Huma­ni­taire hulp aan vluch­te­lingen


De Partij voor de Dieren geeft de voorkeur aan humanitaire opvang in de regio, maar alleen indien dat menswaardig kan. Nederland moet daarvoor geld en kennis beschikbaar stellen. We moeten ruimhartig bijdragen aan de (nood)hulp die nodig is om mensen in kwetsbare gebieden uitzicht te bieden op een menswaardig bestaan.

Mensen die op de vlucht zijn voor geweld moeten geholpen worden om een veilige bestemming in Europa te bereiken. Mensen die om economische motieven naar Europa willen, moeten aan de buitengrenzen op een zorgvuldige wijze uit de vluchtelingenstroom gefilterd worden. Er moet meer geld en capaciteit beschikbaar gesteld worden om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek over de Middellandse zee moeten maken. Mensensmokkel moet hard aangepakt worden. De vluchtelingendeal met Turkije moet opgezegd worden, omdat mensen nooit teruggestuurd worden zonder zorgvuldige procedure.

In de EU moeten afspraken gemaakt worden over de spreiding van vluchtelingen. Landen die zich hier niet aan houden moeten gekort worden op de gelden die zij jaarlijks ontvangen. Nederland moet actief inzetten op het wereldwijd ratificeren van het VN-vluchtelingenverdrag.

De PvdD wil dat er voldoende kleinschalige opvang van vluchtelingen komt. Het aantal vluchtelingen dat gehuisvest wordt, mag op geen enkel moment meer zijn dan een kwart van het aantal inwoners van een stad of dorp voorafgaand aan de opvang. Dit om de sociale cohesie niet te ontwrichten.

Nederland mag geen mensen terugsturen naar hun land van herkomst als zij daar worden vervolgd vanwege hun geaardheid, religie, politieke overtuiging of etnische afkomst. Mensen die in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen moeten binnen maximaal twee jaar uitsluitsel krijgen over hun verblijfsrecht.

Kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), moeten in de Vreemdelingenwet vastgelegd worden. Hier wordt in zwaarwegende mate rekening mee gehouden: gewortelde kinderen mogen niet uitgezet worden en moeten een verblijfsvergunning krijgen. Wanneer een kind vijf jaar of langer in Nederland verblijft, moet geen onderzoek meer gedaan worden naar het belang van het kind. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het dan altijd in het belang van het kind is om in Nederland te blijven. Over verblijfsvergunningen voor minderjarige asielzoekers zonder familie moet een snelle, individuele afweging gemaakt worden.

Vluchtelingen moeten zich zo snel mogelijk onze taal en cultuur eigen kunnen maken. Ze hebben recht op onderwijs, zorg, (vrijwilligers)werk en goede huisvesting. Wie buiten zijn schuld Nederland niet kan verlaten mag niet op straat gezet worden, maar heeft recht op opvang, voedsel en zorg. Gemeenten moeten daarvoor hulp krijgen van het Rijk.

Zie ook ons algemene standpunt 'vluchtelingen'.

Het standpunt Humanitaire hulp aan vluchtelingen is onderdeel van: Buitenlands beleid en defensie Veiligheid en recht

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws