Schoon milieu en krachtig klimaat­beleid


Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.

Schone lucht, schoon water en een gezonde bodem zijn cruciaal. De basis van veel levensvormen staat op het spel door een milieubeleid waarin financiële kortetermijnbelangen jarenlang voorrang kregen boven bescherming van onze leefomgeving. Het resultaat is een hoge uitstoot van schadelijke stoffen, meer lawaai, gif en afval in het milieu en uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Het is hoog tijd voor een kanteling naar een politiek die een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier centraal stelt. Die uitgaat van de draagkracht van de Aarde, niet van oneindige economische groei op een planeet die niet meegroeit. De Partij voor de Dieren is daarmee de aanjager van een radicaal ander milieubeleid.

Als iedere wereldburger zou consumeren als de gemiddelde Nederlander, zijn er momenteel drie aardbollen nodig. Onze groei-economie promoot een zo kort mogelijk gebruik van producten, wat leidt tot een tekort aan grondstoffen en een overschot aan afval. De plastic soep hoopt zich op in zeeën en oceanen, waar het dieren ziek maakt en in de voedselketen terechtkomt. In onze directe woonomgeving worden we omringd door gezondheidsrisico’s. Zo overlijden elk jaar 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig door ongezonde lucht, met name door de uitstoot van het verkeer. Industrieën worden zodanig wettelijk beschermd dat ze onbestraft giftige stoffen kunnen lozen in lucht, bodem en water, met gezondheids- en milieuschade en schendingen van mensenrechten tot gevolg.

De coronacrisis heeft laten zien dat de keuze voor een schone leefomgeving een politieke keuze is. Dat we kunnen kiezen voor frisse lucht en een rustige buurt als we het vliegverkeer niet langer bevoordelen boven duurzaam vervoer. Dat we meer dieren zien als het stiller is. Dat het prettiger is op een weg met minder verkeer. Dat we ons door meer groen in onze omgeving fijner voelen. We kunnen niet terug naar het oude (ab) normaal waarin vervuiling nog meer wordt aangejaagd. We gooien het roer om en gaan toe naar een leefomgeving die ons niet langer ziek, maar gezond maakt. De Partij voor de Dieren durft die radicale keuzes te maken. Daarmee creëren we een gezonde, eerlijke en veilige samenleving. Die niet langer indruist tegen de natuur, maar leeft in harmonie met onze natuurlijke omgeving.

 • Betaalbaar, comfortabel en duurzaam openbaar vervoer

  Onze idealen

  • Vanuit elke woonkern zijn de onderwijs- en zorginstellingen en de overheidsdiensten met het openbaar vervoer goed bereikbaar, ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook op het platteland.
  • De btw op het openbaar vervoer wordt afgeschaft. In 2030 is het openbaar vervoer 50% goedkoper.
  • In de treinen wordt het klassensysteem afgeschaft, voor iedereen moet er een goede zitplaats zijn tegen een redelijke prijs. Klassediscriminatie hoort niet thuis in het OV.
  • Reizen met de trein moet comfortabel zijn en aansluiten bij de behoeften van de reiziger. Het aantal treinen wordt uitgebreid en de treinen worden langer. Op alle knooppuntstations komen vergader- en werkfaciliteiten. In elk treinstel zijn wc’s, stopcontacten en internet. Treinstations worden beter toegankelijk gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers. Er komen voldoende en gratis veilige bewaakte fietsenstallingen. Er komen overstapmogelijkheden op deelauto’s. Het OV-fietssysteem wordt verder verfijnd op alle treinstations en alle belangrijke OV-knooppunten.
  • De treinreistijd tussen de Randstad en Noorden Oost-Nederland wordt met tenminste 30 minuten verkort. De Lelylijn komt er zo snel mogelijk. Door deze zeer snelle treinverbinding tussen Lelystad en Groningen kan de reistijd tussen het Noorden en de Randstad met een uur worden teruggebracht. Ook zorgen we voor een nieuwe snelle treinverbinding tussen Utrecht en Breda.
  • Door de uitbreiding van lightrailverbindingen, zoals de Randstadrail, maken we kleinere woonkernen beter bereikbaar en verminderen we woon-werkverkeer met de auto.
  • Er worden meer bussen ingezet om het openbaar vervoersnetwerk uit te breiden tot een fijnmazig netwerk. Alle nieuw aan te schaffen bussen zijn 100% duurzaam aangedreven, en vanaf 2030 zijn alle bussen 100% duurzaam aangedreven. Op meerbaanswegen worden rijstroken veranderd in busbanen, zodat het openbaar vervoer zeker in de spits sneller en betrouwbaarder wordt dan de auto.
  Meer informatie
 • Duurzaam goederenvervoer

  Onze idealen

  • In 2030 zijn vrijwel alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in Nederland elektrisch. Een klein deel rijdt op groene waterstof uit wind- en zonne-energie.
  • Voor de scheepvaart komt er een einde aan de belastingvoordelen op fossiele brandstof. De opbrengsten worden gebruikt voor de verduurzaming van de vaart. Duurzaam personen- en goederenvervoer over water, inclusief veerverbindingen, wordt hiermee gestimuleerd. Het gebruik van walstroom wordt verplicht voor aangemeerde schepen.
  • Er komt een verbod op de schadelijke ‘wegmengpraktijken’. Bedrijven wordt niet langer toegestaan om chemisch afval weg te mengen in stookolie voor de scheepvaart of autobrandstof.
  • Commerciële cruiseschepen behoren tot de grootste vervuilers van deze planeet. Er komt daarom een extra belasting voor cruiseschepen en het aantal aanlegvergunningen wordt beperkt.
  Meer informatie
 • Duurzaam opgewekt

  Onze idealen

  • Alle woningen, kantoren en andere gebouwen zijn energieneutraal in 2030. Alle nieuwbouw wordt in principe energiepositief, en wekt dus meer energie op dan zij verbruikt. Zo compenseren we voor oude woningen die niet (voor 2030) energieneutraal gemaakt kunnen worden.
  • De overheid geeft het goede voorbeeld door het Rijksvastgoed energieneutraal te maken en te investeren in de verduurzaming van scholen, sportaccommodaties, zorginstellingen en culturele instanties.
  • Wind- en zonne-energie worden grootschalig mogelijk gemaakt op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden.
  • Zonnepanelen op gebouwen worden de norm. Alle nieuwbouwwoningen worden voorzien van zonnepanelen. Er komen geen zonneparken in de natuur en in principe ook niet op landbouwgrond. Een zonneladder, die de volgorde bepaalt van aanleg, is onderdeel van het afwegingskader.
  • Windparken op zee moeten aantoonbaar geen nadelige effecten hebben op het zeeleven. Zo wordt bij de bouw van windmolenparken niet geheid. De best mogelijke technologie wordt verplicht om slachtoffers door windturbines te voorkomen.
  • Energiebedrijven worden verplicht om minimaal een bepaald percentage aan duurzaam in Nederland opgewekte stroom te leveren. Dit percentage wordt jaarlijks verhoogd. We stellen een maximum aan de uitstoot van broeikasgassen door nieuwe én bestaande energiecentrales. Dat maximum wordt periodiek omlaag bijgesteld.
  • De PostCodeRoosregeling, de regeling die 15 jaar lang vrijstelling geeft van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken, wordt uitgebreid. Zo kunnen meer mensen gebruik maken van duurzame elektriciteit.
  • Duurzame energie krijgt voorrang op het energienetwerk, met ‘slimme energienetten’ (smart grids), die gevoed worden door kleinschalige en decentraal opgewekte groene energie. De privacy van gebruikers en leveranciers mag daarbij niet in de knel komen.
  • Er komen (fiscaal) goede regelingen voor het opwekken en opslaan van energie op wijkniveau. Hierdoor kunnen hele wijken samen energie opwekken en delen. Zelf opgewekte elektriciteit en warmte moet terug kunnen worden geleverd aan het net, belastingvrij. Coöperatief eigendom van gebruikers van bronnen en warmtenetten wordt gestimuleerd.
  • We gebruiken duurzame lage-temperatuur bronnen om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Er wordt niet geïnvesteerd in warmtenetten vanuit de fossiele industrie, bijvoorbeeld vanuit raffinaderijen en afvalverbrandingsinstallaties. We gebruiken geen biomassa voor verwarming en stoppen met de subsidie daarop.
  • We zetten in op een circulaire economie waardoor het aantal afvalverbrandingscentrales zal afnemen. We voorkomen afhankelijkheid van afvalverbranding voor onze warmtevoorziening.
  • We stimuleren onderzoek en ontwikkeling van groene waterstof afkomstig van wind- en zonne-energie voor opslag.
  • Gasgebruik wordt voor grootverbruikers de komende jaren duurder, zodat besparen op gas gaat lonen en gas sneller wordt afgebouwd. In 2030 gebruikt Nederland geen gas meer. De binnenlandse vraag naar gas daalt door betere isolatie van huizen en andere gebouwen en door alternatieve manieren van verwarming.
  • De Partij voor de Dieren zet in op een exitstrategie voor energie van olie, kolen en gas. Kolencentrales worden zo snel mogelijk gesloten.
  • Nederland bouwt geen nieuwe kerncentrales en bestaande centrales worden zo snel mogelijk gesloten. Het is moreel niet verantwoord om toekomstige generaties met nog meer kernafval op te zadelen dat duizenden jaren gevaarlijk blijft. Bovendien duurt de bouw van een kerncentrale tientallen jaren en de kosten lopen op tot tientallen miljarden. De gevolgen bij een ramp zijn niet te overzien.
  • Biomassa van hout is geen duurzame energiebron. Ook het zogenaamde ‘resthout’ vervult een cruciale functie in ecosystemen en is geen brandhout. Er komt een verbod op verbranden van biomassa voor de opwekking van warmte en elektriciteit. Subsidies worden per direct afgeschaft. Ook mest is geen duurzame energiebron, omdat mestvergisters een constante stroom van dierlijke mest nodig hebben om te kunnen draaien. Zo wordt het in stand houden van het veel te grote aantal dieren in de veehouderij een doel op zich. Het gebruik van mestvergisters wordt afgebouwd.
  • Schalie- en steenkoolgas blijven in de grond, de winning wordt verboden. Deze zeer vervuilende stoffen komen Europa niet meer in. Nederland maakt zich daar sterk voor.
  • Diesel- en benzinemotoren, die in de bouw worden gebruikt, moeten worden vervangen door schonere en minder lawaaiige alternatieven.
  Meer informatie

  Standpunten

 • Een aangenaam en veilig oud en nieuw

  Onze idealen

  • Er komt een verbod op consumentenvuurwerk en carbidschieten. Professionele vuurwerkshows of spektakelshows worden georganiseerd op locaties waar mensen, dieren, natuur en milieu daarvan geen (gezondheids)schade ondervinden.
  Meer informatie
 • Een snelle en rechtvaardige energietransitie

  Onze idealen

  • Uiterlijk 2030 gebruiken huishoudens en kantoren 65% minder energie. Woningen worden goed geïsoleerd, wat leidt tot vrijwel een halvering van de warmtevraag. Woningcorporaties worden verplicht jaarlijks een deel van hun woningbestand te isoleren. Voor huiseigenaren komen zo snel mogelijk gerichte financieringsinstrumenten, zoals gebouwgebonden financiering. De hogere opbrengsten van de energiebelasting voor producenten en grootverbruikers worden gebruikt voor subsidieverlening om de woningen van mensen met lagere inkomens te isoleren en te verduurzamen.
  • Alle overheidsgebouwen worden verduurzaamd tot energielabel A.
  • Energierenovaties, zoals de aanleg van een warmtepomp of isolatie van een woning, worden aangemoedigd door toepassing van het lage btw-tarief.
  • De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt gedifferentieerd naar energieverbruik.
  • De energiebesparingsplicht, de verplichting voor bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, wordt strenger gehandhaafd.
  • Onnodig energiegebruik wordt tegengegaan. Overbodige verlichting, zoals in kantoren, in etalages van winkels die gesloten zijn, of lichtgevende reclames, wordt aan banden gelegd. IJshallen sluiten in de zomer. Er komt vanaf het voorjaar van 2021 een verbod op terrasverwarmers.
  • Krimp van het aantal dieren in de veehouderij met 75% en de afbouw van de visserij leiden tot een stevige reductie van het energiegebruik. Efficiëntere en meer plantaardige en klimaatvriendelijke vormen van voedselproductie worden door de overheid actief gestimuleerd.
  • De productie van kunstmest is zeer energieintensief. We beëindigen daarom de productie van kunstmest. In plaats daarvan zetten we in op het sluiten van lokale kringlopen, terugwinning van fosfaat uit rioolslib en inzet van plantaardige mest en groenbemesters.
  • Door een effectieve, integrale aanpak om voedselverspilling te stoppen, verlagen we het energiegebruik voor onze voedselconsumptie.
  • De industrie bespaart 40% energie door een combinatie van een lagere vraag naar nieuwe producten in bepaalde sectoren, elektrificatie van processen, minder en efficiënter gebruik van grondstoffen, inzet van groene waterstof, meer hergebruik en recycling en een efficiëntieslag van gemiddeld 2% per jaar.
  • Een datacentrum gebruikt evenveel energie als honderdduizenden huishoudens. Groene stroom kan daardoor niet meer worden gebruikt om huishoudens van schone energie te voorzien en andere industrieën te verduurzamen. Er komt daarom een rem op de bouw van datacentra.
  • Nederland kiest voor strikte normen voor energieverbruik van apparaten en vervoermiddelen en zet zich in voor een Europees energielabel dat niet alleen rekening houdt met het verbruik, maar ook met de hele levenscyclus, van productie tot recycling.
  • Groene daken en gevels zorgen in de zomer voor verkoeling, wat het gebruik van airconditioning in onze huizen en kantoren vermindert. In de winter werkt het groen isolerend, wat kan leiden tot een besparing van wel 20% aan warmteverlies. Groene daken komen op de lijst van verplichte energiebesparende maatregelen voor eigenaren van grote gebouwen.
  • Airconditioners leiden tot extreme toename van het stroomverbruik. Door klimaatverandering schaffen steeds meer mensen een airconditioner aan, wat een fors beslag legt op het stroomnetwerk. Een grote boom werkt bij hitte net zo verkoelend als 10 energieslurpende airco’s. Daarom planten we grote aantallen bomen in en rond de steden.
  • Nederland gaat zich meer richten op een hersteleconomie; meer producten repareren of een nieuwe bestemming geven. Herstelbedrijven vallen onder het nulprocenttarief voor de btw.
  Meer informatie
 • Een wereld zonder afval

  Onze idealen

  • In 2030 is het gebruik van grondstoffen gehalveerd en worden alle grondstoffen hergebruikt. Er komt een Grondstoffenwet met bindende verplichtingen.
  • Door een prijsdifferentiatie bij grondstoffen worden gerecyclede grondstoffen goedkoper dan grondstoffen die voor het eerst gewonnen zijn.
  • Er komt een verbod op wegwerpplastic. Bij het verbod op plastic rietjes wordt rekening gehouden met mensen die hier om medische redenen afhankelijk van zijn. Er wordt een goed alternatief voor deze mensen gezocht. We dringen het gebruik van verpakkingsmateriaal drastisch terug. Waar nog wel plastic wordt gebruikt, moet dat gerecycled zijn. Er komt per direct een verbod op het gebruik van microplastics in cosmeticaproducten. We stellen regels voor kleding- en wasmachinefabrikanten om vrijkomen van synthetische vezels in het water tegen te gaan.
  • Er komen strengere eisen voor het ontwerp van nieuwe producten, zodat deze producten lang meegaan, te repareren zijn en materialen eenvoudig hergebruikt kunnen worden.
  • Statiegeld blijft behouden en wordt uitgebreid tot kleine (plastic) flesjes, blikjes en wegwerpbekers.
  • Zuivere grondstofstromen zijn essentieel in het streven naar een circulaire economie. Nederland pleit daarom in Europa voor een uitbreiding van de regelgeving voor etikettering van consumentengoederen en voedsel. Naast de reeds geldende eisen dienen ook de gebruikte grondstoffen van de verpakking te worden vermeld. Zo worden onzichtbare materialen zoals plastic coatings op papieren wikkels zichtbaar en wordt het makkelijker de verpakking op de juiste manier bij het afval te scheiden. Producenten worden verplicht verpakkingen uit gemixte materialen terug te dringen.
  • De industrie en de bouw gaan verplicht materialenpaspoorten gebruiken. Zo wordt hergebruik aan het eind van de levensduur van gebouwen en producten makkelijker.
  • In de Rijksbegroting komt naast de uitgavenplafonds ook een grondstoffenplafond. De overheid mag alleen beleid en plannen uitvoeren als dat binnen het grondstoffenplafond past.
  • Ballonnen komen neer in het water en in natuurgebieden en kunnen dodelijk zijn voor dieren. Daarom komt er een verbod op het oplaten van gasgevulde ballonnen. Biologisch afbreekbare ballonnen zijn geen oplossing: deze kunnen alleen onder de juiste omstandigheden afbreken in de natuur, wat vaak jaren duurt. Er komt ook een verbod op verkoop en oplaten van wensballonnen.
  • De ja-ja-sticker wordt landelijk ingevoerd. De regel wordt: je ontvangt geen reclamefolders, tenzij je daar met een sticker op je brievenbus om vraagt.
  • Er komt een verbod op de verkoop van plastic sigarettenfilters.
  Meer informatie
 • Energie
 • Gevaarlijke industrie aan banden

  Onze idealen

  • Het Rijk neemt de regie over het toezicht en de handhaving van milieuwetgeving. Er komt meer capaciteit en expertise bij de toezichthouders. De boetes worden stevig verhoogd en passend bij de omzet van de beboete bedrijven.
  • Het storten van industrierestanten in water, zoals granuliet, wordt verboden.
  • Het vliegverkeer is niet alleen één van de grote veroorzakers van klimaatverandering, maar zorgt ook voor veel luchtvervuiling en geluidsoverlast, waardoor de gezondheid van omwonenden van vliegvelden wordt bedreigd. Bovendien veroorzaken veel vluchten over dichtbevolkte gebieden veiligheidsrisico’s voor omwonenden. De luchtvaart krimpt daarom fors.
  • Er worden geen nieuwe mestvergisters gebouwd en bestaande mestvergisters worden afgebroken om stankoverlast en gezondheidsrisico’s voor omwonenden weg te nemen.
  • Chemische industrie kan een groot risico vormen voor mensen, dieren, natuur en milieu. De opslag, verwerking en uitstoot van stoffen door de chemische industrie wordt intensiever gecontroleerd. Bovendien zijn controles voortaan onaangekondigd en betalen bedrijven zelf de kosten van controles. Op overschrijdingen wordt streng gehandhaafd.
  • De overheid houdt zich aan de afspraak dat de gaskraan in Groningen in 2022 dichtgaat. Het inspecteren en versterken van woningen met aardbevingsschade krijgt prioriteit en schades worden vlot afgehandeld. Zo kan er na jaren een eind worden gemaakt aan de onzekerheid van veel Groningers.
  • De schade veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in de steen- en bruinkoolmijnen van Limburg wordt vergoed door het Rijk.
  • Het lozen van giftige stoffen door schepen wordt verboden. Dit betekent dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het varend ontgassen, het zeezwaaien en het gebruik van open-loop scrubbers.
  • Bij het stoken van hout komen verschillende schadelijke, vaak kankerverwekkende, stoffen vrij die slecht zijn voor het milieu, de volksgezondheid en het klimaat. De hoge uitstoot van fijnstof kan ernstige gezondheidsklachten bij kinderen, ouderen en longpatiënten veroorzaken. Er komt daarom een uitfasering van houtstook. Bij ongunstige weersomstandigheden, bijvoorbeeld als het mistig of windstil is, wordt houtstook niet toegestaan.
  Meer informatie
 • Klimaat- en milieubeleid
 • Minder vliegen, meer treinen

  Onze idealen

  • De trein wordt de aantrekkelijkste manier van internationaal reizen onder de 1200 kilometer. Nederland zet in op betaalbare, duurzame en snelle treinverbindingen binnen Europa, met directe verbindingen tussen belangrijke steden. Er komen meer internationale nachttreinen. De autotrein wordt geherintroduceerd. Er komen meer fietsstandplaatsen in de trein.
  • De luchtvaart krijgt een omvang die past binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid. Nederland kiest voor de noodzakelijke krimp van de luchtvaart. Dat betekent dat het aantal vliegbewegingen wordt verlaagd naar maximaal 300.000 per jaar in 2030.
  • Er komt een forse CO2 -belasting die gaat gelden voor alle vervuilende sectoren. De lucht- en scheepvaart verliezen hun uitzonderingspositie.
  • Belastingvoordelen voor het vliegverkeer, zoals vrijstellingen van btw en accijnzen, worden afgeschaft. We voeren een vliegtaks in die hoger is naarmate je vaker vliegt. Er komt een extra vliegbelasting op privéjets. De maatregelen leveren minstens 2,3 miljard euro op, die we ten goede laten komen aan duurzaam vervoer.
  • Steunmaatregelen voor de luchtvaart komen ten goede aan de transitie naar duurzame vervoerssectoren, onder andere de omscholing van personeel.
  Meer informatie
 • Ruim baan voor voetganger en fietser

  Onze idealen

  • Binnensteden worden zoveel mogelijk autovrij. Parkeren kan buiten de stad met goede P+R voorzieningen. Binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 km per uur. Er komen meer woonerven waar de voetganger altijd voorrang heeft en de automobilist stapvoets rijdt. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veiliger.
  • Al het vervoer rijdt in 2030 op 100% duurzame energie, vooral op elektriciteit en voor een klein deel op groene waterstof, een alternatief voor zwaar (internationaal) wegverkeer en de scheepvaart.
  • We investeren in veilige, snelle en groene fietspaden. Bestaande fietspaden worden beter onderhouden. Verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers en voetgangers eerder groen licht krijgen.
  • Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen, flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd. Fiscale stimulering van fietsen blijft behouden, de woon-werkaftrek voor auto’s wordt afgebouwd, waarbij rekening wordt gehouden met bewoners in dunbevolkte gebieden.
  • Om de luchtkwaliteit te verbeteren werken we actief samen met gemeenten en provincies om milieuzones in te stellen en uit te breiden. De eisen aan voertuigen die zijn toegestaan binnen een milieuzone worden aangescherpt.
  • Meer asfalt lost files niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom geen nieuwe wegen en geen verbreding van bestaande wegen, anders dan om de verkeersveiligheid te bevorderen. Dat betekent dat onder andere de verbreding van de A4, A6, A58, de A27 bij Amelisweerd en de Noordelijke Randweg Utrecht niet doorgaan.
  • Automobilisten die weinig kilometers rijden gaan minder belasting betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing geldt voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar wordt fors geïnvesteerd in beter openbaar vervoer, zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto. De nieuwe beprijzing gaat gepaard met strikte privacywaarborgen.
  • In de buurt van natuurgebieden gelden nachtelijke snelheidsbeperkingen in het belang van de veiligheid van mens en dier.
  • De maximum snelheid op autosnelwegen wordt overdag en ‘s nachts 100 km per uur en op ringwegen maximaal 70 km per uur.
  • Er komt een soepeler beleid ten aanzien van de plaatsing van flitspalen. Het OM wacht bij gevaarlijke verkeerssituaties niet langer tot er ongelukken gebeuren om tot plaatsing over te gaan.
  • Het gebruik van elektrische deelauto’s wordt gefaciliteerd en fiscaal aantrekkelijk gemaakt.
  Meer informatie
 • Vervoer
 • Droogte bestrijden met dynamische waterpeilen
  Nederland verdroogt in hoog tempo. Elke zomer zien we de gevolgen daarvan: de natuur verschraalt, de biodiversiteit gaat verder achteruit, natuurbranden komen steeds vaker voor, dijken worden kwetsbaar door scheuren en inklinking, huizen verzakken en de waterkwaliteit in sloten holt achteruit.

  De vaak extreem hete zomers en het bijbehorende regentekort zijn gevolgen van de klimaatverandering. Maar een belangrijke oorzaak van de droogte ligt in het Nederlandse landgebruik. In veel landbouwgebieden wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Op die manier is de landbouwgrond droog genoeg om tractoren en zware landbouwvoertuigen op de akkers en de velden te laten rijden. Op vochtige grond is dat veel lastiger. Daarom worden in het voorjaar grote hoeveelheden water weggepompt en geloosd in rivieren. Dat kunstmatig laag houden van het waterpeil heeft ook grote gevolgen voor de natuur, want ook daar daalt het waterpeil. Daarnaast is de landbouwsector tevens grootverbruiker van grondwater, oppervlaktewater én leidingwater voor kunstmatige landbouwberegening in de zomer. Door het veel te lage grondwaterpeil, de lange periodes van droogte en een oneerlijke verdeling van water komen dieren en natuur in de knel.

  De Partij voor de Dieren ziet droogte als één van de meest urgente problemen in het waterrijke Nederland en wil middels dynamische waterpeilen en een eerlijke verdeling het waterbeleid weer gezond krijgen. De Partij voor de Dieren wil dat bij de verdeling van water de prioriteit ligt op maximale bescherming en behoud van natuur. Ook een daadkrachtig klimaatbeleid, waar onder andere een krimp van de veestapel en de luchtvaart in zijn opgenomen, is een belangrijke voorwaarde om droogte te voorkomen.

  Meer informatie
 • Palmolie als biobrandstof

  De Partij voor de Dieren wil geen sojaolie of palmolie in onze tank; voedsel zou geen onderdeel van brandstof moeten zijn. Vooral de productie van palmolie gaat gepaard met grootschalige verwoesting van regenwouden. Voor alleen palmolie worden één miljoen voetbalvelden per jaar aan regenwoud gekapt, ongeveer de helft daarvan is bestemd als brandstof. Daardoor worden de orang-oetang en Sumatraanse tijger ernstig met uitsterven bedreigd.

  Milieuorganisaties en wetenschappers waarschuwen al lang voor de nadelen van het gebruik van voedsel als brandstof. Doordat natuurgebieden als regenwouden, savannes en natuurlijke graslanden moeten plaatsmaken voor de productie van biobrandstoffen, komt er veel meer CO2 vrij dan het oplevert. We moeten ons transport verduurzamen door schoon verkeer te stimuleren. Dat betekent meer en beter openbaar vervoer, vervuilend autoverkeer beperken en fietsers en voetgangers ruim baan geven.

  Meer informatie
 • Stoppen met subsidie op biomassa

  Nederland presteert slecht als het om duurzame energie gaat; in 2017 was slechts 6,6% van het totale energieverbruik duurzaam opgewekt. Het grootste gedeelte daarvan is bovendien niet echt duurzaam, omdat het afkomstig is uit biomassa, zoals houtpellets en houtsnippers.

  Voor de Partij voor de Dieren is het verstoken van hout geen oplossing voor het energievraagstuk, omdat dat niet duurzaam is. Voor het stoken van hout is massale boskap en vervuilend transport nodig en door de stook komen er fijnstof en andere ongezonde stoffen in de lucht. Toch krijgen kolencentrales van de overheid subsidie om over te stappen naar 100% biomassa en ook het stoken van houtpellets door burgers wordt gesubsidieerd. De Partij voor de Dieren wil dat het stoken van hout niet als duurzaam wordt bestempeld en niet langer wordt gesubsidieerd. De overstap naar écht duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, moet daarentegen zo snel mogelijk plaatsvinden. Daarbij moet uiteraard wel worden gelet op de gevolgen voor mens, dier en natuur.

  Meer informatie
 • Strenge duurzaamheidscriteria biobrandstoffen

  Biobrandstoffen zijn vooral afkomstig uit voedsel en ze zijn daarom geen duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. De Partij voor de Dieren is tegen voedsel in de tank; voedsel zou geen onderdeel van brandstof moeten zijn. Biobrandstoffen uit voedselgewassen bedreigen de voedselvoorziening, zorgen voor ontbossing en dragen bij aan de opwarming van de aarde. Biodiesel uit voedsel stuit gemiddeld twee keer zo veel CO2 uit als fossiele diesel, en biodiesel uit palmolie zelfs drie keer zo veel.

  Voor de Partij voor de Dieren zijn biobrandstoffen alleen een alternatief voor fossiele brandstoffen als ze voldoen aan strenge duurzaamheidseisen, waarmee in ieder geval het gebruik van voedselgewassen wordt uitgesloten. We moeten ons transport vooral verduurzamen door schoon verkeer te stimuleren. Dat betekent meer en beter openbaar vervoer, vervuilend autoverkeer beperken en fietsers en voetgangers ruim baan geven.

  Meer informatie
 • Verbod op micro- en nanoplastics

  Microplastics komen eigenlijk overal om ons heen voor en breken niet of nauwelijks af. Er wordt geschat dat volwassen mensen jaarlijks ongeveer een creditcard aan microplastics binnenkrijgen, doordat we de deeltjes inademen, opeten of opdrinken. Microplastics kunnen de gezondheid schaden. Zo zorgt een grote hoeveelheid plasticsdeeltjes in dieren onder andere voor ontstekingsreacties en problemen in de spijsvertering, nierfunctie en vruchtbaarheid.

  Micro- en nanoplastics worden aan bepaalde producten bewust toegevoegd, bijvoorbeeld cosmetica en verzorgingsproducten. Bij andere producten komen de plasticdeeltjes onbedoeld vrij, zoals bij het wassen van synthetische kleding, het gebruik van schurende reinigingsmiddelen en verf, en slijtage van autobanden. Ook plastic zwerfaval valt uit elkaar in een enorme hoeveelheid microplastics. Microplastics komen vervolgens in het milieu terecht en belanden via onze rivieren in de zeeën en oceanen, waar ze bijdragen aan de plastic soep. Slecht voor het leven in zee en slecht voor de mens.

  De Partij voor de Dieren wil stevige maatregelen gericht op het voorkomen van microplastics in het milieu, zoals een verbod op micro-en nanoplastics in cosmetica en verzorgingsproducten, regels voor kleding- en wasmachinefabrikanten om vrijkomen van synthetische vezels in het water tegen te gaan en een nationaal verbod op plastic in sigarettenfilters.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren boekt winst bij Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen

Laatste update: 27 maart 2023 De Partij voor de Dieren wint in de helft van de provincies. Dit blijkt uit de voorlopige uitslag van de provinciale verkiezingen: in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Drenthe en Groningen wint de partij zetels en in de overige provincies handhaaft ze haar positie. Naar verwachting wordt de Partij voor de Dieren ook sterker in de Eerste Kamer: de voorlopige uitsl...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws