Crisis­aanpak voor klimaat en biodi­ver­siteit


De biodiversiteits- en klimaatcrisis moeten we in samenhang aanpakken. De belangrijkste maatregel om deze crises te keren is het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Dit vraagt om een allesomvattende aanpak: een waarbij de biodiversiteitsmaatregelen gecombineerd worden met klimaatplannen. Door een duurzame verandering in de voedselproductie, het verminderen van ons energiegebruik en een reductie in het gebruik van grondstoffen, geven we de natuur de kans om te herstellen. Zo kunnen we genieten van meer natuur, een fijnere en schonere woonomgeving, minder uitstoot van het verkeer en de landbouw, en meer zinvolle, groene werkgelegenheid. We maken van een min-min een win-win.

• De verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn wordt ondergebracht bij een nieuw ministerie: het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Dierenwelzijn.

• Er komt een ministerie voor Klimaat & Biodiversiteit. Dit ministerie krijgt eenzelfde status als het ministerie van Financiën: het beleid van andere ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid en brede welvaart. Het bewaakt de natuur, biodiversiteit, grondstoffen en CO2-budgetten op zo’n manier dat de natuur zich herstelt.

• Nederland levert een maximale inspanning om de opwarming van de Aarde te beperken tot een bovengrens van 1,5 graad Celsius. Uiterlijk in 2030 is Nederland klimaatneutraal. We leggen de reductiedoelstellingen vast in een nieuwe Klimaatwet: “de Klimaatwet 1.5”. De luchtvaart en de scheepvaart zijn niet langer uitgezonderd van het behalen van de klimaatdoelen.

• Wat je niet gebruikt aan energie, hoef je ook niet op te wekken. Daarom zetten we vol in op energiebesparing in de landbouw, de industrie, het vervoer en in de bebouwde omgeving. In 2030 gebruikt Nederland tenminste 50% minder energie. De transitie naar een energiezuinige samenleving levert niet alleen een besparing in kosten op, maar ook veel groene werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de bouw, de energiesector en in het (technisch) onderwijs.

• Het aantal dieren in de veehouderij krimpt met tenminste 75%. Landbouwgronden die hierdoor vrijkomen worden teruggegeven aan de natuur en er ontstaat ruimte voor het bouwen van woningen.

• Tenminste de helft van de corona-steunfondsen wordt aan investeringen uitgegeven die ten dienste staan van natuur, milieu, klimaat en duurzame, groene werkgelegenheid.

• Er komt een eind aan de uitzonderingspositie van de fossiele industrie. De subsidie voor de fossiele industrie wordt afgeschaft. We verminderen het energiegebruik en investeren in de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. We werken toe naar een nieuwe economie binnen de draagkracht van de Aarde.

• Er komt een verbod op verbranden van biomassa en het vergisten van mest voor de opwekking van warmte en elektriciteit. Subsidies op biomassa worden per direct afgeschaft.

• Nederland kiest voor de noodzakelijke krimp van de luchtvaart. Dat betekent dat het aantal vliegbewegingen wordt verlaagd naar maximaal 300.000 per jaar in 2030.

• Maastricht Aachen Airport breidt niet verder uit. Vliegveld Twente en Lelystad Airport worden niet opengesteld voor commerciële vluchten. Groningen Airport Eelde en Rotterdam The Hague Airport sluiten.

• Nederland werkt actief aan het bevorderen van betaalbare, duurzame en snelle internationale treinverbindingen.

• Het Internationaal Strafhof krijgt de mogelijkheid om plegers van ecocide op persoonlijke titel te vervolgen. Ecocide is een misdaad waarbij ecosystemen verloren gaan door nalatigheid, beschadiging of vernietiging.

Zie ook onze standpunten op: vermindering uitstoot broeikasgassen, de klimaatwet en het klimaatakkoord.

Het standpunt Crisisaanpak voor klimaat en biodiversiteit is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws