Veelgestelde vragen

Inhoudsopgave

Worden mijn gegevens via SSL beveiligd?

Ja

Wanneer wordt mijn product geleverd?

 • Zodra de bestelling door Partij voor de Dieren is ontvangen, stuurt Partij voor de Dieren de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 • Partij voor de Dieren is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 • Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
 • Indien Partij voor de Dieren de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • Partij voor de Dieren raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 • Partij voor de Dieren is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 • Er worden geen verzendkosten berekend.

Hoe werkt het herroepingsrecht?

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het
herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het retouradres is:

Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM, Amsterdam

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Partij voor de Dieren binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Partij voor de Dieren een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Partij voor de Dieren, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Partij voor de Dieren kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Partij voor de Dieren bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM, Amsterdam

6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Partij voor de Dieren de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Partij voor de Dieren aanbiedt het product zelf af te halen, mag Partij voor de Dieren wachten met terugbetalen tot Partij voor de Dieren het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Wat is de garantie op mijn product?

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Partij voor de Dieren een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2. Partij voor de Dieren staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Partij voor de Dieren er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Partij voor de Dieren daarvan in kennis te stellen.

8.4. Indien Partij voor de Dieren de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen

9.1. Partij voor de Dieren staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Partij voor de Dieren er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Partij voor de Dieren daarvan in kennis te stellen.

9.3. Indien Partij voor de Dieren de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

Indien u een klacht heeft over onze producten of dienstverlening, dan kunt u met ons contact opnemen via info@partijvoordedieren.nl of bellen met 020-5203870. Van deze klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging.

De Partij voor de Dieren geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Partij voor de Dieren binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht ook voorleggen via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

Stap 1: Selecteer een product door op de knop In Winkelmand te klikken. Bij sommige producten kunt u een maat selecteren. Klaar met bestellen?

Stap 2: Ga dan rechts bovenin de webwinkel naar het symbool met het winkelwagentje.

Stap 3: U vindt nu het overzicht van het door u geselecteerde product of producten. Alles kunnen vinden?

Stap 4: Klik dan op de knop Verder naar afrekenen.

Stap 5: Vul daarna de factuurgegevens, betaalmethode en het adres waarop de levering naar toe moet in.

Stap 6: Accepteer de algemene voorwaarden en klik op Bestelling plaatsen.

Stap 7: Daarna krijgt u nog een overzicht te zien van de door u geplaatste bestelling, uw gekozen betaalmethode en het (factuur)adres.

Hoe en door wie wordt mijn levering bezorgd?

De Partij voor de Dieren werkt samen met PostNL voor het versturen van uw bestelling. U ontvangt geen track&trace code, maar kunt ons altijd bellen (020-5203870) voor vragen over uw bestelling.

Wij rekenen geen extra verzendkosten voor uw bestelling.

Bent u niet thuis?
PostNL levert uw bestelling dan bij buren die het voor u in ontvangst kunnen nemen. Indien dit niet mogelijk is kunt u uw bestelling ophalen bij een afhaalpunt.

Geschillencommissie

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Welke betaalmethoden zijn er?

 • Overmaken
 • iDeal

Alle prijzen zoals vermeld op de website, zijn inclusief btw.

Klant dient betalingen aan Partij voor de Dieren volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Partij voor de Dieren is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Is de prijs inclusief BTW?

Alle op de website van Partij voor de Dieren afkomstige vermelde prijzen zijn inclusief btw. Tenzij op de website anders vermeld, bijvoorbeeld andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.