regering belangrijker dan natuurbescherming aldaar? Zo nee, waaruit blijkt dat? Delen de ministers de mening dat de bescherming van natuur op Antarctica niet zou mogen worden opgeofferd aan toeristische belangen? Zo nee, waarom niet? Wat zijn de mogelijkheden om terug te keren naar de oude situatie omtrent het verlenen van vergunningen, zodra zou blijken dat dit voorstel alsnog heeft geleid tot meer toerisme, vervuiling of aantasting van de natuur? Hoe gaan de ministers borgen en monitoren dat vervuiling en natuuraantasting niet zullen toenemen als gevolg van dit besluit? Zijn de ministers bereid om, in aanloop naar de voorgestelde beleidsmatige evaluatie over vijf jaar, de Tweede Kamer jaarlijks te voorzien van een tussenrapportage? Zo nee, waarom niet?

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie zijn van mening dat Nederland, in plaats van het toerisme nog verder te faciliteren en de eigen wetgeving aan te passen aan lagere internationale standaarden, juist bij andere daartoe gemachtigde landen zou moeten aandringen op zo scherp mogelijke eisen bij het verlenen van vergunningen om beschermde Antarctische gebieden te betreden. Welke acties ondernemen de ministers daartoe?
Wat is de inzet van de ministers om bij alle landen die betrokken zijn in het Verdrag inzake Antarctica aan te dringen op zo scherp mogelijke standaarden bij het verlenen van vergunningen?

Interessant voor jou

Inbreng PvdD SO restricties aan het gebruik van drie neonicotinoïden

Lees verder

Bijdrage Wassenberg AO Proefdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer