Maat­schappij en ethiek


 • Abortus

  De Partij voor de Dieren is voorstander van een ruim zelfbeschikkingsrecht voor ouders, zoals belichaamd in de huidige abortuspraktijk. Wel vinden we dat de overheid kaders moet blijven stellen, voorstellen tot wijziging van de huidige praktijk zijn van ons niet te verwachten.

  Er moet in de abortuskwestie een weloverwogen en zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen het belang van het ongeboren kind en het belang van de moeder. Tienermoeders kunnen soms hulp gebruiken bij het maken van deze afweging. Hierbij vindt de Partij voor de Dieren dat er uiteraard geen sprake mag zijn van enige vorm van dwang. De Partij voor de Dieren heeft respect voor het leven en pleit ervoor dat zorgvuldigheid, respect en humaniteit, en dus ook de keuzevrijheid van de zwangere vrouw, gewaarborgd blijven.

  Meer informatie
 • Armoede bestrijden

  De overheid moet armoede actiever gaan bestrijden met onder meer laagdrempelige schuldhulpverlening en met maatwerk voor steden en platteland. Veel boeren staat het water aan de lippen wegens de moordende concurrentie bij schaalvergroting en intensivering: de overheid zal hulp moeten bieden in het organiseren van laagdrempelige (psychosociale) hulpverlening en eventuele omschakeling. De Partij voor de Dieren wil dat de bijstandsuitkering wordt gebaseerd op het individu, er komt geen inkomenstoets per huishouden. Daarnaast moet er voldoende en tijdige schuldhulpverlening geboden worden om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen. De PvdD wil dat de overheid voedselbanken veel meer gaat ondersteunen. Vrijwilligerswerk bij voedselbanken door uitkeringsgerechtigden moet door de overheid gestimuleerd worden.

  Meer informatie
 • Discriminatie

  De Partij voor de Dieren is tegen elke vorm van discriminatie op basis van ras, sekse, afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing.

  Ook politieke partijen mogen niet discrimineren naar sekse, ook niet waar de overwegingen daartoe ingegeven worden door levensbeschouwelijke opvattingen. Er moet met kracht worden opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie.

  De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en LHBTI's - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechting. Etnisch profileren moet tegengegaan worden door onder meer een registratiesysteem waarin vermeld wordt waarom iemand staande is gehouden. Publieke benoemingen moeten niet langer uitgezonderd worden van het anti-discriminatiebeginsel.

  Meer informatie
 • Godsdienstvrijheid

  De vrijheid van godsdienst of andere levensbeschouwingen is een groot goed dat bescherming verdient. Deze vrijheid is echter niet absoluut. Het Europees verdrag van de rechten van de mens en onze grondwet beperken deze vrijheid indien handelingen in strijd zijn met de wet, openbare orde en veiligheid of openbare zeden. De PvdD is daarom van mening dat er een verbod op onverdoofd slachten dient te komen. De PvdD is voor het loslaten van de strafbaarstelling van godslastering. Een dergelijk verbodsartikel is niet in lijn met de vrijheid van meningsuiting en niet in lijn met het uitgangspunt dat er een scheiding dient te zijn tussen kerk en staat.

  Meer informatie
 • Keuzevrijheid bij euthanasie

  De Partij voor de Dieren onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkómen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving.

  Zo dient er meer aandacht te komen voor herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. De overheid dient een faciliterende rol te spelen bij (de zorgvuldigheid rondom) het zelf laten kiezen van mensen tussen leven en dood. Dit is en blijft een individuele aangelegenheid.

  Meer informatie
 • Leeftijdsgrens alcohol 18+

  De Partij voor de Dieren vindt dat preventie de basis is van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Wij zijn dan ook voorstander van een leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol. De negatieve en onomkeerbare effecten van alcohol op de zich ontwikkelende hersenen rechtvaardigen een dergelijke maatregel. Maar de Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet alcohol te drinken na de 18e verjaardag is de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van alcohol wel duidelijker aan jongeren communiceren. Daarnaast moet op alle zenders een reclameverbod komen voor alcoholische dranken. Alcoholbeleid moet landelijk geregeld worden, want als gemeenten zelf bepalen welk beleid ze hanteren voor alcoholgebruik door jongeren wordt alcoholtoerisme in de hand gewerkt.

  Meer informatie
 • Legaliseren (soft)drugs

  De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa. Ook willen wij een door de overheid gefinancierd onderzoek naar de mogelijke effecten van legalisatie van xtc.

  De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van drugs duidelijker aan jongeren communiceren. Het ligt niet voor de hand het ene stimulerende middel toe te staan en het andere te verbieden zonder dat er duidelijk onderscheid in termen van gevaren is tussen bijvoorbeeld alcohol, cannabis en xtc. Ook de verstrekking van softdrugs voor medische doeleinden moet minder ingeperkt worden. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat jongeren sneller in aanraking komen met gevaarlijke harddrugs.

  Bij de productie van xtc in illegale drugslabs in Nederland komt veel gevaarlijk chemisch afval vrij. Dat afval wordt vaak gedumpt in de natuur, in open water of in zee. Dat levert zeer gevaarlijke situaties op voor mens en dier en zorgt voor ernstige milieuvervuiling. Bovendien zorgt het winnen van de grondstoffen voor xtc in andere landen voor milieuschade en uitbuiting. Er moet onderzocht worden of legalisatie kan bijdragen aan het verminderen van deze impact.

  Meer informatie
 • Maatschappelijk debat over hulp bij zelfdoding bij voltooid leven

  De Partij voor de Dieren pleit voor een voortzetting van een breed maatschappelijk debat over het voorstel (burgerinitiatief Uit Vrije Wil) om stervenshulp te verlenen aan mensen ouder dan zeventig, die hun leven als voltooid beschouwen. Wij onderschrijven het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens aan het eind van het leven.
  De PvdD ziet echter ook de bezwaren van het voorstel om mensen die hun leven als voltooid beschouwen te helpen bij hun wens om te sterven. Het wettelijk vastleggen van een mogelijkheid stervenshulp te verlenen aan mensen ouder dan zeventig die het gevoel hebben ‘klaar te zijn met leven’ heeft ingrijpende maatschappelijke gevolgen. De PvdD vindt dat we daar niet lichtzinnig aan voorbij kunnen gaan. Daarnaast vinden wij de leeftijdsgrens van 70 jaar arbitrair.
  We onderschrijven dan ook dat het debat net is begonnen en dat er een brede maatschappelijke discussie moet plaatsvinden over dit voorstel en de gevolgen ervan om tot een besluit te komen.

  Meer informatie
 • Scheiding kerk en staat

  De Partij voor de Dieren is voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat. Levensbeschouwelijke overtuigingen in bijvoorbeeld medisch ethische kwesties of met betrekking tot rustdag, behoren niet van overheidswege aan anderen te worden opgelegd.

  Meer informatie
 • Stervenswens

  De Partij voor de Dieren onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkómen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving. Zo dient er meer aandacht te komen voor herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Er moet een breed maatschappelijk debat komen over hulp bij zelfdoding, zoals stervenshulp aan mensen die hun leven als voltooid beschouwen.

  Meer informatie
 • Stimuleren plantaardig eten

  De Partij voor de Dieren vindt de keuze voor het eten van vlees of vis behoren tot de persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van een ieder, in lijn met de uitgangspunten van de partij. Binnen de partij zijn er vegetariërs, veganisten en ook mensen die vlees of vis eten. Wel is de PvdD van mening dat een meer plantaardig voedingspatroon gestimuleerd moet worden. Dierlijke producten vormen het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket en dienen ontmoedigd te worden. Bijvoorbeeld met fiscale stimuleringsmaatregelen voor diervriendelijkere producten, zoals vleesvervangers. Ook proberen we het publiek bewust te maken van de voordelen van plantaardig eten. Dat is beter voor de gezondheid, beter voor de dieren, beter voor het milieu en beter voor vele miljoenen medemensen. De grootschalige productie van veevoer in vooral ontwikkelingslanden heeft immers grote consequenties voor de lokale voedselproductie in die landen.

  Meer informatie
 • Verbod op consumentenvuurwerk

  Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress. Elke jaarwisseling lopen honderden mensen letsel op, meestal door legaal vuurwerk. Ongeveer de helft van de slachtoffers zijn toevallige voorbijgangers. Vuurwerk bevat zware metalen en andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Na iedere jaarwisseling moet zo’n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Al deze schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook nog eens veel geld.

  De Partij voor de Dieren is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten.

  Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. In het belang van dieren, natuur en milieu én onze eigen veiligheid willen we de traditie omvormen naar professionele vuurwerkshows.

  De roep van de Partij voor de Dieren om een vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. Ook artsen, burgemeesters, brandweer en politie pleiten al langer voor een verbod.

  Meer informatie
 • Vluchtelingen

  De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het groeiend aantal vluchtelingen in de wereld. De sterk toenemende stroom vluchtelingen laat niet alleen de grote zorgen zien van mensen uit verre landen die in grote problemen verkeren, maar brengt ook zorgen met zich mee voor de mensen hier. Veel mensen vragen zich af of Europa, of Nederland de vluchtelingen kan blijven opnemen. Immers, in de komende jaren zullen naar verwachting tientallen miljoenen mensen vluchten voor honger, droogte en oorlog en naar Europa komen. Gaat dat niet ten koste van onze eigen mogelijkheden? Dat is een veel gestelde vraag. Nemen de spanningen nog verder toe, bijvoorbeeld als de Europese herverdeling niet blijkt te werken vanwege de open grenzen? Mededogen en duurzaamheid in samenhang, kunnen ervoor zorgen dat mensen in nood, nu worden geholpen, en straks geen reden meer hebben om hun eigen land te ontvluchten.

  De Partij voor de Dieren zet zich in de Tweede Kamer in voor het benoemen van de voedingsbodem voor oorlog en geweld en voor het wegnemen van die voedingsbodem. Het kabinet heeft zich hier tot nu toe volkomen onmachtig in getoond. Wereldwijd bedreigen geweld en structureel onrecht een miljard burgers. Conflicten die niet alleen veroorzaakt worden door religieuze tegenstelingen, maar die ook ontstaan door water- en voedseltekorten, droogte en klimaatverandering; crises waar we in Nederland aan bijdragen door onze overconsumptie. De Tweede Kamer heeft op 17 september 2015 een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die de regering verzoekt de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s in kaart te brengen.

  De Partij voor de Dieren wil dat op korte termijn een humaan opvangbeleid ontwikkeld wordt voor zij die huis en haard hebben moeten ontvluchten. Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen moeten worden geholpen. Daarom moet Nederland zich actief inzetten voor de (nood)hulp aan vluchtelingen die nodig is om mensen in kwetsbare gebieden uitzicht te bieden op een menswaardig bestaan. Dat betekent dat Nederland zich moet inzetten voor bescherming, humanitaire hulp en goede leefomstandigheden voor vluchtelingen.

  De PvdD is op dit moment de enige politieke partij die de bijdrage van Nederland aan ontwikkelingssamenwerking tot minstens 1 procent van het nationaal inkomen wil verhogen. Door deze ophoging van de bijdrage aan ontwikkelingssamenwerkingen en door emancipatie, duurzaamheid, onderwijs en gezondheid als speerpunten te stellen voor ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, kan voorkomen worden dat mensen zich gedwongen voelen hun heil elders in de wereld te zoeken.

  Opvang in de regio
  De PvdD geeft de voorkeur aan opvang van vluchtelingen in de regio. Echter, dit gebeurt al volop. Wereldwijd wordt al 85% in de regio opgevangen, voor Syrische vluchtelingen is dit zelfs zo’n 95%. Vaak leven de vluchtelingen in kampen onder erbarmelijke omstandigheden. De opvang in de regio wordt bemoeilijkt door de huidige ontwikkelingssamenwerking. Er wordt bezuinigd op de allerarmsten. De Partij voor de Dieren vindt het van het grootste belang te investeren in effectieve oplossingen en dat dit leidend moet zijn in de internationale agenda voor ontwikkelingssamenwerking.

  De financiële bijdrage aan het UNHCR zal verhoogd moeten worden. Het UNHCR coördineert vluchtelingenprogramma’s en hervestigingsprogramma’s in de regio. Door in de opvang van vluchtelingen in de regio te investeren, moet voorkomen worden dat vluchtelingen zich genoodzaakt voelen om naar Europa te trekken. Niet alleen Nederland zal hier een grotere bijdrage in moeten leveren, maar de EU in zijn geheel.

  Opvang binnen Europa
  De Partij voor de Dieren is voor een gezamenlijk Europees beleid ten aanzien van de buitengrenzen van EU. De verantwoordelijkheid voor het asielbeleid moet echter in handen van de individuele lidstaten en dus van Nederland.

  De PvdD is van mening dat de vluchtelingenstroom herverdelen over Europa wel eens wensdenken zou kunnen blijken, omdat de EU nu eenmaal vrij verkeer van personen kent. Hoe voorkom je dat vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen in Bulgarije, Hongarije of Roemenië, vervolgens op enig moment doortrekken naar Oostenrijk, Duitsland of een ander Europees land? Wanneer herverdeling mislukt, zal dat het draagvlak voor opvang ernstig kunnen ondermijnen. De PvdD vindt dat gedeelde solidariteit en verantwoordelijkheid hard te maken moeten zijn. EU-landen die vluchtelingen opvangen op een manier die de Europese normen schendt, moeten hierop aangesproken worden.

  We hebben voor de motie gestemd die de regering oproept om ook niet-EU-landen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen.

  Opvang in Nederland
  Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen, moeten binnen twee jaar uitsluitsel krijgen over hun verblijfsrecht. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland geen mensen terugstuurt naar hun land van herkomst als zij daar worden vervolgd vanwege hun geaardheid of religie.

  De regering en de gemeenten moeten samen tot een plan komen om vluchtelingen te huisvesten. Dit plan zal er toe moeten leiden dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar worden gesteld. Op deze manier komen zowel de Nederlandse burgers als vluchtelingen aan een woning, zonder dat hier conflicten door ontstaan.

  Zie ook ons standpunt 'humanitaire hulp aan vluchtelingen'.

  Meer informatie
 • Vrijheid van meningsuiting

  De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de individuele vrijheid van burgers, maar deze mag geen inbreuk maken op de vrijheid en het welzijn van anderen. Alle burgers zijn gelijk en daarom zouden er in de wet geen uitzonderingen gemaakt moeten worden voor gelovigen. De Partij voor de Dieren heeft al het initiatief genomen om de nu bestaande uitzondering voor onverdoofde slacht, die bovendien onacceptabel dierenleed met zich meebrengt, te schrappen uit de wet. De Partij voor de Dieren wil dat er een verbod komt op het onverdoofd slachten van dieren, dat de vrijheid van meningsuiting altijd wordt verdedigd en dat vervolging vanwege godslastering wordt geschrapt uit het wetboek.

  Meer informatie
 • Welvaart anders meten

  De Partij voor de Dieren wil dat de overheid de reeds ontwikkelde Monitor Brede Welvaart gaat gebruiken voor het bepalen en sturen van beleid. Daarbij kunnen ook andere instrumenten ingezet worden die een beeld geven van het welbevinden van mens en dier, van een schone leefomgeving, biodiversiteit, innovatiekracht, gemeenschapszin, aanwezigheid van zorg, et cetera.
  Zo worden de positieve en negatieve effecten van overheidsmaatregelen en economische activiteiten op de samenleving duidelijk in kaart gebracht en kunnen we de juiste koers bepalen richting een duurzame en solidaire economie.

  Meer informatie
 • Zomertijd/wintertijd

  De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de klokverzetting die twee keer per jaar plaatsvindt (zomertijd/wintertijd). Het twee maal per jaar verzetten van de tijd heeft negatieve gevolgen voor kinderen en ouderen: zij passen zich moeilijk aan de gewijzigde tijdinstelling aan. Echte voordelen van de zomertijd zijn er nauwelijks. De zomertijd is ooit bedacht om energiebesparing dichterbij te brengen, maar echte energiewinst is er niet. Doordat het langer licht blijft in de zomer, blijven mensen langer op en gebruiken ze meer elektriciteit.

  Bovendien zou de permanente invoering van de zomertijd zeer negatieve gevolgen voor mensen hebben in de winter. Omdat het in de zomertijd een uur later licht is, komt de zon eind december pas om 10 uur op. Maar het licht in de ochtend is heel belangrijk voor het ritme van onze biologische klok. Die biologische klok wordt flink gestoord. Wetenschappers vergelijken de effecten met het gevoel van een maandenlange jetlag. De ‘winst’ van een uurtje langer licht in de middag weegt voor de Partij voor de Dieren niet op tegen de lichamelijke en psychische klachten die volgens artsen en wetenschappers zullen optreden als het pas zo laat licht wordt in de ochtend, als de zomertijd onze standaard tijd wordt in plaats van de natuurlijke tijd (de wintertijd).

  Meer informatie

Het standpunt Maatschappij en ethiek is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws