Maat­schappij en ethiek


 • Abortus

  De Partij voor de Dieren is voorstander van een ruim zelfbeschikkingsrecht voor ouders, zoals belichaamd in de huidige abortuspraktijk. De Partij voor de Dieren vindt het een zaak van vrouw en arts om in de behandelkamer een weloverwogen besluit te nemen over het kiezen voor abortus.

  De Partij voor de Dieren is voorstander van het afschaffen van de minimale beraadtermijn van vijf dagen voor abortus. Wij pleiten voor een flexibele beraadtermijn waarbinnen de zorgverlener de vrouw kan helpen een weloverwogen, zorgvuldige keuze te maken.

  Meer informatie
 • Armoede bestrijden

  De overheid moet armoede actiever gaan bestrijden met onder meer laagdrempelige schuldhulpverlening en met maatwerk voor steden en platteland. Veel boeren staat het water aan de lippen wegens de moordende concurrentie bij schaalvergroting en intensivering: de overheid zal hulp moeten bieden in het organiseren van laagdrempelige (psychosociale) hulpverlening en eventuele omschakeling. De Partij voor de Dieren wil dat de bijstandsuitkering wordt gebaseerd op het individu, er komt geen inkomenstoets per huishouden. Daarnaast moet er voldoende en tijdige schuldhulpverlening geboden worden om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen. De PvdD wil dat de overheid voedselbanken veel meer gaat ondersteunen. Vrijwilligerswerk bij voedselbanken door uitkeringsgerechtigden moet door de overheid gestimuleerd worden.

  Meer informatie
 • Discriminatie

  De Partij voor de Dieren is tegen elke vorm van discriminatie op basis van ras, sekse, afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing.

  Ook politieke partijen mogen niet discrimineren naar sekse, ook niet waar de overwegingen daartoe ingegeven worden door levensbeschouwelijke opvattingen. Er moet met kracht worden opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie.

  De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en LHBTI's - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechting. Etnisch profileren moet tegengegaan worden door onder meer een registratiesysteem waarin vermeld wordt waarom iemand staande is gehouden. Publieke benoemingen moeten niet langer uitgezonderd worden van het anti-discriminatiebeginsel.

  Meer informatie
 • Godsdienstvrijheid

  De vrijheid van godsdienst of andere levensbeschouwingen is een groot goed dat bescherming verdient. Deze vrijheid is echter niet absoluut. Het Europees verdrag van de rechten van de mens en onze grondwet beperken deze vrijheid indien handelingen in strijd zijn met de wet, openbare orde en veiligheid of openbare zeden. De PvdD is daarom van mening dat er een verbod op onverdoofd slachten dient te komen. De PvdD is voor het loslaten van de strafbaarstelling van godslastering. Een dergelijk verbodsartikel is niet in lijn met de vrijheid van meningsuiting en niet in lijn met het uitgangspunt dat er een scheiding dient te zijn tussen kerk en staat.

  Meer informatie
 • Keuzevrijheid bij euthanasie

  De Partij voor de Dieren onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, zeker als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving.

  Het vastleggen van een wettelijke leeftijdsgrens voor stervenshulp is arbitrair en zou grote maatschappelijke gevolgen hebben. We gaan meer aandacht geven aan herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Gemeenten en zorgkantoren krijgen voldoende middelen voor een prettig leefklimaat en voldoende activiteiten voor ouderen.

  De afgelopen jaren is het maatschappelijk debat over hulp bij zelfdoding, zoals bij mensen die hun leven als voltooid beschouwen, uitgebreid gevoerd. De Partij voor de Dieren hecht aan zelfbeschikking en vindt dat mensen zelf mogen bepalen wanneer ze sterven, op een waardige manier. Hier moet wel een zeer zorgvuldig traject aan vooraf gaan.

  Meer informatie
 • Legaliseren (soft)drugs

  De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa. Ook willen wij een door de overheid gefinancierd onderzoek naar de mogelijke effecten van legalisatie van xtc.

  De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van drugs duidelijker aan jongeren communiceren. Het ligt niet voor de hand het ene stimulerende middel toe te staan en het andere te verbieden zonder dat er duidelijk onderscheid in termen van gevaren is tussen bijvoorbeeld alcohol, cannabis en xtc. Ook de verstrekking van softdrugs voor medische doeleinden moet minder ingeperkt worden. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat jongeren sneller in aanraking komen met gevaarlijke harddrugs.

  Bij de productie van xtc in illegale drugslabs in Nederland komt veel gevaarlijk chemisch afval vrij. Dat afval wordt vaak gedumpt in de natuur, in open water of in zee. Dat levert zeer gevaarlijke situaties op voor mens en dier en zorgt voor ernstige milieuvervuiling. Bovendien zorgt het winnen van de grondstoffen voor xtc in andere landen voor milieuschade en uitbuiting. Er moet onderzocht worden of legalisatie kan bijdragen aan het verminderen van deze impact.

  Meer informatie
 • Scheiding kerk en staat

  De Partij voor de Dieren is voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat. Levensbeschouwelijke overtuigingen in bijvoorbeeld medisch ethische kwesties of met betrekking tot rustdag, behoren niet van overheidswege aan anderen te worden opgelegd.

  Meer informatie
 • Stimuleren plantaardig eten

  De Partij voor de Dieren vindt de keuze voor het eten van vlees of vis behoren tot de persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van een ieder, in lijn met de uitgangspunten van de partij. Binnen de partij zijn er vegetariërs, veganisten en ook mensen die vlees of vis eten. Wel is de PvdD van mening dat een meer plantaardig voedingspatroon gestimuleerd moet worden. Dierlijke producten vormen het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket en dienen ontmoedigd te worden. Bijvoorbeeld met fiscale stimuleringsmaatregelen voor diervriendelijkere producten, zoals vleesvervangers. Ook proberen we het publiek bewust te maken van de voordelen van plantaardig eten. Dat is beter voor de gezondheid, beter voor de dieren, beter voor het milieu en beter voor vele miljoenen medemensen. De grootschalige productie van veevoer in vooral ontwikkelingslanden heeft immers grote consequenties voor de lokale voedselproductie in die landen.

  Meer informatie
 • Verbod op consumentenvuurwerk

  Partij voor de Dieren is voor een vuurwerkverbod

  Waarom willen we dat er een einde komt aan consumentenvuurwerk, waarom is dit ons standpunt en hoe willen we dit bereiken?

  Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress. Elke jaarwisseling lopen honderden mensen letsel op, meestal door legaal vuurwerk. Ongeveer de helft van de slachtoffers zijn toevallige voorbijgangers. Vuurwerk bevat zware metalen en andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Na iedere jaarwisseling moet zo’n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Al deze schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook nog eens veel geld.

  De Partij voor de Dieren is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten.

  Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. In het belang van dieren, natuur en milieu én onze eigen veiligheid willen we de traditie omvormen naar professionele vuurwerkshows.

  De roep van de Partij voor de Dieren om een vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. Ook artsen, burgemeesters, brandweer en politie pleiten al langer voor een verbod.

  Meer informatie
 • Vluchtelingen

  De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het groeiend aantal vluchtelingen in de wereld. Het toenemende aantal vluchtelingen laat niet alleen de grote zorgen zien van mensen uit verre landen die in grote problemen verkeren, maar brengt ook zorgen met zich mee voor de mensen hier. Veel mensen vragen zich af of Europa, of Nederland de vluchtelingen kan blijven opnemen. Immers, in de komende jaren zullen naar verwachting tientallen miljoenen mensen vluchten voor honger, droogte en oorlog en naar Europa komen. Gaat dat niet ten koste van onze eigen mogelijkheden? Dat is een veel gestelde vraag. Mededogen en duurzaamheid in samenhang, kunnen ervoor zorgen dat mensen in nood, nu worden geholpen, en straks geen reden meer hebben om hun eigen land te ontvluchten.

  De Partij voor de Dieren zet zich in de Tweede Kamer in voor het benoemen van de voedingsbodem voor oorlog en geweld en voor het wegnemen van die voedingsbodem. Het kabinet heeft zich hier tot nu toe volkomen onmachtig in getoond. Wereldwijd bedreigen geweld en structureel onrecht een miljard burgers. Conflicten die niet alleen veroorzaakt worden door religieuze tegenstelingen, maar die ook ontstaan door water- en voedseltekorten, droogte en klimaatverandering; crises waar we in Nederland aan bijdragen door onze overconsumptie. De Tweede Kamer heeft op 17 september 2015 een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die de regering verzoekt de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s in kaart te brengen.

  De Partij voor de Dieren wil dat op korte termijn een humaan opvangbeleid ontwikkeld wordt voor zij die huis en haard hebben moeten ontvluchten. Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen moeten worden geholpen. Daarom moet Nederland zich actief inzetten voor de (nood)hulp aan vluchtelingen die nodig is om mensen in kwetsbare gebieden uitzicht te bieden op een menswaardig bestaan. Dat betekent dat Nederland zich moet inzetten voor bescherming, humanitaire hulp en goede leefomstandigheden voor vluchtelingen.

  De PvdD wil de bijdrage van Nederland aan ontwikkelingssamenwerking tot minstens 1 procent van het nationaal inkomen verhogen. Door deze ophoging van de bijdrage aan ontwikkelingssamenwerkingen en door emancipatie, duurzaamheid, onderwijs en gezondheid als speerpunten te stellen voor ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, kan voorkomen worden dat mensen zich gedwongen voelen hun heil elders in de wereld te zoeken.

  Opvang in de regio
  Opvang in de regio gebeurt al volop. Wereldwijd wordt al 85% in de regio opgevangen, voor Syrische vluchtelingen is dit zelfs zo’n 95%. Vaak leven de vluchtelingen in kampen onder erbarmelijke omstandigheden. De opvang in de regio wordt bemoeilijkt door de huidige ontwikkelingssamenwerking. Er wordt bezuinigd op de allerarmsten. De Partij voor de Dieren vindt het van het grootste belang te investeren in effectieve oplossingen en dat dit leidend moet zijn in de internationale agenda voor ontwikkelingssamenwerking. Humanitaire hulp moet gebaseerd zijn op twee pijlers: het verbeteren van de directe leefomstandigheden en het creëren van toekomstperspectief. Nederland moet daar geld en kennis voor beschikbaar stellen.

  Er moet meer geld en capaciteit beschikbaar gesteld worden om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek over de Middellandse zee moeten maken. Mensensmokkel moet hard aangepakt worden.

  Voorop staat dat mensen in vluchtelingenkampen recht hebben op een menswaardig bestaan. Dat betekent in ieder geval recht op veiligheid, voldoende eten en drinken, juridische bijstand, medische zorg en menswaardige huisvesting.

  Daarom zal de financiële bijdrage aan het UNHCR verhoogd moeten worden. Het UNHCR coördineert vluchtelingenprogramma’s en hervestigingsprogramma’s in de regio. Door in de opvang van vluchtelingen in de regio te investeren, kunnen we voorkomen dat vluchtelingen zich genoodzaakt voelen om naar Europa te trekken. Niet alleen Nederland zal hier een grotere bijdrage in moeten leveren, maar de EU in zijn geheel.

  Opvang binnen Europa
  Het quotum van de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) wordt verhoogd. Er komt een eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa. De verantwoordelijkheid voor het asielbeleid moet echter in handen van de individuele lidstaten en dus van Nederland.

  De PvdD is van mening dat vluchtelingen herverdelen over Europa wel eens wensdenken zou kunnen blijken, omdat de EU nu eenmaal vrij verkeer van personen kent. Hoe voorkom je dat vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen in Bulgarije, Hongarije of Roemenië, vervolgens op enig moment doortrekken naar Oostenrijk, Duitsland of een ander Europees land? Wanneer herverdeling mislukt, zal dat het draagvlak voor opvang ernstig kunnen ondermijnen. De PvdD vindt dat gedeelde solidariteit en verantwoordelijkheid hard te maken moeten zijn. EU-landen die vluchtelingen opvangen op een manier die de Europese normen schendt, moeten hierop aangesproken worden.

  Internationale verdragen zoals het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vormen het uitgangspunt. Nederland gaat niet akkoord met afspraken zoals de Turkijedeal.

  De buitengrenzen van Europa
  Ngo’s en andere humanitaire organisaties mogen reddingsacties op zee organiseren zonder daarin tegengehouden of beboet te worden. Na een reddingsactie op zee worden mensen naar locaties gebracht waar ze asiel kunnen aanvragen.

  De EU stopt met het trainen en financieren van de Libische kustwacht, die beschuldigd wordt van ernstige mensenrechtenschendingen. Daarnaast moet de Europese grensbewaking Frontex worden vervangen door humanitaire missies, gericht op het helpen van mensen in nood. Er komt een onderzoek naar beschuldigingen van het schenden van internationale verdragen en het zeerecht door Frontex.

  Opvang in Nederland
  Vrijwel ieder mens heeft van nature de motivatie om mensen in nood te helpen. Maar we zien dat die motivatie op de proef wordt gesteld. Veel mensen zijn huiverig voor grote aantallen mensen die hier komen wonen en aanspraak maken op de Nederlandse voorzieningen en schaarse woningen. Dat is begrijpelijk, want veel jongeren, studenten en gezinnen hebben moeite om een passende woning te vinden. Daarom moeten we meer woningen bouwen, en moet de opvang zorgvuldig plaatsvinden. Wanneer mensen elkaar eenmaal kennen, leert de ervaring dat we vaak begripvol en behulpzaam zijn voor de opgevangen vluchtelingen.

  De Partij voor de Dieren wil daarom humane opvang met goede begeleiding en snel duidelijkheid over de status van een asielaanvraag. Mensen die verblijven in een asielzoekerscentrum kunnen zich voortaan ontplooien en hebben recht op goede begeleiding, taalcursussen, zorg, en minderjarigen op onderwijs. Daarnaast komt er meer aandacht voor psychische hulp. Zodra mensen een verblijfsvergunning krijgen moeten ze zo snel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

  De huisvesting van mensen met verblijfsrecht vindt zorgvuldig plaats: we zorgen voor evenredige verdeling over gemeenten, waar het kan op wijkniveau. Daarnaast zetten we in op kleinschalige mengvormen waarbij bijvoorbeeld studenten en nieuwkomers een wooncomplex delen, en projecten waarbij vluchtelingen met een bepaalde beroepsachtergrond worden gekoppeld aan potentiële lokale werkgevers. Hier zorgen we voor voldoende begeleiding zodat dit leidt tot betere integratie en wederzijds begrip in de wijk. Gemeenten moeten in staat gesteld worden hier zoveel mogelijk het voortouw in te nemen.

  Asielprocedure

  Mensen die in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen, krijgen snel een zorgvuldig besluit over hun verblijfsrecht. De wachttijd bij de IND wordt aanzienlijk verkort.

  Nederland tornt niet aan het VN-Vluchtelingenverdrag en stuurt dus geen mensen terug naar hun land van herkomst als zij daar worden vervolgd vanwege hun geaardheid, religie, politieke overtuiging of etnische afkomst.

  Kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), moeten in de Vreemdelingenwet vastgelegd worden. Hier wordt in zwaarwegende mate rekening mee gehouden: gewortelde kinderen mogen niet uitgezet worden en moeten een verblijfsvergunning krijgen. Wanneer een kind vijf jaar of langer in Nederland verblijft, moet geen onderzoek meer gedaan worden naar het belang van het kind. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het dan altijd in het belang van het kind is om in Nederland te blijven. Over verblijfsvergunningen voor minderjarige asielzoekers zonder familie moet een snelle, individuele afweging gemaakt worden.

  De discretionaire bevoegdheid, waarmee een bewindspersoon schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning kan toekennen, wordt heringevoerd.

  Meer informatie
 • Vrijheid van meningsuiting

  De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de individuele vrijheid van burgers, maar deze mag geen inbreuk maken op de vrijheid en het welzijn van anderen. Alle burgers zijn gelijk en daarom zouden er in de wet geen uitzonderingen gemaakt moeten worden voor gelovigen. De Partij voor de Dieren heeft al het initiatief genomen om de nu bestaande uitzondering voor onverdoofde slacht, die bovendien onacceptabel dierenleed met zich meebrengt, te schrappen uit de wet. De Partij voor de Dieren wil dat er een verbod komt op het onverdoofd slachten van dieren, dat de vrijheid van meningsuiting altijd wordt verdedigd en dat vervolging vanwege godslastering wordt geschrapt uit het wetboek.

  Meer informatie
 • Welvaart anders meten

  De Partij voor de Dieren wil dat de overheid de reeds ontwikkelde Monitor Brede Welvaart gaat gebruiken voor het bepalen en sturen van beleid. Daarbij kunnen ook andere instrumenten ingezet worden die een beeld geven van het welbevinden van mens en dier, van een schone leefomgeving, biodiversiteit, innovatiekracht, gemeenschapszin, aanwezigheid van zorg, et cetera.
  Zo worden de positieve en negatieve effecten van overheidsmaatregelen en economische activiteiten op de samenleving duidelijk in kaart gebracht en kunnen we de juiste koers bepalen richting een duurzame en solidaire economie.

  Meer informatie
 • Zomertijd/wintertijd

  De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de klokverzetting die twee keer per jaar plaatsvindt (zomertijd/wintertijd). Het twee maal per jaar verzetten van de tijd heeft negatieve gevolgen voor kinderen en ouderen: zij passen zich moeilijk aan de gewijzigde tijdinstelling aan. Echte voordelen van de zomertijd zijn er nauwelijks. De zomertijd is ooit bedacht om energiebesparing dichterbij te brengen, maar echte energiewinst is er niet. Doordat het langer licht blijft in de zomer, blijven mensen langer op en gebruiken ze meer elektriciteit.

  Bovendien zou de permanente invoering van de zomertijd zeer negatieve gevolgen voor mensen hebben in de winter. Omdat het in de zomertijd een uur later licht is, komt de zon eind december pas om 10 uur op. Maar het licht in de ochtend is heel belangrijk voor het ritme van onze biologische klok. Die biologische klok wordt flink gestoord. Wetenschappers vergelijken de effecten met het gevoel van een maandenlange jetlag. De ‘winst’ van een uurtje langer licht in de middag weegt voor de Partij voor de Dieren niet op tegen de lichamelijke en psychische klachten die volgens artsen en wetenschappers zullen optreden als het pas zo laat licht wordt in de ochtend, als de zomertijd onze standaard tijd wordt in plaats van de natuurlijke tijd (de wintertijd).

  De klok verzetten van wintertijd naar zomertijd heeft ook gevolgen voor in het wild levende dieren zoals herten, reeën en wilde zwijnen. Omdat het verkeer plotseling een uur eerder op gang komt, vinden er jaarlijks meer aanrijdingen na het verzetten van de klok (totdat de dieren weer gewend zijn aan het nieuwe ritme van de mens).

  Meer informatie

Het standpunt Maatschappij en ethiek is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws