Water als drijvende kracht van de natuur


Onze idealen

  • Bedrijven die water vervuilen worden aangepakt. Het Rijk neemt de regie over het toezicht en de handhaving van milieuwetgeving. Er komt meer capaciteit en expertise bij de toezichthouders. De boetes worden stevig verhoogd, passend bij de omzet van de beboete bedrijven.
  • Het gebruik van intensieve bemesting van landbouwgrond wordt gestopt.
  • De handhaving van en controle op het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden geïntensiveerd. De handel in bestrijdingsmiddelen voor particulieren wordt verboden en er komt goede voorlichting voor burgers en bedrijven om gifgebruik te ontmoedigen.
  • Oevers, dijken en waterkanten moeten zo natuurlijk mogelijk worden ingericht en het maaibeleid wordt daarop aangepast, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met dieren en planten. Bij hoge kades worden Fauna Uittreed Plaatsen (FUP’s) aangelegd, waardoor dieren uit het water kunnen komen.
  • De natuur wordt beschermd tegen risico’s bij scheepvaartongevallen.
  • Ecologisch waardevolle scheepswrakken worden beschermd.
  • De geborgde zetels in de waterschapsbesturen, die gereserveerd zijn voor boeren, bedrijven en beheerorganisaties, worden afgeschaft, zodat waterschappen een democratische zetelverdeling krijgen.

Schoon oppervlakte- en grondwater zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar de praktijk is anders. Het oppervlaktewater wordt vervuild door landbouwgif, medicijnresten, chemische afvalstoffen, microplastics en mest en hormonen uit de vee-industrie. Hierdoor sterven planten en dieren en komt de drinkwatervoorziening in gevaar. De Noordzee en de Waddenzee zijn niet alleen aangetast door vervuiling (door plastics, chemicaliën, etc.), maar ook door overbevissing. Visserijtechnieken brengen grote schade toe aan de zeebodem. Veel vissoorten worden met uitsterven bedreigd. Als ons oppervlaktewater én het grondwater schoon zijn en de vissers geweerd worden uit de zeeën, dan kan het leven in het water zich herstellen van het enorme verlies aan biodiversiteit.

Het standpunt Water als drijvende kracht van de natuur is onderdeel van: Een leefbare Aarde voor al haar bewoners

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws