Bijdrage Van Kooten-Arissen aan debat over initi­a­tiefnota De Groot: Leve de (Noord)zee


2 juli 2018

Voorzitter,

Vandaag bespreken we de nota die de pijnlijke ontgroening van D66 duidelijk maakt.

Het was het lid Koser Kaya die in oppositietijd een nota schreef vol aandachtspunten en oplossingen voor een duurzame zee. Het is het lid De Groot die in coalitietijd die nota kortwiekt tot een soort interne CDA & VVD notitie. Kortgezegd de Noordzee is er vooral voor ons economisch belang en de visserij moet beschermt. Voorzitter, het zal u niet verbazen dat de Partij voor de Dieren daar totaal anders over denkt.

Ik heb allereerst een aantal vragen aan de heer De Groot. Kan hij uitleggen waarom afgestapt wordt van het plan om een netwerk van beschermde natuurgebieden aan te leggen? Er wordt nu alleen gesproken over het wegnemen van de definities rondom de mate van bodemberoering. Elke zin die hintte op uitbreiding van het abject lage percentage van 0,3% beschermd gebied in de Noordzee is weggelaten. Waarom?

Het plan van zijn voorganger om beperkingen op te leggen voor vissers rondom de migratiehotspots zodat migrerende vissen een betere kans hebben om tussen zoet en zout te migreren. Waarom is dat nu weggelaten? Ik heb deze vraag al eerder aan de minister gesteld maar ik stel hem nu aan de heer De Groot, hoeveel zin heeft het om een migratierivier aan te leggen als vissers voor de deur alle vis mogen wegvangen, zoals we dit jaar zagen bij de spiering?

De voorganger van de heer De Groot wilde actie tegen de mega-fabrieksschepen die de Afrikaanse wateren leegvissen. Zij stelde, naar onze mening terecht, dat een serieuze oorzaak van de migratie zit in het ontnemen van kansen en levensonderhoud aldaar. Wat zijn we aan het doen als onze vissersschepen, zoals bijvoorbeeld het schip ironisch genoeg genaamd de ‘Afrika’ die hier in Scheveningen ligt, de Afrikanen hun voedsel en inkomen ontnemen waardoor diezelfde Afrikanen op zoek naar een beter leven met een schip zoals de Aquarius weer uit de Middellandse zee gevist moeten worden?

Kan de heer De Groot ook nog reflecteren op de opmerkingen van zijn voorganger die stelt dat we niet moeten inzetten op innovaties zoals de pulskor die zich puur richten op het vermeerderen van de vangst maar dat we juist toe moeten naar minder visvangst?

Dan de nieuwe nota. Er valt te lezen dat een van de uitdagingen is om in 2020 geen overbevissing meer te hebben. Want dat was in Europa afgesproken. Nu heeft de EU recent gesteld dat we dat doel niet hoeven halen als we er maar naar blijven streven. Achter welke van deze twee posities staat de heer de Groot? Geen overbevissing meer in 2020 of “een continu streven naar het einde van overbevissing”?

In de nota lezen we over alle sectoren en belangen die op het spel staan. Is het toeval of juist veelzeggend dat natuur daarbij structureel op de laatste plaats staat? De heer De Groot stelt ook dat er een strategie moet komen die door alle sectoren actief op de Noordzee onderschreven moet worden. Zijn dat dan ook de natuurorganisaties? En de dierenwelzijnsorganisatie? Of mogen alleen partijen met economische belangen meebeslissen? En kan de heer de Groot ons uitleggen waarom het wenselijk is dat sectoren die zullen moeten krimpen of verdwijnen, zoals de oliesector en de visserij, meebeslissen over de toekomst van het gebied? Acht u het waarschijnlijk dat de oliesector de eigen milieuvervuiling en natuurvernietiging aan banden zal leggen?

Tot slot, welke insteek staat de Partij voor de Dieren voor? Er moet allereerst veel meer aandacht komen voor het welzijn van de bewoners van dit gebied. Aandacht voor walvissen bij het boren in de bodem van de Noordzee, aandacht voor het welzijn van vissen. De Raad voor Dieraangelegenheden schreef recent een indringend rapport over het welzijn en gevoelsleven van vissen. In de huidige visserij wordt bij het aan boord brengen en het slachten daar 0,0 rekening mee gehouden.
Wij bepleiten een flinke krimp van de hoeveelheid gevangen vis en vissers zodat we niet langer overbeviste vissoorten hebben. Ik hoorde eerder deze week de heer Geurts een lans breken voor de met uitsterven bedreigde paling. Ik neem aan dat we ook voor andere soorten die zwaar onder druk staan op de steun van het CDA kunnen rekenen?

Voorzitter, we moeten toe naar een omgang met de Noordzee waarin we aandacht en respect hebben voor wat er groeit en leeft. En we hebben wat dat betreft een grote inhaalslag te maken! Dus laten we nú de keuzes maken waarvan we weten dat ze op termijn toch gemaakt moeten worden.

Dank u wel.