Privacy en vrijheid op internet


 • Herziening privacybeleid

  De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan de privacy van burgers. De overheid heeft een belangrijke taak in het waarborgen van de veiligheid en gelijkheid van burgers. Te vaak worden nu onder het mom van veiligheid maatregelen ingezet waarbij de rechten van burgers worden ingeperkt. De bescherming van privacy is dan ook een belangrijk thema voor de Partij voor de Dieren. Privacybescherming moet bijvoorbeeld altijd gewaarborgd worden bij het ontwerp van IT-systemen. Bedrijven en overheden moeten tevens worden verplicht om eventuele datalekken te melden. Systemen die privacy niet kunnen waarborgen moeten worden afgeschaft, zoals de landelijke elektronische dossiers voor patiënten, leerlingen en prostituees. De Autoriteit Persoonsgegevens moet daarnaast de bevoegdheden krijgen die nodig zijn om haar taak goed uit te voeren, vergelijkbaar met die van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De Partij voor de Dieren is door de Privacy Barometer uitgeroepen tot een van de meest privacyvriendelijke partijen in Nederland. Hierbij is gekeken naar zowel de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen als het stemgedrag van de Kamerleden in de afgelopen jaren. Bij daadwerkelijke stemmingen over wetten bleek de Partij voor de Dieren in de afgelopen jaren zelfs het beste voor de privacy op te komen, zo blijkt uit de Privacy Barometer.

  De Partij voor de Dieren stelt de volgende maatregelen voor:

  • Al het Nederlandse en Europese beleid op het gebied van aftappen, verzamelen en opslaan van gegevens van burgers wordt scherp herzien in het belang van de privacy. Het verzamelen en opslaan van gegevens van burgers en bedrijven door Amerikaanse en andere buitenlandse inlichtingendiensten is onacceptabel. Nederland treft maatregelen om deze privacyschendingen zo spoedig mogelijk te stoppen en nieuwe afluisterpraktijken te voorkomen.
  • Zo komt er een einde aan de bewaarplicht voor telefoon- en internetgegevens en het doorgeven van passagiersgegevens aan de Verenigde Staten. De VS krijgen niet langer inzage in Europese banktransacties.
  • We stoppen met de verplichte opname van vingerafdrukken in reisdocumenten en het opslaan daarvan in een database.
  • Nederland krijgt een instantie die feitelijk en gedetailleerd rapporteert over specifieke incidenten op het gebied van inbreuken op de veiligheid van onze digitale infrastructuur.
  • Cybersecurity bereik je niet met het schenden van grondrechten. Opsporingsinstanties mogen niet rondsnuffelen in computers zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter getoetste reden voor is. Er komen strengere normen voor het aftappen van telefoons.
  • Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst, mogen politie, justitie en inlichtingendiensten gegevens over burgers opvragen bij bedrijven. Burgers krijgen meer zicht op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden zich uit datasystemen te laten verwijderen. Bedrijven melden hoe vaak ze gegevens ten behoeve van justitie openbaar hebben moeten maken.
  Meer informatie
 • Identificatieplicht afschaffen

  De Partij voor de Dieren wil dat de identificatieplicht afgeschaft wordt.

  Meer informatie
 • Internetcensuur

  De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers. Bescherming van privacy is dan ook een belangrijk thema voor onze partij.
  In toenemende mate worden burgerlijke vrijheden ingeperkt door de overheid. Burgers hebben recht op een vrij internet zonder filters, blokkades of doorgifte van gegevens door providers. Internetproviders mogen niet worden verplicht om het internetverkeer van hun klanten in de gaten te houden. Het recht op privacy, communicatiegeheim, informatievrijheid en vrijheid van meningsuiting komen anders verder onder druk te staan. Internetproviders mogen geen verlengstuk worden van de opsporingsdiensten. Onlinediensten moeten toegankelijk zijn zonder dat je getrackt wordt. Ook is geen enkele vorm van het verzwakken van de mogelijkheden tot versleuteling van informatie acceptabel. Internetcensuur mag niet en er mag geen filter komen waarbij delen van het internet afgesloten kunnen worden. De handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) mag niet geratificeerd worden. Nederland moet in Europees verband pleiten voor een verbod op monopolies op de infrastructuur voor internettoegang.

  De Partij voor de Dieren kiest voor volledig vrij downloaden en/of uploaden van content van het internet, zolang dat voor eigen gebruik is. De Partij voor de Dieren vindt daarnaast dat het mogelijk moet zijn om bepaalde websites te blokkeren, zoals sites die oproepen met geweld of sites met kinderporno of pro-anorexiasites. Dit moet echter per geval afgewogen worden.

  Meer informatie
 • Massale bespieding via sleepwet!

  In juli 2017 is in Nederland de sleepwet aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat zonder enige aanwijzing iedere burger mag worden afgetapt. Onder het mom van terrorismebestrijding wordt de zogenaamde sleepnet-methode ingevoerd: grote hoeveelheden willekeurige gegevens worden verzameld en doorzocht op patronen. Onnodig, want uit onderzoek naar aanslagplegers bleek dat zij allang in beeld waren bij de geheime diensten. De PvdD heeft in de Tweede en Eerste Kamer tegen deze sleepwet gestemd.

  ​Mensen brengen steeds meer tijd online door. De mobiele telefoon, de tablet of de computer is steeds binnen handbereik. Alles wat je doet, zegt, vindt, hebt of bent, waar je bent en met wie, is tegenwoordig online te vinden. En de overheid kijkt straks met je mee en slaat alles op voor drie jaar en misschien wel voor altijd.

  Met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst (WIV) 2017, ofwel de sleepwet, wordt iedere burger verdacht gemaakt en worden hun rechten ingeperkt. Voor de Partij voor de Dieren wordt met het in de gaten houden van onschuldige mensen een grens overschreden. Privacy biedt ons veiligheid en beschermt ons tegen de staat. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op. Inperking van de rechten van burgers mag alleen in uiterste gevallen.

  De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en vindt het daarom belangrijk dat zij zich kunnen uitspreken over deze omstreden wet, waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime dienst. Spreek je uit op 21 maart bij het referendum over de sleepwet.

  Medisch beroepsgeheim en journalistieke vrijheid

  De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van de inwerkingtreding van deze sleepwet en herziening van de WIV in deze vorm. Maar dat betekent niet dat wij niet bereid zijn mee te werken aan een wet die wel goed is voor onze privacy en onze veiligheid wel dient. Op een aantal essentiële knelpunten hebben wij moties ingediend.
  De Partij voor de Dieren heeft verzocht dat het medisch beroepsgeheim omhoog moet blijven en dat deze op dezelfde wijze behandeld moet worden als informatie van advocaten. De Partij voor de Dieren wil dat de medische informatie dus expliciet vrij wordt gesteld van verzameling en opslag door veiligheidsdiensten.
  Daarnaast maakt de Partij voor de Dieren zich ernstig zorgen over de bronbescherming van journalisten. Onafhankelijke (onderzoeks-) journalistiek is noodzakelijk voor de controle op de macht en kan worden ingeperkt met de WIV.

  De Partij voor de Dieren wil dat er een verbod wordt opgenomen voor het delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten en daarom hebben wij de regering verzocht een verbod op te nemen op het hacken van derden, tenzij zij in directe technische relatie staan tot het doelwit.

  Toezicht

  Wanneer de AIVD en de MIVD een "onderzoekopdrachtgerichte interceptie" aanvragen willen deze diensten, omdat ze nog onvoldoende kennis bezitten en dus niet gericht te werk kunnen gaan, alle telecommunicatie (online en offline) verwerven, verwerken en analyseren.

  Om hier een voorstelling van te maken: De Noordzee ligt helemaal vol met data. De veiligheidsdiensten denken te weten dat ergens langs de Nederlandse kust belangrijke data te vinden is. Vervolgens gaan ze met een sleepnet langs de gehele Nederlandse kust in de hoop dat ene kleine stukje data te vangen. Alle bijvangst, de data van jou en van ons, mogen ze vervolgens 3 jaar op hun sleepboot laten liggen want wellicht hebben ze het nog een keer nodig. Of ze dat ene stukje data nou hebben gevonden of niet.

  De minister krijgt een verzoek van de AIVD of MIVD om zo'n onderzoek op te starten. Wanneer de minister dit verzoek goedkeurt gaat deze vervolgens naar de TIB (toetsingscommissie). Zij moeten toestemming geven voordat de AIVD of MIVD het sleepnet gaan uitgooien. Deze commissie moet bestaan uit twee (oud) rechters en een technisch expert.

  Gezien de vaagheid van de wet en de onbeperkte mogelijkheden van de veiligheidsdiensten is het belangrijk dat de toetsingscommissie de reikwijdte bepaald. Doen zij dit niet of onvoldoende dan zal het sleepnet groter en groter worden.

  Saillant detail: Er zijn geen drie maar slechts twee “geschikte” kandidaten voor de toetsingscommissie gevonden. Omdat de regering deze toetsingscommissie nodig heeft om de wet in werking te laten treden hebben ze genoegen genomen met deze twee kandidaten. De Partij voor de Dieren ziet dat er nu al een loopje wordt genomen met het toezicht. De Partij voor de Dieren was de enige partij in de Tweede Kamer die tegen de benoeming van deze kandidaten heeft gestemd.

  Wanneer de AIVD of de MIVD mogen beginnen met het uitgooien van hun sleepnet is er ook een extra toets van de CTIVD (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) nodig. Wanneer de CTIVD opmerkt dat er iets niet klopt aan de aanvraag of de werkwijze, zullen ze dit doorgeven aan de regering en eventueel aanbevelingen doen. De regering moet vervolgens deze aanbevelingen doorsturen ter beoordeling aan de toetsingscommissie (die dus al de eerste toetsing gedaan heeft). De toetsingscommissie moet dus uiteindelijk beslissen of de toetsingscommissie zelf zijn werk wel goed gedaan heeft.

  De Partij voor de Dieren vindt dan ook de de CTIVD een bindend en onafhankelijk advies moet kunnen geven. Zoals de wet nu geformuleerd is zijn we onvoldoende beschermt tegen machtsmisbruik.

  Zeg NEE tegen de sleepwet!

  De Partij voor de Dieren is van mening dat privacy veiligheid ís. Wij zullen nooit tolereren dat onze mensenrechten, onze grondrechten op het spel worden gezet voor schijnveiligheid.

  Bijdrage
  Bijdrage Arissen begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken 2018 (Sleepwet) - Partij voor de Dieren

  Moties
  Motie Arissen: verbod op het inzetten van sleepnetten - Partij voor de Dieren
  Motie Arissen: verbod op het delen van ongeëvalueerde informatie met buitenlandse inlichtingendiensten - Partij voor de Dieren
  Motie Arissen: verplicht de minister aanbevelingen van de CTIVD over te nemen - Partij voor de Dieren
  Motie Arissen: verbod op het verzamelen en bewaren van medische gegevens van burgers door inlichtingendiensten - Partij voor de Dieren
  Motie Arissen: verbod op het verzamelen en bewaren van bestanden middels real-time toegang tot databestanden - Partij voor de Dieren
  Motie Arissen: verbod op het hacken van derden - Partij voor de Dieren

  Aanvullende informatie
  Bits of Freedom
  Free Press Unlimited
  Amnesty
  Radar
  Tweakers

  Video's Zondag met Lubach
  Sleepwet - Zondag met Lubach (S07)
  Sleepwet #2 - Zondag met Lubach (S07)

  Meer informatie
 • Tijdelijk cameratoezicht in risicogebied

  De Partij voor de Dieren vindt dat inzet van cameratoezicht alleen tijdelijk mag, in een door de rechter aangewezen risicogebied.

  Meer informatie

Het standpunt Privacy en vrijheid op internet is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer