Vragen Akerboom en Van Raan over de Docu­menten bij Wob-besluit over criteria lega­li­satie PAS-melders van de rijks­overheid.nl


Indiendatum: 4 aug. 2023

Vragen van de leden Akerboom en Van Raan (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof over de Documenten bij Wob-besluit over criteria legalisatie PAS-melders van de rijksoverheid.nl

 1. Herkent u de zinnen of de boodschap uit de e-mail binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (verder LNV): “Minder goed nieuws is dat IenW een probleem heeft met de te hanteren verificatiecriteria t.a.v. de meldingen, en in het bijzonder de gevolgen daarvoor de PAS-melding van Vliegveld Lelystad. Men is akkoord met de regeling op voorwaarde dat de legalisering van de melding Lelystad wordt geregeld (kort gezegd)”? [1]
 2. Op welke rechtsgrond heeft IenW de bovengenoemde voorwaarde volgens u kunnen stellen?
 3. Indien een rechtsgrond ontbreekt luidt de vraag: op welke manier heeft IenW de bovengenoemde voorwaarde volgens u kunnen stellen?
 4. Hoe beoordeelt u het gegeven dat u in uw rol als bevoegd gezag onder druk wordt gezet door een ander ministerie? Gebeurt dat vaker?
 5. Wat is op dit moment de stand van zaken met betrekking tot de natuurvergunning van Lelystad Airport?
 6. Liggen er nu nog afspraken -op welke manier dan ook- tussen de ministeries van LNV en IenW, de ministers, of vanuit het bewindsliedenoverleg of de Ministerraad over een natuurvergunning voor Lelystad Airport (dus inclusief bredere afspraken waar de Wnb een onderdeel van vormt)? Zo ja, kunt u op hoofdlijnen aangeven welke dat zijn?
 7. Ligt –op welke manier dan ook- de boodschap uit de mail uit vraag 1 (namelijk dat een natuurvergunning voor Lelystad Airport er beslist moet komen) nog op tafel?
 8. Deelt u het inzicht dat de huidige klimaat- en stikstofcrises dermate groot zijn dat het afgeven van een natuurvergunning aan een nieuw vliegveld (dat zal zorgen voor een toename van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen) onverantwoord is? Bent u bereid om de vergunningsaanvraag van Lelystad Airport te weigeren?
 9. Staat u achter de huidige uitvoering van de Luchtvaartnota, waarbij de daarin genoemde ‘balans’ tussen de leefomgeving en de luchtvaartsector vanuit het ministerie van I&W wel erg vaak doorslaat ten gunste van de luchtvaartsector?
 10. Herkent u het bericht dat op het ministerie van LNV ook werd onderzocht of bedrijven die überhaupt nooit een natuurvergunning hebben aangevraagd (maar die dat wel nodig hebben, de zogenoemde ‘interimmers’) gelegaliseerd zouden kunnen worden?[2]
 11. Wat is op dit moment de stand van zaken wat betreft de interimmers, nadat (terecht) de conclusie is getrokken dat zij niet gelegaliseerd kunnen worden zoals de PAS-melders?
 12. Erkent u dat deze bedrijven al jaren onrechtmatig in bedrijf zijn, omdat zij niet over de benodigde natuurvergunning beschikken? Welke stappen onderneemt u om een einde aan deze onrechtmatigheid te maken?

[1] https://open.overheid.nl/documenten/ad3fba19-f15a-4ab0-a5c7-ecbe62b84dcd/file

[2] https://www.boerderij.nl/ministerie-onderzocht-legalisering-onterechte-pas-melders

Interessant voor jou

Vragen Van Raan over (mogelijke) begrenzing Natuurvergunning Schiphol op 44 miljoen passagiers

Lees verder

Vragen Akerboom over een stikstofpiekbelaster; een slingerende weg door de Veluwe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer