Privacy en vrijheid op internet


 • Digitale euro (CBDC)

  Als systeemkritische partij kijkt de Partij voor de Dieren met belangstelling naar ontwikkelingen die een systeemverbetering kunnen betekenen. Hoewel de Partij voor de Dieren in potentie ruimte ziet voor een digitale euro, volgen wij het dossier digitale euro momenteel vooral zeer kritisch. We delen de zorgen die mensen bij ons geuit hebben. De PvdD is van mening dat een mogelijke digitale euro alleen toekomst zou kunnen hebben als anonimiteit, waardevastheid en universele aanvaardbaarheid gegarandeerd kunnen worden. Ook mag contant geld niet verdwijnen. Voor een digitale euro moeten minimaal dezelfde waarborgen gelden als voor contant geld. De Partij voor de Dieren is er nog niet overtuigd dat dat nu al zo is. Wat we vaak zien is dat technologische ontwikkelingen sneller gaan dan de regelgeving kan bijbenen. Ook moeten ethische discussies vaak nog op gang komen. Wij vinden dat dat juist andersom zou moeten zijn. Eerst moeten de ethische kanten grondig verkend worden en onderwerp worden van het maatschappelijk debat. En er moet passende regelgeving ontwikkeld worden. Op dit moment bepalen banken wat er met het geld van mensen gebeurt. Te vaak wordt ons spaargeld gebruikt voor onduurzame investeringen. Een digitale euro kan het eigendom worden van mensen zelf, waardoor mensen zelf meer controle hebben over wat er met hun geld gebeurt in plaats van banken. De overheid kan dit eigendom faciliteren en ook de rol van banken bepalen.

  Meer informatie
 • Herziening privacybeleid

  De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan de privacy van burgers. De overheid heeft een belangrijke taak in het waarborgen van de veiligheid en gelijkheid van burgers. Te vaak worden nu onder het mom van veiligheid maatregelen ingezet waarbij de rechten van burgers worden ingeperkt. De bescherming van privacy is dan ook een belangrijk thema voor de Partij voor de Dieren. Privacybescherming moet bijvoorbeeld altijd gewaarborgd worden bij het ontwerp van IT-systemen. Bedrijven en overheden moeten tevens worden verplicht om eventuele datalekken te melden. Systemen die privacy niet kunnen waarborgen moeten worden afgeschaft, zoals de landelijke elektronische dossiers voor patiënten, leerlingen en prostituees. De Autoriteit Persoonsgegevens moet daarnaast de bevoegdheden krijgen die nodig zijn om haar taak goed uit te voeren, vergelijkbaar met die van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De Partij voor de Dieren is door de Privacy Barometer uitgeroepen tot een van de meest privacyvriendelijke partijen in Nederland. Hierbij is gekeken naar zowel de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen als het stemgedrag van de Kamerleden in de afgelopen jaren. Bij daadwerkelijke stemmingen over wetten bleek de Partij voor de Dieren in de afgelopen jaren zelfs het beste voor de privacy op te komen, zo blijkt uit de Privacy Barometer.

  De Partij voor de Dieren stelt de volgende maatregelen voor:

  • Al het Nederlandse en Europese beleid op het gebied van aftappen, verzamelen en opslaan van gegevens van burgers wordt scherp herzien in het belang van de privacy. Het verzamelen en opslaan van gegevens van burgers en bedrijven door Amerikaanse en andere buitenlandse inlichtingendiensten is onacceptabel. Nederland treft maatregelen om deze privacyschendingen zo spoedig mogelijk te stoppen en nieuwe afluisterpraktijken te voorkomen.
  • Zo komt er een einde aan de bewaarplicht voor telefoon- en internetgegevens en het doorgeven van passagiersgegevens aan de Verenigde Staten. De VS krijgen niet langer inzage in Europese banktransacties.
  • We stoppen met de verplichte opname van vingerafdrukken in reisdocumenten en het opslaan daarvan in een database.
  • Nederland krijgt een instantie die feitelijk en gedetailleerd rapporteert over specifieke incidenten op het gebied van inbreuken op de veiligheid van onze digitale infrastructuur.
  • Cybersecurity bereik je niet met het schenden van grondrechten. Opsporingsinstanties mogen niet rondsnuffelen in computers zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter getoetste reden voor is. Er komen strengere normen voor het aftappen van telefoons.
  • Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst, mogen politie, justitie en inlichtingendiensten gegevens over burgers opvragen bij bedrijven. Burgers krijgen meer zicht op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden zich uit datasystemen te laten verwijderen. Bedrijven melden hoe vaak ze gegevens ten behoeve van justitie openbaar hebben moeten maken.
  Meer informatie
 • Identificatieplicht afschaffen

  De Partij voor de Dieren wil dat de identificatieplicht afgeschaft wordt.

  Meer informatie
 • Internetcensuur

  De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers. Bescherming van privacy is dan ook een belangrijk thema voor onze partij.
  In toenemende mate worden burgerlijke vrijheden ingeperkt door de overheid. Burgers hebben recht op een vrij internet zonder filters, blokkades of doorgifte van gegevens door providers. Internetproviders mogen niet worden verplicht om het internetverkeer van hun klanten in de gaten te houden. Het recht op privacy, communicatiegeheim, informatievrijheid en vrijheid van meningsuiting komen anders verder onder druk te staan. Internetproviders mogen geen verlengstuk worden van de opsporingsdiensten. Onlinediensten moeten toegankelijk zijn zonder dat je getrackt wordt. Ook is geen enkele vorm van het verzwakken van de mogelijkheden tot versleuteling van informatie acceptabel. Internetcensuur mag niet en er mag geen filter komen waarbij delen van het internet afgesloten kunnen worden. De handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) mag niet geratificeerd worden. Nederland moet in Europees verband pleiten voor een verbod op monopolies op de infrastructuur voor internettoegang.

  De Partij voor de Dieren kiest voor volledig vrij downloaden en/of uploaden van content van het internet, zolang dat voor eigen gebruik is. De Partij voor de Dieren vindt daarnaast dat het mogelijk moet zijn om bepaalde websites te blokkeren, zoals sites die oproepen met geweld of sites met kinderporno of pro-anorexiasites. Dit moet echter per geval afgewogen worden.

  Meer informatie
 • Massale bespieding via sleepwet!

  In juli 2017 is in Nederland de sleepwet aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat zonder enige aanwijzing iedere burger mag worden afgetapt. Onder het mom van terrorismebestrijding wordt de sleepnet-methode ingevoerd: grote hoeveelheden willekeurige gegevens worden verzameld en doorzocht op patronen. Onnodig, want uit onderzoek naar aanslagplegers bleek dat zij allang in beeld waren bij de geheime diensten. De PvdD heeft in de Tweede en Eerste Kamer tegen deze sleepwet gestemd.

  ​Mensen brengen steeds meer tijd online door. De mobiele telefoon, de tablet of de computer is steeds binnen handbereik. Alles wat je doet, zegt, vindt, hebt of bent, waar je bent en met wie, is tegenwoordig online te vinden. En de overheid kijkt straks met je mee en slaat alles op voor drie jaar en misschien wel voor altijd.

  Met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst (WIV) 2017, ofwel de sleepwet, wordt iedere burger verdacht gemaakt en worden hun rechten ingeperkt. Voor de Partij voor de Dieren wordt met het in de gaten houden van onschuldige mensen een grens overschreden. Privacy biedt ons veiligheid en beschermt ons tegen de staat. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op. Inperking van de rechten van burgers mag alleen in uiterste gevallen.

  De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en vindt het daarom belangrijk dat zij zich kunnen uitspreken over deze omstreden wet, waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime dienst.

  Meer informatie
 • Proctoring

  De Partij voor de Dieren is tegen de inzet van meekijksoftware (ook wel ‘proctoring’ genoemd) voor het maken van tentamens. Studenten zouden altijd moeten kunnen weigeren om dergelijke software te installeren op hun computer, zonder dat dat gevolgen heeft voor hun studie.

  Onderwijsinstellingen gaan we helpen om op veilige wijze fysieke tentamens te organiseren zodat de meekijksoftware achterwege kan blijven. In veel gevallen kunnen tentamens ook op een andere manier worden opgesteld, zodat “afkijken” geen zin heeft. Ook meekijksoftware voor thuiswerkende werknemers wordt verboden.

  Meer informatie
 • Tijdelijk cameratoezicht in risicogebied

  De Partij voor de Dieren vindt dat inzet van cameratoezicht alleen tijdelijk mag, in een door de rechter aangewezen risicogebied.

  Meer informatie

Het standpunt Privacy en vrijheid op internet is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws