Veiligheid en recht


 • Aanmeldplicht demonstraties verkorten

  De Partij voor de Dieren wil af van de aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen moet de aanmeldtermijn verkort worden.

  Meer informatie
 • Auteursrecht moderniseren

  Het auteursrecht en het auteurscontractenrecht moeten gemoderniseerd worden om de positie van de makers te versterken en de informatievrijheid te vergroten. Nieuwe betaalmodellen voor films en muziek moeten onderzocht worden. Platforms die geld verdienen aan het aanbod van films en muziek zonder iets af te dragen aan de makers, moeten een redelijk deel van hun winst uitkeren aan de rechthebbende auteurs.

  Meer informatie
 • Avondklok

  Een avondklok is geen kwestie van ‘baat het niet dan schaadt het niet’. Het kabinet heeft de plicht om bij dergelijke ingrijpende maatregelen ook de gevolgen op het geestelijk welzijn van mensen nadrukkelijk te beoordelen en in de besluitvorming mee te nemen. Bovendien moet een kabinet ook in brede zin naar de crisis kijken. Niet alleen crisismanagement, maar structureel de volksgezondheid verbeteren. In beide gevallen is het kabinet tekortgeschoten.

  We zien dat door de coronamaatregelen steeds meer mensen zich eenzaam en opgesloten voelen. Het aantal mensen, met name jongeren, met psychische problemen neemt toe door de coronamaatregelen. De effecten van de avondklok hierop zijn onvoldoende inzichtelijk, maar het is wel duidelijk dat de mogelijkheid tot sociaal contact hierdoor nog verder wordt ingeperkt. Hoewel wij het zeer belangrijk vinden om de verspreiding van het coronavirus (en de daarbij horende heftige situatie in de gezondheidszorg) in te perken, hebben wij daarom tegen de avondklok gestemd.

  Uiteraard moeten er wel maatregelen worden genomen om de opmars van de mutaties tegen te gaan. Daarom blijven wij inzetten op het voorkomen van coronaverspreiding door minder internationale reisbewegingen, meer inzet op het naleven van bestaande adviezen zoals thuiswerken en het terugbrengen van het slachttempo waardoor slachterijen geen coronabrandhaard meer zullen vormen en kwetsbare migranten worden beschermd.

  De Partij voor de Dieren is het niet eens met de uitzondering op de avondklok voor de vossen- en zwijnenjacht en heeft hierover Kamervragen gesteld.

  Lees de volledige bijdrage van Esther Ouwehand aan het coronadebat over de avondklok hier.

  Meer informatie
 • Bescherming politiehonden- en paarden

  De Partij voor de Dieren pleit voor goede bescherming van dieren (honden en paarden) die bij rellen en andere evenementen worden ingezet door bijvoorbeeld de Politie, de douane en Defensie. Het dierenwelzijn moet daarbij altijd voorop staan. Waar mogelijk moet worden ingezet op het ontwikkelen en gebruiken van alternatieve methoden voor ordehandhaving en oproerbeheersing.

  Om het gebruik van de politiepaarden bij rellen maken wij ons zorgen. Hierbij krijgen paarden te maken met beangstigende scènes en zijn ze vaak doelwit van het publiek. Het komt hierbij voor dat de paarden gewond zijn, raken of worden aangevallen. Paarden zijn vluchtdieren en dat maakt hen snel angstig. Om de paarden enigszins te beschermen tegen het geweld krijgen ze plastic oog-, neus- en beenbeschermers, maar dit is in veel gevallen onvoldoende. Naast de paarden kunnen ook demonstranten ernstig verwond raken door de paarden. De PvdD vindt het belangrijk dat de politie zich inzet voor het gebruiken en ontwikkelen van andere methoden voor oproerbeheersing.

  Daarnaast dienen diervriendelijke voorzieningen te worden getroffen voor honden en paarden die niet meer geschikt zijn om te werken.

  De Partij voor de Dieren vindt dat het welzijn van werkdieren moet altijd voorop staan.

  Meer informatie
 • Crisisopvang slachtoffers huiselijk geweld

  De Partij voor de Dieren vindt dat het voor slachtoffers van huiselijk geweld veel makkelijker moet worden om te vluchten naar een crisisopvang. Ook moet het eenvoudiger worden om huisdieren mee te nemen of tijdelijk te laten opvangen. Daarnaast moet bij de opsporingsdiensten meer aandacht komen voor het herkennen van signalen van dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld.

  Meer informatie
 • De doodstraf

  De Partij voor de Dieren is tegen de doodstraf. De orde en veiligheid moet gehandhaafd worden zonder dat men toevlucht neemt tot het ultieme en onomkeerbare middel van de doodstraf. Er worden soms fouten gemaakt en alleen al om die reden is de keuze voor een onomkeerbare straf als de doodstraf onwenselijk.

  Meer informatie
 • Goede beloning politie

  Politiemensen hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die vaak gepaard gaat met een hoge werkdruk, onregelmatige uren en onverwachte gebeurtenissen. Zij verdienen dan ook een goede beloning en voldoende mogelijkheden om te kunnen groeien, zowel wat betreft salaris als wat betreft opleiding. Gezien de belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid, moeten er meer (wijk)agenten op straat komen. In plaats van politiebureaus te sluiten moeten ze heropend worden en er moet geïnvesteerd worden in wijkagenten. Etnisch profileren moet tegengegaan worden door onder meer een registratiesysteem waarin vermeld wordt waarom iemand staande is gehouden.

  Meer informatie
 • Goede bescherming klokkenluiders

  De Partij voor de Dieren vindt dat klokkenluiders betere juridische en financiële bescherming verdienen dan nu het geval is. Ook moet er een onafhankelijk orgaan worden opgericht onder toezicht van de Nationale Ombudsman. De Partij voor de Dieren is daarom mede-indiener van de initiatiefwet voor een Huis voor klokkenluiders. Om de noodzaak tot klokkenluiden te voorkomen, moet er bovendien effectievere controle en handhaving komen op schendingen van mensenrechten, het geven of aanvaarden van steekpenningen, witwassen en andere vormen van fraude.

  Meer informatie
 • Identificatieplicht afschaffen

  De Partij voor de Dieren wil dat de identificatieplicht afgeschaft wordt.

  Meer informatie
 • Instellen minimumstraffen

  De Partij voor de Dieren is geen voorstander van minimumstraffen. Minimumstraffen maken een inbreuk op de Trias Politica-gedachte van gescheiden machten in onze rechtstaat. Als de politiek zou besluiten minimumstraffen in te stellen, neemt de wetgever in feite plaats op de stoel van de rechter. De rechter moet echter in alle vrijheid een proportionele straf kunnen bepalen, waarbij ongelijke gevallen ook ongelijk behandeld moeten worden. Onderzoek wijst uit dat de bestrijding van criminaliteit in landen met minimumstraffen niet effectiever is dan in landen zonder minimumstraffen, oftewel, minimumstraffen zijn niet effectief als repressiemiddel.

  Meer informatie
 • Meer aandacht voor slachtoffers en nabestaanden

  Er moet meer aandacht komen voor goede informatieverstrekking, begeleiding, opvang en nazorg voor slachtoffers en nabestaanden van ernstige delicten. De Partij voor de Dieren wil een uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces. Dit kan hen helpen bij de verwerking van het misdrijf en de dader confronteren met de gevolgen. Slachtoffers en nabestaanden hebben recht op directe psychische hulp.

  Meer informatie
 • Nuttige taakstraffen

  De Partij voor de Dieren is van mening dat taakstraffen nuttig kunnen zijn. Maar zij mogen nooit een lachertje zijn zoals soms het geval is, omdat ze elke relatie met de ernst van het misdrijf lijken te missen. Taakstraffen moeten een redelijk doel dienen bijvoorbeeld een wezenlijke confrontatie met gevolgen van het misdrijf.

  Meer informatie
 • Recht op informatie

  De Partij voor de Dieren wil dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aangescherpt wordt zodat informatie sneller toegankelijk wordt. Het aantal uitzonderingsgronden om informatie te weigeren wordt ingeperkt. Daarnaast moeten gegevens van onderzoeken die met publiek geld zijn gefinancierd voor iedereen toegankelijk worden.

  Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is noodzakelijk voor de controle op de macht. Oude én nieuwe media moeten aanspraak kunnen maken op het Stimuleringsfonds voor de media. De PvdD is tegen verdere bezuiniging op de publieke omroep of de regionale omroepen.

  Meer informatie
 • Streng, maar rechtvaardig straffen

  De Partij voor de Dieren vindt dat straffen streng maar rechtvaardig moeten zijn en uitzicht moeten bieden op rehabilitatie van daders. In Nederland moeten we toe naar een straf- en resocialisatiebeleid waarin strenge sancties gecombineerd worden met maatregelen die uitzicht bieden op terugkeer in de samenleving en herhaling van een strafbaar feit zo veel mogelijk voorkomen wordt. De Partij voor de Dieren is tevens voor strenge straffen voor dierenmishandelaars. Wie dieren mishandelt, zou geen dieren meer moeten kunnen houden: in het Wetboek van Strafrecht moet een (levenslang) houdverbod opgenomen worden als zelfstandige straf of maatregel.

  Meer informatie
 • Terrorisme voorkomen

  Bij het vroegtijdig herkennen van radicalisering en opsporen van terrorisme blijkt informatie van de wijkagent vaak cruciaal. Nederland moet investeren in meer wijkagenten op straat, die de ogen en oren van de buurt kunnen vormen.

  Aanpak van illegale handel in dieren en dierlijke producten (o.a. ivoor) moet onderdeel worden van een plan van aanpak tegen internationaal terrorisme, aangezien dit belangrijke inkomstenbronnen vormen voor terroristische groeperingen.

  Meer informatie
 • Tijdelijk cameratoezicht in risicogebied

  De Partij voor de Dieren vindt dat inzet van cameratoezicht alleen tijdelijk mag, in een door de rechter aangewezen risicogebied.

  Meer informatie
 • Toegankelijke rechtspraak

  De Partij voor de Dieren vindt dat mensen altijd in staat moeten zijn om de rechter om een oordeel te vragen. Hoge kosten en versnelde procedures mogen geen belemmering vormen. De toegang tot het recht moet vergroot worden via betere rechtshulp voor mensen met een beperkt inkomen.
  De griffierechten mogen niet worden verhoogd en de inspraak- en beroepsmogelijkheden mogen niet verder worden ingeperkt. Tevens moet een constitutioneel hof rechters in staat stellen om wetten te toetsen aan de Grondwet.

  Meer informatie
 • Vergroening rechtspraak

  De Partij voor de Dieren wil dat mediation in het strafrecht opnieuw mogelijk wordt. Daarnaast moet een constitutioneel hof rechters in staat stellen om wetten en verdragen te toetsen aan de Grondwet. Er moeten speciaal opgeleide groene officieren van justitie komen ten behoeve van milieu- en dierenwelzijnszaken. Ook moet er een internationaal strafhof voor milieu- en dierenwelzijnszaken komen. Ecocide (grootschalige beschadiging of vernietiging van ecosystemen) moet een wettelijk erkend strafbaar feit worden.

  Er moet effectievere controle en handhaving komen op schendingen van mensenrechten, het geven of aanvaarden van steekpenningen, witwassen en andere vormen van fraude. Maatschappelijke organisaties die een rechtszaak tegen de overheid beginnen omdat die de eigen wetten overtreedt en door de rechter in het gelijk gesteld worden, moeten van de overheid een ruimhartige vergoeding krijgen voor de juridische ondersteuning. Nu is het vaak slechts een symbolische vergoeding

  Meer informatie

Het standpunt Veiligheid en recht is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws