Bijdrage Van Raan debat over migratie


21 juni 2018

Voorzitter,
In onze bijdrage staan twee begrippen centraal: hoop & begrip.
70 miljoen mensen zijn op de vlucht, verstoken van huis en haard.
Mensen met behoeften, verlangens en angsten. En bovenal mensen met hoop en het recht op een veilig bestaan.

Laten we eerst kijken naar de Grondoorzaken.
Klimaatproblemen zijn vaak de grondoorzaak van migratie. Sinds het onderzoek uit 2015 van de Columbia University weten we dat waterschaarste een van de belangrijke oorzaken was van de Syrische oorlog. In de aanloop naar het begin van de Syrische oorlog trokken honderdduizenden mensen naar grote Syrische steden. Dat leidde tot grote instabiliteit dat gevolgd werd door het conflict.

Toenmalig Commandant der Strijdkrachten Generaal Tom Middendorp bevestigde die analyse. Hij voegde daaraan toe:

“Klimaatverandering is als een sluipende ramp die nu al bijdraagt aan onrust en geweld in de wereld. Klimaatverandering vormt een bedreiging voor de hele wereld.”

Ook minister Sigrid Kaag erkent dat klimaatverandering en migratie nauw met elkaar samenhangen, en inmiddels is dat standpunt opgenomen in haar beleidsnota Investeren in perspectief.

De Verenigde Naties verwachten rond 2020 tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen. Het is zaak dat de regering de effecten van klimaatverandering, onze handels- en belastingpolitiek op vluchtelingenstromen in kaart brengt. Een integrale aanpak om vluchtelingenstromen te voorkomen en in te dammen is onontbeerlijk.

Voorzitter,
De Europese top van aankomende zondag staat in het teken van het vinden van kortetermijnoplossingen. Noodverbanden, om de problemen in met name Italië en Duitsland het hoofd te bieden.

Ik begon mijn verhaal met het begrip dat de Partij voor de Dieren heeft voor mensen die huis en haard achterlaten.
Maar we hebben ook begrip voor de mensen in Italië, Griekenland en Malta die dagelijks te maken krijgen met grote groepen vluchtelingen die niet of onder slechte omstandigheden worden opgevangen.

Als het waar is dat Europese samenwerking gebouwd is op solidariteit en de behoefte aan veiligheid, zouden Europese landen ook solidair zouden moeten zijn met de Zuid-Europese landen. Onze regering en de Europese Commissie verwijten landen als Italië en Griekenland regelmatig dat ze te weinig begrotingsdiscipline hebben en dat die landen Europese afspraken niet nakomen, maar nu Italië en Griekenland geconfronteerd worden met problemen die alleen maar door hun geografische ligging veroorzaakt worden, toont de rest van Europa nauwelijks enige solidariteit.

De druk die het opnemen van vluchtelingen met zich meebrengt wordt niet of nauwelijks over verdeeld of andere landen. Daar moet verandering in komen, In het belang van de vluchtelingen, in het belang van inwoners van lidstaten en in het belang van de geloofwaardigheid van Europese samenwerking.

Voorzitter, ooit reisden onze voorouders met kleine bootjes naar Amerika, Brazilie, Ceylon, India en Indonesie. Op zoek naar welvaart, op zoek naar voorspoed. Door voormalig minister president Balkenende geduidt als “Die VOC mentaliteit, toch?” Nu de boten in omgekeerde richting komen, kunnen we het hoofd niet afwenden, de ogen niet sluiten.

Voorzitter,
Begrip en hoop. Begrip voor vluchtelingen die een beter leven wensen.
Begrip voor de Zuid-Europeanen die geconfronteerd met hulpvragen waarvoor ze niet zijn toegerust. Op korte termijn zullen we adequate opvang moeten bieden, en uitzicht op een toekomst, bij voorkeur in de regio van herkomst.

Omdat we vinden dat elk mens een toekomst verdient en niemand gedwongen zou moeten worden vluchteling te worden.

Om die reden moeten we ons niet beperken tot symptoombestrijding, maar de voedingsbodem voor de vluchtelingenstroom wegnemen.

Zolang wij het vliegverkeer en de landbouw uitsluiten van klimaatmaatregelen, de grootste veroorzakers van het klimaatprobleem, zijn maatregelen om de vluchtelingenstroom in te perken niet erg geloofwaardig.