Zorg­ver­lening


 • Belang patiënt voorop in thuiszorg

  De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het in de uitverkoop zetten van de thuiszorg. Thuiszorginstellingen moeten het belang van de patiënt/cliënt centraal stellen. Winstmaximalisatie verhoudt zich slecht met het streven naar de beste zorg voor de beste prijs. We vinden dan ook dat het leveren van zorg een kerntaak van de overheid moet zijn en niet van de markt. Thuiszorgvoorzieningen dienen dan ook van zodanige aard te zijn dat ook mensen die niet kunnen terugvallen op mantelzorg zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook moet ouderenzorg kleinschalig en regionaal aangeboden worden. De inzet van domotica en e-health thuis moet door de overheid gestimuleerd worden. Voor domotica, zoals het internet der dingen, moeten strenge veiligheidseisen gelden. Onveilige situaties zoals DDoS-aanvallen vanuit domotica moeten zo worden voorkomen.

  Meer informatie
 • Bezuinigingen jeugdzorg terugdraaien

  De Partij voor de Dieren vindt dat de problemen in de jeugdzorg met spoed moeten worden aangepakt. De geplande bezuinigingen en bijbehorende transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten moeten worden teruggedraaid. De PvdD is er wel voorstander van de zorg dichter bij de mensen te brengen, maar niet als deze gepaard gaat met een grootschalige bezuiniging waardoor de uitvoering van de toch al kwetsbare jeugdzorg nog verder in de problemen komt. Wel moeten ouders terecht kunnen bij een jeugdhulpverlener in de buurt, die vervolgens kan doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdzorg. Verschillen tussen gemeenten in het aanbod en de kwaliteit van jeugdhulp zijn onaanvaardbaar. Als blijkt dat gemeenten de benodigde jeugdhulp niet kunnen bieden als gevolg van de bezuinigingsslag die gemaakt is bij de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, dan moeten deze bezuiniging ongedaan gemaakt worden. Verder moet er geen eigen bijdrage voor de jeugdzorg komen.

  Meer informatie
 • Bezuinigingen mantelzorg terugdraaien

  De Partij voor de Dieren is van mening dat de bezuinigingen op de mantelzorg moeten worden teruggedraaid. De solidariteit in de zorg staat onder druk. Privatisering en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat de zorg vooral draait om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. De gezondheidszorg moet echter toegankelijk zijn en blijven voor iedereen. Daarbij past het niet om te bezuinigen op de fundamenten van ons zorgstelsel: de huisarts, de apotheek, de psychiater, thuishulp, het ziekenhuis en natuurlijk de mantelzorg. Juist mensen die hun hand uitsteken naar anderen, dienen meer ondersteuning te krijgen. Mantelzorgers zouden daarom recht moeten hebben op financiële compensatie en aanvullende maatregelen die het mogelijk maken om zorg en arbeid te kunnen combineren. Om mantelzorgers te voorzien van de nodige kennis en expertise zouden gemeenten individuele, professionele ondersteuning moeten geven. De mantelzorgboete moet worden geschrapt.

  Meer informatie
 • Dierenwelzijn voorop bij gebruik gezelschapsdieren in de zorg

  De Partij voor de Dieren vindt dat gezelschapsdieren een therapeutische bijdrage kunnen leveren aan ouderen, alleenstaanden en vereenzaamden, maar ook aan lichamelijke en geestelijke gehandicapten. Zorgvuldigheid en het welzijn van het dier moeten hierbij altijd voorop staan. Niet alle dieren zijn geschikt, dieren moeten wel hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Bovendien moeten dieren niet gedwongen worden of overbelast worden. De dieren mogen niet apart en solitair gehouden worden om uitsluitend ingezet te worden om te werken. Therapieën als zwemmen met dolfijnen wijzen we af. Dolfijnen zijn roofdieren en ongeschikt om te worden gehouden in gevangenschap. Zwemmen met dolfijnen (in gevangenschap) is ook niet zonder risico.

  Meer informatie
 • Diversiteit in de zorg

  De overheid moet een divers aanbod van zorgcentra garanderen. Identiteitsgebonden zorgcentra met een landelijke functie moeten ondersteund worden, evenals regionale, kleinschalige ziekenhuizen.

  (Ouderen)zorginstellingen moeten rekening houden met lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI). LHBTI-vriendelijke zorg moet onderdeel zijn van de kwaliteitseisen voor zorginstellingen.

  Meer informatie
 • Keuzevrijheid bij euthanasie

  De Partij voor de Dieren onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkómen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving.

  Zo dient er meer aandacht te komen voor herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. De overheid dient een faciliterende rol te spelen bij (de zorgvuldigheid rondom) het zelf laten kiezen van mensen tussen leven en dood. Dit is en blijft een individuele aangelegenheid.

  Meer informatie
 • Kleinschalige zorg

  De gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen en dient daarom bij voorkeur kleinschalig en regionaal georganiseerd te worden.
  De Partij voor de Dieren is niet voor schaalvergroting en fusies, tenzij die aantoonbare verbeteringen van de kwaliteit van de zorg opleveren.

  Meer informatie
 • Maatschappelijk debat over hulp bij zelfdoding bij voltooid leven

  De Partij voor de Dieren pleit voor een voortzetting van een breed maatschappelijk debat over het voorstel (burgerinitiatief Uit Vrije Wil) om stervenshulp te verlenen aan mensen ouder dan zeventig, die hun leven als voltooid beschouwen. Wij onderschrijven het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens aan het eind van het leven.
  De PvdD ziet echter ook de bezwaren van het voorstel om mensen die hun leven als voltooid beschouwen te helpen bij hun wens om te sterven. Het wettelijk vastleggen van een mogelijkheid stervenshulp te verlenen aan mensen ouder dan zeventig die het gevoel hebben ‘klaar te zijn met leven’ heeft ingrijpende maatschappelijke gevolgen. De PvdD vindt dat we daar niet lichtzinnig aan voorbij kunnen gaan. Daarnaast vinden wij de leeftijdsgrens van 70 jaar arbitrair.
  We onderschrijven dan ook dat het debat net is begonnen en dat er een brede maatschappelijke discussie moet plaatsvinden over dit voorstel en de gevolgen ervan om tot een besluit te komen.

  Meer informatie
 • Solidariteit in de gehandicaptenzorg

  Solidariteit in de gehandicaptenzorg staat onder druk. Privatisering van de zorg en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen voor gehandicapten draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. Als de zorg steeds meer overgelaten wordt aan de markt, raakt de menselijke maat zoek.

  Hoewel er gestreefd wordt naar minder bureaucratie, heeft dit in de praktijk eerder geleid tot meer bureaucratie op het gebied van controle, verantwoording en toezicht. De stelling dat de markt efficiënter werkt dan de overheid blijkt in de praktijk dan ook vaak niet te kloppen.

  De Partij voor de Dieren wil dat gehandicaptenzorg bij voorkeur kleinschalig en regionaal aangeboden wordt. Daarnaast moeten mensen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn, die kans krijgen. In een goed georganiseerde samenleving moeten de talenten van alle mensen tot hun recht kunnen komen.

  Meer informatie
 • Solidariteit in de ouderenzorg

  Solidariteit in de ouderenzorg staat onder druk. Privatisering van de zorg voor ouderen en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen voor ouderen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. Als de zorg steeds meer overgelaten wordt aan de markt, raakt de menselijke maat zoek.
  Hoewel er gestreefd wordt naar minder bureaucratie, heeft dit in de praktijk eerder geleid tot meer bureaucratie op het gebied van controle, verantwoording en toezicht. De stelling dat de markt efficiënter werkt dan de overheid blijkt in de praktijk dan ook vaak niet te kloppen.

  Meer informatie
 • Stervenswens

  De Partij voor de Dieren onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkómen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving. Zo dient er meer aandacht te komen voor herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Er moet een breed maatschappelijk debat komen over hulp bij zelfdoding, zoals stervenshulp aan mensen die hun leven als voltooid beschouwen.

  Meer informatie

Het standpunt Zorgverlening is onderdeel van: Wonen, zorg, onderwijs en cultuur