Ruimte beter verdelen: meer woningen!


Onze idealen

  • We maken ruimte voor woningen. Door te kiezen voor een forse krimp van het aantal dieren in de veehouderij, komt er veel landbouwgrond en agrarische bebouwing vrij (én wordt de stankoverlast eindelijk opgelost). Naast herstel van de natuur creëert dat ruimte voor woningen. Goede OV- en (snel)fietsverbindingen gaan zorgen voor goede, duurzame bereikbaarheid.
  • Om het creëren van woonruimte in goede banen te leiden, wordt een woonladder ontwikkeld. Allereerst wordt bestaande bebouwing slimmer benut, zoals het transformeren van kantoorpanden, het aanpakken van leegstand en het stimuleren van doorstroming. Vervolgens wordt er waar dat kan zonder de leefbaarheid aan te tasten verder binnenstedelijk verdicht. Tot slot zal bebouwing aan de rand van bestaande woonkernen plaatsvinden. Daar waar dat de natuur niet schaadt, kan agrarische bebouwing omgezet worden in woningen. Investeringen in het OV zorgen voor een goede bereikbaarheid.
  • Bedrijventerreinen die geen toekomst meer hebben of teveel hinder veroorzaken voor omliggende woongebieden vormen we om tot woonwijken en groen, zoals parken, of tot terreinen met schone en circulaire bedrijven, gemengd met wonen.Hierbij wordt rekening gehouden met de leefbaarheid en de druk op de stedelijke infrastructuur. De groene omgeving rondom steden blijft groen.
  • Het tekort aan studentenwoningen wordt opgelost door snel duurzame woningen te realiseren, bij voorkeur in leegstaande (kantoor)gebouwen. Waar een nijpend tekort is, kunnen flexwoningen worden ingezet, mits duurzaam en volledig herbruikbaar.
  • Panden worden zo gebouwd dat ze makkelijk om te vormen zijn naar een andere gebruiksfunctie.
  • Lege bedrijfspanden worden herontwikkeld en krijgen een andere functie, zoals wonen. Nieuwbouw van kantoren en bedrijventerreinen wordt ontmoedigd. Op voormalige boerderijen kan worden geëxperimenteerd met woonvormen en -gemeenschappen, waarbij jong en oud samenleven en elkaar kunnen ondersteunen.
  • Meergeneratiewonen wordt aangemoedigd en een substantieel onderdeel van de nieuwbouw wordt hiervoor bestemd, net als andere typen woningen waarbij wonen en zorg gecombineerd worden.
  • Het moet makkelijker worden een hypotheek af te sluiten met meer dan twee mensen, en dit moet bij alle hypotheekverstrekkers kunnen. Op die manier wordt cohousing door bijvoorbeeld vrienden een maatregel tegen woningnood, en kan een diversiteit aan gezinsconstructies gefaciliteerd worden.
  • We gaan de verdozing van ons landschap tegen. Er komt een moratorium op de bouw van distributiecentra en grote kantoorpanden. Er komen ook geen nieuwe bedrijfshallen zolang er nog leegstaande bedrijfshallen in de regio zijn.

De woningmarkt is volledig vastgelopen. De vraag naar woningen overstijgt het aanbod en veel mensen kunnen geen betaalbare woning meer vinden. De woningmarkt moet niet langer draaien om zoveel mogelijk winst voor beleggers, maar om volkshuisvesting: een geschikte woning voor iedereen! We zorgen voor genoeg betaalbare woningen, die eenvoudig omgevormd kunnen worden als de woonwensen anders worden.

In Nederland staat grote druk op het landschap. Er is dringend meer ruimte nodig voor de natuur. Ook klimaatmaatregelen vergen ruimte. Daarom is het noodzakelijk dat de huidige verdeling van grond in ons land kritisch wordt bekeken. En dat het visieloze grondbeleid plaatsmaakt voor een duurzaam plan. De bebouwde omgeving moet slimmer, duurzamer en eerlijker worden benut. Bijvoorbeeld door woningen te splitsen, leegstand aan te pakken, toeristische verhuur van woningen te beperken en door het stimuleren dat huishoudens woonruimte delen in plaats van het ontmoedigen dat mensen uit verschillende huishoudens gaan samenwonen.

Om de steden leefbaar te houden, zullen we die niet nog verder verdichten op plaatsen waar al weinig groen en/of een grote druk op de infrastructuur is. Waar er ruimte is voor verdichting wordt er geïnvesteerd in extra groen om de stad leefbaar te houden. We gaan vooral inzetten op transformatiegebieden. Door bedrijventerreinen te herstructureren met (drie)dubbel ruimtegebruik als uitgangspunt worden de terreinen veel compacter en is uitbreiding niet nodig. Bedrijventerreinen die geen toekomst meer hebben vormen we om tot groene woonbuurt. Kantoren en winkelpanden die blijvend leegstaan worden omgebouwd tot woonruimte. Dat betekent dat we moeten accepteren dat niet iedereen in en om de historische stadscentra kan wonen. Als er gebouwd kan worden in de stad, dan kiezen we voor woningen en niet zoals nu voor hotels of kantoren. Dit lost een deel van de woningnood op, maar er is meer nodig!

Het is onhoudbaar en onverdedigbaar dat bijna de helft van het Nederlandse grondoppervlak wordt gebruikt voor de veehouderij terwijl de natuur wegkwijnt en er een schrijnend tekort aan woonruimte bestaat. Door boeren te helpen overschakelen naar duurzame landbouw komt er veel grond vrij die we veel beter kunnen verdelen. Verreweg het grootste deel daarvan zetten we om naar natuur zodat de biodiversiteit kan herstellen. En zo komt er ook ruimte voor woningen in of in plaats van voormalige agrarische bebouwing en aan de rand van bestaande woonkernen, zonder dat dit ten koste gaat van leefbaarheid, landschaps- en cultuurhistorie en de natuur.

Op die manier kunnen meer mensen wonen in een groene omgeving en lossen we het woningtekort op. De stad missen hoeft ook dan helemaal niet: met goede OV-verbindingen en snelfietsroutes gaan we zorgen dat steden voor iedereen snel bereikbaar zijn. Door meer thuis te werken en online te vergaderen wanneer je baan dat toelaat, is elke werkdag heen en weer reizen in veel gevallen sowieso niet meer nodig. Voormalige krimpgebieden worden weer aantrekkelijk en krijgen een nieuwe impuls. Meer inwoners in die gebieden vormen een levensader voor de voorzieningen die daar door een tekort aan inwoners dreigden te verdwijnen, zoals supermarkten, basisscholen, ziekenhuizen en bibliotheken.

Het standpunt Ruimte beter verdelen: meer woningen! is onderdeel van: Woonruimte voor iedereen