Bijdrage Van Raan aan debat over de Ener­gieraad van 2 december 2021


25 november 2021

Twee punten, de Hernieuwbare Energie Richtlijn en de impact van EU-voorstellen op de brede welvaart.

De Partij voor de Dieren kan de herziening Hernieuwbare Energie Richtlijn, de RED II, niet steunen.

Het idee achter de wijzigingsvoorstellen is dat de RED II de overgang naar een groener energiesysteem zal versnellen.

Maar houtige biomassa is in de RED II nog steeds opgenomen alsof het een CO2-neutrale energiebron is. Dat is niet zo.

Dat is slecht voor het klimaat, slecht voor de biodiversiteit, en ook nog eens slecht voor de luchtkwaliteit en dus voor de volksgezondheid.

Houtige biomassa dient derhalve zo snel mogelijk uit de RED II geschrapt worden.

De Kamer heeft het kabinet met een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren verzocht om bij de herziening van de RED II ervoor te pleiten dat er gerekend moet worden met de werkelijke uitstoot van biomassa.

Klopt het dat ik daar niets over heb gelezen in het BNC-fiche? En als dat klopt, waarom is dat niet gebeurd? De motie is begin juli aangenomen, de fiches zijn van september/oktober.

En klopt het dan ook dat dit NU geen onderdeel uitmaakt van de inzet van het kabinet?

Dat zou vreemd zijn want dat zou betekenen dat het kabinet de breed gedeelde wens van de Kamer niet meeneemt in de onderhandelingen.

Graag een reactie hierop en ik vraag om de aangenomen motie Teunissen en Van Raan alsnog in het BNC-fiche te verwerken of uit te leggen waarom dat niet kan en als dat niet kan op zijn minst de toezegging te doen dat ze zich wel sterk gaat maken voor het meten van die uitstoot.

Voorzitter, wat ik goed vind is dat het kabinet voor het bepalen van de inzet een bespiegeling heeft gegeven over de gevolgen van de EU-voorstellen voor de brede welvaart.

Het kabinet kijkt naar 4 dingen: kwaliteit van leven voor huidige generaties, kapitaalvoorraden voor latere generaties, grensoverschrijdende effecten en de verdeling van kosten en baten.

Het brede welvaartsbewustzijn is gegroeid. Dat is goed.

En door vast te stellen dat het aanscherpen van de criteria voor biogrondstoffen zorgt voor een beter behoud van natuurlijk kapitaal, is nu ook duidelijk –en erkent het kabinet- dat er nu te makkelijk bos gekapt wordt en dat bomen te gemakkelijk in de oven belanden.

Aanscherpingen zijn een verbetering en tegelijkertijd is aanscherpen wat verkeerd is, nog steeds verkeerd. Het kappen van bos voor het verbranden van bomen voor energieopwekking is en blijft verkeerd, ook met de aanscherpingen die de Commissie voorstelt.

Gegeven de klimaatcrisis is bij elk voorstel een belangrijke vraag: gaat dit de klimaatdoelen verder binnen bereik brengen, of is er meer nodig? Met andere woorden: wat zullen de gevolgen zijn voor de cumulatieve CO2-uitstoot? Van alle indicatoren is dat misschien wel de belangrijkste. Gegeven het feit dat het verbranden van houtige biomassa niet CO2-neutraal is, zou de logische en enige conclusie moeten zijn dat een voorstel waarin houtige biomassa wordt bestempeld als duurzame energiebron, een negatief effect heeft op de brede welvaart. Graag een reactie.

Dank.