Ganzen­jacht


De Partij voor de Dieren wil diervriendelijke middelen voor het tegengaan of voorkomen van overlast van ganzen. De middelen die de overheid nu inzet - afschot en vergassing - bieden geen structurele oplossing en zijn onnodig, want er zijn genoeg diervriendelijke alternatieven. Bovendien leiden vergassing en afschot tot een pijnlijke dood voor ganzen. Uit onderzoek blijkt dat 36% van de dieren met hagel in het lichaam leeft. Ganzen zijn monogaam, dat wil zeggen trouw aan hun partner. Na het sterven van hun partner, kiezen ze pas het volgende jaar een nieuwe gezel. De ganzenjacht veroorzaakt zodoende veel leed. Gebieden waar ganzen overlast geven of gevaar veroorzaken, zoals bij vliegvelden, moeten onaantrekkelijk worden gemaakt voor ganzen. Dat kan door op omliggende landbouwgronden gewassen te laten groeien die onaantrekkelijk zijn voor ganzen. Andere plaatsen waar ganzen geen overlast bezorgen, bijvoorbeeld in de buurt van natuurgebieden, kunnen met witte klaver juist ganzen aantrekken. In Canada wordt al jaren gebruik gemaakt van het succesvolle ‘landscape design’, waarbij rekening gehouden wordt met de inrichting van de ruimte als ganzen overlast veroorzaken. Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid als doortrek- en overwinteringsgebied voor ganzen en smienten. Er dienen voldoende foerageermogelijkheden te worden geboden voor deze vogelsoorten. Graslanden waar de schade gering zal zijn, zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Door de vogels op deze percelen niet te verjagen, maar volledig met rust te laten, verbruiken ze niet onnodig veel energie waardoor extra foerageren en schade uitblijven.

Het standpunt Ganzenjacht is onderdeel van: Jacht

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws