Grond­oor­zaken aanpakken en mensen helpen


Onze idealen

  • Internationale verdragen zoals het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vormen het uitgangspunt. Nederland gaat niet akkoord met afspraken, zoals de Turkijedeal, die hiermee strijdig zijn.
  • Nederland werkt mee aan het verbeteren van de leefomstandigheden en het creëren van een toekomstperspectief voor mensen in vluchtelingenkampen. Nederland stelt daar geld en kennis voor beschikbaar.
  • Er komt een eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa. Het quotum van de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) wordt verhoogd.
  • Mensen in vluchtelingenkampen hebben recht op een menswaardig bestaan. Dat betekent in ieder geval recht op veiligheid, voldoende eten en drinken, juridische bijstand, medische zorg en menswaardige huisvesting.
  • Ngo’s en andere humanitaire organisaties mogen reddingsacties op zee organiseren zonder daarin tegengehouden of beboet te worden. Na een reddingsactie op zee worden mensen naar locaties gebracht waar ze asiel kunnen aanvragen.
  • De EU stopt met het trainen en financieren van de Libische kustwacht, die beschuldigd wordt van ernstige mensenrechtenschendingen.
  • De Europese grensbewaking Frontex moet worden vervangen door humanitaire missies, gericht op het helpen van mensen in nood. Er komt een onderzoek naar beschuldigingen van het schenden van internationale verdragen en het zeerecht door Frontex.

Voor veel mensen in andere delen van de wereld ontbreekt het aan een toekomstperspectief en bestaanszekerheid. De klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis zorgen er niet alleen voor dat gebieden onleefbaar worden en dat de voedsel-zekerheid van mensen in gevaar komt, maar zijn ook een bron van (gewapende) conflicten. Wanneer mensen door conflicten bedreigd worden, wanneer land onvruchtbaar wordt of wanneer er niet meer genoeg water is om te drinken, slaan mensen op de vlucht. De Partij voor de Dieren wil de grondoorzaken aanpakken zodat mensen zich niet langer genoodzaakt voelen om hun gebied te ontvluchten.

Uiteindelijk komt een groot deel van de mensen die vluchten niet in Nederland of in Europa terecht. 85 tot 90 procent van de vluchtelingen wordt in de regio opgevangen, vaak onder erbarmelijke leefomstandigheden. Humanitaire hulp moet gebaseerd zijn op twee pijlers: het verbeteren van de directe leefomstandigheden en het creëren van toekomstperspectief.

Het standpunt Grondoorzaken aanpakken en mensen helpen is onderdeel van: Democratischer Europa en internationale solidariteit