Werk en inkomen


 • Arbeidsmigranten

  Het vooropstellen van korte termijnbelangen en economische groei gaat ten koste van onze planeet, mens en dier inclusief. Veel migratie is het gevolg van de mondialisering van productie en consumptie. De Partij voor de Dieren wil van regionalisering van productie en diensten het uitgangspunt maken. Dat is minder ontwrichtend voor zowel de Nederlandse economie als de economieën in de landen waar de arbeidsmigranten vandaan komen. Op dit moment is arbeid in Nederland erg duur. Door arbeid in Nederland goedkoper te maken, neemt de vraag naar goedkope arbeid uit het buitenland af.

  Daarnaast wil de Partij voor de Dieren de positie van de individuele werknemer versterken, met inbegrip van de vaak kwetsbare arbeidsmigranten. Er komen strenge eisen aan onderkomens van arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten krijgen in ieder geval recht op een slaapkamer die ze niet hoeven te delen. Werkgevers zijn verantwoordelijk indien arbeidsmigranten hierin niet gefaciliteerd worden. Commerciële bedrijven kunnen niet tegelijkertijd werkgever en huisbaas zijn van arbeidsmigranten.

  Meer informatie
 • Betaalbare kinderopvang

  De Partij voor de Dieren vindt betaalbare kinderopvang noodzakelijk. Kinderopvang moet bovendien veilig, dichtbij het werk en flexibel zijn, zodat ouders hun zorgtaken goed kunnen combineren met hun werk. De bijdrage van de overheid moet aan de kinderopvang moet in stand blijven. Onderzocht moet worden of kinderopvang standaard onderdeel kan worden van het door de overheid aangeboden basisonderwijs, naar Scandinavisch model.

  Meer informatie
 • Bezuinigingen AOW en pensioen

  De Partij voor de Dieren streeft ernaar oud en jong eerlijk te behandelen. De generatie die nu met pensioen is, heeft recht op een goed inkomen. Gemiddeld genomen is die generatie de meest welvarende generatie die Nederland ooit gekend heeft. Wel zijn er gepensioneerden die tussen wal en schip vallen.

  De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen in Nederland een goed inkomen moet hebben. Een basisinkomen kan daar aan bijdragen. De ontgroening van Nederland (nieuwe cohorten zijn kleiner dan oude) zorgt voor een extra uitdaging. Het is noodzakelijk dat ook de huidige gepensioneerden meebetalen aan de zekerheden van hun kleinkinderen en achterkleinkinderen.

  De Partij voor de Dieren vindt dat er gedegen toezicht moet komen op het beleid van de pensioenfondsen. De financiële markten moeten worden hervormd, zodat banken en geld weer ten dienste staan van de samenleving, zonder onverantwoord gedrag als winstmaximalisatie en een ongeremde bonuscultuur. Want de kredietcrisis is niet de schuld van hardwerkende burgers of ouderen, maar van banken en verzekeraars. Het overheidsbeleid heeft gefaald, er zijn fouten gemaakt door politici, beleidsmakers en toezichthouders. De gevolgen daarvan mogen niet zomaar neergelegd worden bij toekomstige generaties.

  De PvdD stelt deze maatregelen voor:

  • Waar de bestedingsruimte van ouderen (en 30-minners) is achtergebleven bij andere groepen, wordt deze hersteld.
  • Er komt duidelijkheid over alle kosten van pensioenfondsen. De pensioenfondsen worden gedemocratiseerd, zodat werknemers zeggenschap krijgen over het belonings- en provisiebeleid en over wat pensioenfondsen met hun geld doen.
  • De bijna 1300 miljard euro investeringsruimte van de pensioenfondsen biedt een geweldige kans om bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en te belonen. Het beleid van pensioenfondsen om te investeren in onduurzame sectoren als de vee-industrie, fossiele brandstoffen, palmolie en in de wapenindustrie, wordt aangepakt. Pensioenfondsen mogen geen nieuwe investeringen doen in deze sectoren zonder een bindend ledenreferendum.
  • Werknemers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit om keuzes te maken in hun eigen pensioenopbouw. Zij kunnen het pensioen onderbrengen bij een groen investeringsfonds indien dat bij hun huidige pensioenfonds niet mogelijk is. Ook kunnen zij kiezen voor een flexibele pensioenleeftijd of een deeltijdpensioen.
  Meer informatie
 • Inkomensafhankelijke kinderbijslag

  De Partij voor de Dieren wil dat de kinderbijslag inkomensafhankelijk wordt, om zo de lasten eerlijk te verdelen en iedereen gelijke kansen te geven.

  Meer informatie
 • Meer zekerheid voor ZZP'ers

  De Partij voor de Dieren is bezorgd over de rechtspositie van zzp'ers, zeker nu de verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt ook veel mensen ongewenst tot een zzp-constructie dwingt. De constructie wordt op grote schaal gebruikt door werkgevers om mensen te ontslaan en vervolgens goedkoper als zzp'er te laten werken. Ook tot de arbeidsmarkt dringt de platformeconomie steeds meer door. Zo ontstaan er zogenaamde werkplatforms die de rechten van werknemers, via zzp-constructies, steeds verder inperken.

  Om de rechtspositie van alle zzp'ers te beschermen, moet er in elk geval een collectieve arbeidsongeschiktheid- en ziektekostenverzekering voor zzp'ers komen. De Partij voor de Dieren wil dat er een eenvoudige en fraudebestendige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komt. Hierdoor krijgen zzp’ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid. Het urencriterium moet vervangen worden door een progressief winstboxenstelsel, waardoor de belasting afhangt van het inkomen en het aantrekkelijker wordt om parttime als zzp’er te werken.

  Bovenal is er een structurele oplossing nodig. In het huidige systeem is arbeid duur, terwijl schaarse grondstoffen goedkoop zijn. De Partij voor de Dieren wil dat de belasting op arbeid verlaagd wordt, en de belasting op milieuvervuilende producten en activiteiten en op het gebruik van schaarse grondstoffen omhoog. Hierdoor wordt het voor bedrijven eenvoudiger om mensen in dienst te nemen en kan Nederland banen behouden en creëren - en zijn schijnconstructies als de zzp niet langer nodig.

  Meer informatie
 • Stimuleren pilots basisinkomen

  De Partij voor de Dieren wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger. Wij willen dat pilots op dit gebied gestimuleerd worden.

  De Partij voor de Dieren staat open voor alle alternatieven voor het huidige (fiscale) systeem. Dat kan zijn in de vorm van een basisinkomen, een negatieve inkomstenbelasting, het afschaffen van belasting op inkomen of het invoeren van een belasting op grondstoffen. De wijze waarop onze economie nu georganiseerd is, moet drastisch veranderen. Het huidige systeem is vastgelopen waardoor mensen, dieren, de natuur en het milieu de dupe worden. We hebben niet alleen een economische crisis maar ook een grondstoffen-, biodiversiteit- en klimaatcrisis. De overheid kan een belangrijke rol vervullen om het vastgelopen systeem te veranderen. Want het is niet te verantwoorden dat een samenleving veel onvervulde en onvervulbare taken kent, en tegelijk een groot aantal werklozen. Ook moeten mensen die langdurig werkloos zijn financieel gestimuleerd worden om maatschappelijke taken te vervullen. Het gevoel voor arbeidsparticipatie wordt hierdoor in stand gehouden en bevorderd.

  Het basisinkomen is bovendien een middel om meer macht neer te leggen bij de burger. We zien dat bedrijven, en met name multinationals, steeds meer macht naar zich hebben toegetrokken ten koste van mens, milieu en dier. Wanneer burgers recht hebben op een basisinkomen, krijgen ze een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van bedrijven. De alsmaar dalende arbeidsinkomensquote, die weergeeft welk gedeelte van het geld dat in een land verdiend wordt als loon naar werknemers gaat (het andere gedeelte gaat als rendement naar de bezitters van kapitaal), toont aan dat de positie van burgers ten opzichte van multinationals steeds zwakker wordt. Het basisinkomen is een van de manieren om dit proces tegen te gaan, omdat het meer onderhandelingsmacht bij de individuele burger neerlegt.

  Meer informatie
 • Uitbreiding ouderschapsverlof

  De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat beide ouders voor hun kinderen kunnen zorgen en de zorgtaken kunnen delen. De mogelijkheid voor ouderschapsverlof is daarom belangrijk voor beide zorgende partners. Drie maanden betaald ouderschapsverlof voor partners moet mogelijk worden, zodat ouders hun zorgtaken goed kunnen combineren met hun werk. Ook zou het kraamverlof voor partners uitgebreid moeten worden van twee dagen naar twee weken.

  Meer informatie
 • Uitkeren bonussen bij banken

  De Partij voor de Dieren is tegen het uitkeren van bonussen door banken. De cultuur in de bankensector is steeds gericht geweest op winstmaximalisatie en hoge bonussen. Dit gedrag, in combinatie met een tekortschietend toezicht, heeft tot een diepe economische crisis geleid. De bankensector moet daarom worden hervormd, zodat banken weer ten dienste komen te staan van de samenleving. De Nederlandse regering moet afspraken maken met de banken om niet langer bonussen uit te keren, om salarisplafonds in te stellen voor bankbestuurders en om aandeelhouders van banken een deel van de verliezen voor hun rekening te laten nemen.

  Een mogelijkheid die hierbij onderzocht kan worden, is de zogenaamde ‘dubbele aansprakelijkheid’ van aandeelhouders van banken. Binnen dit systeem lopen aandeelhouders niet alleen het risico het geld te verliezen dat ze in aandelen van de bank hebben geïnvesteerd, maar worden ze nog voor een extra bedrag aansprakelijk gesteld wanneer de bank failliet gaat. Op deze wijze zijn het niet de rekeninghouders van een bank die grotendeels verantwoordelijk worden gehouden voor het falen van een bank, zoals dat nu wel in principe gebeurt, maar worden de eigenaren van een bank, de aandeelhouders, verantwoordelijk gehouden. Bovendien zullen beleggers alleen in banken willen investeren indien deze prudent beleid voeren, wat zal leiden tot minder risicovolle investeringen van banken. Het systeem van dubbele aansprakelijkheid voor bankkapitaal heeft voor lange tijd bestaan in de VS in het begin van de vorige eeuw.

  Meer informatie
 • Vergroening inkomstenbelasting

  De Partij voor de Dieren wil een sterke vergroening van het belastingstelsel. Wij willen de inkomstenbelasting verlagen. Arbeid moet goedkoper worden, om zo een beter arbeidsklimaat te creëren.
  In plaats daarvan moeten milieuvervuilende producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen en energie belast worden. Deze belasting op de Bruto Onttrokken Waarde (BOW) wordt analoog aan de BTW vormgegeven. Zo genereren we belastinginkomsten en zo stimuleert het belastingsysteem arbeid en een duurzame leefwijze. Op termijn kan de BOW de BTW vervangen.

  Meer informatie
 • Verhoging AOW-leeftijd

  Een samenleving met veel werkzoekende ouderen kan niet doorgaan met het verhogen van de AOW-leeftijd. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat er een flexibele AOW-leeftijd moet komen, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Wie 40 jaar gewerkt heeft, krijgt daarna AOW. Wie een uitkering heeft op 65-jarige leeftijd, krijgt vanaf dan AOW. Het moet mogelijk worden te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een in evenredigheid aangepaste AOW-uitkering. Daarnaast moet, gelet op de werkloosheidscijfers en het gebrek aan vacatures voor 60-plussers, de sollicitatieplicht voor deze leeftijdscategorie afgeschaft worden.

  Meer informatie
 • Vernieuwing arbeidsmarkt

  De discussie over flexibilisering van de arbeidsmarkt is gebaseerd op het huidige systeem waarin arbeid duur is. Dit systeem is onlogisch en reeds lange tijd vastgelopen. De Partij voor de Dieren wil dat de belasting op arbeid verlaagd wordt, als onderdeel van vergroening van het belastingstelsel. De PvdD wil milieuvervuilende producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen belasten, en de inkomstenbelasting verlagen. Hierdoor is het voor bedrijven eenvoudiger om mensen in dienst te nemen en kan Nederland banen behouden en creëren. Daarnaast kunnen kortere werkweken bijdragen aan een betere verdeling van het beschikbare werk en tegelijkertijd de werkeloosheid en de milieudruk verlagen. Een betaalde baan wordt zo ook beter te combineren met mantelzorg of vrijwilligerswerk. De Partij voor de Dieren vindt dat de ontslagbescherming zou moeten blijven. De ontslagvergoeding moet worden gekoppeld aan de reëel geleden schade door de werknemer en diens positie op de arbeidsmarkt. Bij- en herscholing moet worden aangemoedigd en gefaciliteerd door de overheid, ook door het aanbieden van stageplaatsen. Mensen die langdurig werkloos zijn moeten financieel gestimuleerd worden om maatschappelijke taken te vervullen. Het gevoel voor arbeidsparticipatie wordt hierdoor in stand gehouden en bevorderd.

  De PvdD pleit voor de volgende maatregelen:

  • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger. Pilots op dit gebied worden gestimuleerd.
  • De overheid gaat armoede actiever bestrijden met onder meer laagdrempelige schuldhulpverlening en met maatwerk voor steden en platteland. Veel boeren staat het water aan de lippen wegens de moordende concurrentie bij schaalvergroting en intensivering: de overheid zal hulp moeten bieden in het organiseren van laagdrempelige (psychosociale) hulpverlening en omschakeling.
  • Jongeren zonder baan kunnen werken aan betere kansen op de arbeidsmarkt in werkgelegenheidsprojecten in onder meer de zorg en de biologische landbouw.
  • Er komt geen inkomenstoets per huishouden, de bijstandsuitkering wordt gebaseerd op het individu.
  • Het vangnet voor jongeren met een beperking (de Wajong) blijft bestaan. Zij krijgen kansen op een zinvolle en nuttige dagbesteding met doorgroeimogelijkheden naar een betaalde baan.
  • De plannen van het kabinet Rutte-III over de loondispensatie moeten worden ingetrokken. De loondispensatie geeft mensen die hier aanspraak op kunnen maken een ongelijkwaardige positie, leidt tot te laag inkomen en de pensioenvoorziening van deze mensen komt in het geding.
  • Er komt een eenvoudige en fraudebestendige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Hierdoor krijgen zzp’ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid.
  • Het wordt voor zzp’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. Zzp'ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.
  • Het urencriterium wordt vervangen door een progressief winstboxenstelsel, waardoor de belasting afhangt van het inkomen en het aantrekkelijker wordt om parttime als zzp’er te werken.
  Meer informatie
 • Zet in op bestrijden coronacrisis én voorkom nieuwe uitbraken

  Het coronavirus COVID-19 is een zogeheten zoönose: een infectieziekte die kan overgaan van dieren op de mens.

  In dit geval is dat naar alle waarschijnlijkheid gebeurd op een markt waar wilde dieren werden verhandeld en gedood. Het overslaan van het virus heeft een wereldwijde epidemie met vele dodelijke slachtoffers als gevolg. De crisis die hieruit voortvloeit raakt iedereen. Onzekerheden en zorgen over gezondheid, veiligheid, voedsel en inkomen vragen om solidariteit en effectieve maatregelen. Dat betekent dat we de verspreiding van het virus moeten beperken en de zorg bereikbaar moeten houden voor wie zorg nodig heeft, met de beste kennis die er is. Daarbij moeten we varen op de kennis van experts en wetenschappers. Voor de Partij voor de Dieren is het van groot belang dat de maatregelen van het Kabinet in lijn zijn met adviezen van zowel nationale als internationale deskundigen, waaronder de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Zorgvuldig versoepelen
  Het coronavirus is een ernstig virus dat vele slachtoffers heeft gemaakt, en waarvan als een paal boven water staat dat de verspreiding voorkomen moet worden. Tegelijkertijd zien we dat de mentale en sociale gevolgen van de coronamaatregelen groot zijn. Mensen zijn sociale wezens, en worden door de coronamaatregelen beperkt in hun contacten. Deze inperkingen leiden tot mentale klachten, en zelfs tot meer depressies en suïcides. Ook deze gevolgen van de coronamaatregelen wil de Partij voor de Dieren niet negeren, en daarom vraagt elke maatregel om een zorgvuldige afweging: in hoeverre is deze effectief tegen het indammen van het virus, en welke gevolgen heeft het voor mensen?

  Daarom steunt de Partij voor de Dieren veelal de inperkingen, maar bekijken wij wel bij elke maatregel afzonderlijk wat de neveneffecten zijn. Dit was bijvoorbeeld ook de reden dat de Partij voor de Dieren tegen de avondklok heeft gestemd: voor alleenstaanden werd het steeds moeilijker om andere mensen te zien.

  Houd de zorg beschikbaar
  Er moet alles aan gedaan worden om de verspreiding van het coronavirus te beperken en zorg beschikbaar te houden. Hiervoor is het noodzakelijk om in te zetten op het verminderen van het aantal ziektegevallen, om zo onder de kritische grens te kunnen blijven van wat onze zorg aankan. Het is belangrijk dat zowel mensen die getroffen zijn door het coronavirus, maar ook de mensen die om andere redenen zorg en behandeling nodig hebben deze kunnen krijgen. Zorg- en hulpverleners moeten hun werk veilig kunnen blijven uitvoeren; het Kabinet moet zich maximaal inspannen om te voorzien in voldoende beschermende materialen, waaronder beschermende kleding en mondkapjes.
  Om zorg voor dieren ook toegankelijk te houden, wil de Partij voor de Dieren dat dierenartsen, dierenverzorgers en dierenambulancepersoneel toegevoegd worden aan de lijst van vitale beroepen waardoor hun kinderen opgevangen kunnen worden in perioden waarin scholen en kinderdagverblijven gesloten zijn.

  Voorkom nieuwe zoönose-uitbraken
  Naast het nemen van maatregelen om de huidige coronapandemie te bestrijden, wil de Partij voor de Dieren dat het Kabinet inzet op het voorkomen van nieuwe uitbraken van dierziekten. Niet alleen de handel en consumptie van wilde dieren vormen een belangrijk risico voor de uitbraak van nieuwe zoönosen (op de mens overdraagbare dierziekten). Tal van vooraanstaande (Nederlandse) virologen wijzen nadrukkelijk naar de vee-industrie als een van de grootste risico’s die er voor de (wereldwijde) volksgezondheid zijn. Driekwart van de nieuwe infectieziekten is immers afkomstig van dieren, waaronder Ebola, MERS, de Mexicaanse griep (varkensgriep), HIV, SARS, Q-Koorts, ESBL, MRSA, TBC en nu dit coronavirus COVID-19.
  Om mens en dier te beschermen moet de wijze waarop we met dieren omgaan drastisch veranderen. Nederland zal, als meest vee-dichte land ter wereld, een voortrekkersrol moeten nemen om dat risico te minimaliseren. Het huidige veehouderijsysteem - waarin niet het welzijn van dieren maar maximale productie voorop staat - werkt dierziekten in de hand. Ook daarom wil de Partij voor de Dieren dat er een einde komt aan de bio-industrie en dat het aantal dieren in de veehouderij met 70% wordt verminderd.
  Daarbij zorgt de grootschalige en wereldwijde ontbossing ervoor dat dieren die hun leefgebied hadden in die bossen en mogelijk zoönosen bij zich dragen op zoek moeten naar andere leefgebieden. Vaak zal dat zijn in gebieden waar ook mensen leven. Om de ontbossing een halt toe te roepen moet er een importverbod komen op producten afkomstig uit gebieden waar de natuur recent heeft moeten wijken voor landbouwgrond, zoals palmolie en soja voor veevoer. Ook moet de handel en consumptie van wilde dieren onmiddellijk worden verboden. De rol van de financiële wereld, die een groot belang heeft deze praktijken in stand te houden, moet ontmaskerd en aangepakt worden.

  Meer informatie

Het standpunt Werk en inkomen is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

‘Kappen druist in tegen onze natuur’

Esther Ouwehand pleit op Prinsjesdag voor betere bescherming van bomen

‘Kappen met kappen’ is het thema van de outfit die Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, dit jaar draagt op Prinsjesdag. “Nederland behoort tot de Europese landen met de minste natuur en is bijna wereldkampioen soortenverlies. Bomen kappen druist in tegen onze natuur”, licht Ouwehand toe. In de Amazone verdwijnen elke minuut vier voetbalvelden aan bos om plaats te maken...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws