Passend wonen voor iedereen


Onze idealen

  • Er komt een ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  • We bouwen meer sociale huurwoningen. Met een financiële injectie door het Rijk worden woningcorporaties weer op gang geholpen met hun bouwopgave.
  • Door de maximale inkomensgrens te verhogen worden sociale huurwoningen toegankelijk voor meer mensen.
  • Steeds meer mensen komen in de knel door hun hoge huur. De huren worden de komende vijf jaar bevroren.
  • We perken de marktwerking in de huursector in door de prijzen te maximeren. Huurwoningen in de vrije sector gaan ook onder het woningwaarderingsstelsel vallen. De WOZ-waarde van een woning wordt niet langer meegenomen in het woningwaarderingstelsel: zo voorkomen we dat woningen in populaire gebieden veel punten krijgen met exorbitante toegestane huren tot gevolg. Huren gaan zo omlaag. Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht tenzij deze minstens één op één vervangen worden in dezelfde gemeente. Hierbij wordt gelet op een goede spreiding van het aandeel sociale huurwoningen per buurt.
  • Gentrificatie wordt tegengegaan door aan te sturen op gemengde wijken, waar bewoners van verschillende inkomensgroepen, achtergronden en leefstijlen elkaar tegenkomen. Het karakter van wijken en de rechten van degenen die daar reeds wonen worden beschermd. Huisuitzetting en uithuisplaatsing worden voorkomen door voldoende en tijdige schuldhulpverlening. Directe uithuisplaatsing bij betalingsachterstand wordt verboden.
  • Niemand hoeft op straat te slapen. In elke gemeente komen voldoende gratis slaapplaatsen, ook voor dak- of thuislozen die zelfredzaam zijn. Bij slecht weer en kou mag een huisdier nooit een weigeringsgrond vormen voor opvang van de dakloze: ook voor huisdieren wordt een passende plaats gezocht, bijvoorbeeld in het asiel als het niet in de daklozenopvang kan.
  • Mensen zonder geldige verblijfsvergunning krijgen dag- en nachtopvang en worden juridisch en maatschappelijk begeleid. Gemeenten krijgen daarvoor hulp van het Rijk.

Doorstromen wordt makkelijker door voldoende woningen in elk segment aan te bieden. Dat mensen nu soms 15 jaar moeten wachten voor een sociale huurwoning, is onacceptabel. Door de algehele doorstroming te bevorderen en meer woningen te bouwen maken we de wachtlijsten veel korter. Jongeren die graag in hun geboorteplaats willen blijven wonen, kunnen zo in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en bijdragen aan de sociale cohesie in de stedelijke buurten.

Het standpunt Passend wonen voor iedereen is onderdeel van: Woonruimte voor iedereen