Priva­cy­schen­dingen als schijn­vei­ligheid


Onze idealen

 • Systemen die de privacy niet kunnen waarborgen worden afgeschaft of aangepast, zoals de landelijke elektronische patiëntendossiers. Medische dossiers worden niet opengesteld zonder expliciete toestemming.
 • Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst, mogen politie, justitie en inlichtingendiensten gegevens over burgers opvragen bij bedrijven. Burgers krijgen meer zicht op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden zich uit datasystemen te laten verwijderen (het recht om te vergeten).
 • Opsporingsinstanties mogen niet rondsnuffelen in computers zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter getoetste reden voor is. Er komen strengere normen voor het aftappen van telefoons. Het communicatiegeheim wordt beschermd en gerespecteerd.
 • Al het beleid op het gebied van aftappen, verzamelen en opslaan van gegevens van burgers wordt scherp herzien in het belang van de privacy.
 • De privacy en data van gebruikers zijn bij veel Internet of Things-apparaten (met Wifi en/of Bluetooth) niet veilig. De overheid zet zich in voor het realiseren van cybereisen aan apparatuur.
 • Ondanks een duidelijk “Nee” van Nederland bij het referendum, werd de Sleepwet voor massale inzameling van data ingevoerd. De Sleepwet wordt ingetrokken en er komt een nieuwe privacy-vriendelijke Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Ook de voorgestelde ‘Super SyRi’ wet (WGS) waarbij de overheid massaal gegevens verzamelt, koppelt en analyseert voeren we niet in.
 • We gaan uiterst terughoudend om met data-experimenten in de publieke ruimte.
 • China en de Verenigde Staten beheersen de digitale wereld. We blijven zeer kritisch over de buitenlandse invloed op technologie en het internet. We zorgen voor een robuuste taskforce die spionage opspoort en tegengaat. De AIVD is zeer terughoudend met het delen van gegevens van burgers met buitenlandse veiligheidsdiensten.

De overheid maakt gretig gebruik van de mogelijkheden die er zijn om burgers te controleren onder het mom van veiligheidsmaatregelen en efficiëntie. We moeten hier juist zeer terughoudend mee omgaan. Veiligheid bereik je niet met het schenden van grondrechten. We voorkomen dat onze gegevens in verkeerde handen vallen en tegen ons worden gebruikt.

 • Coronapaspoort/vaccinatiepaspoort

  De Partij voor de Dieren is tegen het coronapaspoort/vaccinatiepaspoort (het ‘digitale groene certificaat’ voor reizen binnen de Europese Unie). We zijn bezorgd over de privacygevoeligheid en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, wanneer mensen verplicht worden medische informatie te delen. Ook zijn wij tegen een vaccinatieplicht, direct of indirect: iedereen heeft het recht om zelf te bepalen met zijn of haar lichaam gebeurt, en het kan zorgen voor een tweedeling in de maatschappij. Een vaccinatiepaspoort invoeren is een stap in de richting die wij niet op willen.

  Meer informatie

Het standpunt Privacyschendingen als schijnveiligheid is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving