Vernieuwing arbeids­markt


De discussie over flexibilisering van de arbeidsmarkt is gebaseerd op het huidige systeem waarin arbeid duur is. Dit systeem is onlogisch en reeds lange tijd vastgelopen. De Partij voor de Dieren wil dat de belasting op arbeid verlaagd wordt, als onderdeel van vergroening van het belastingstelsel. De PvdD wil milieuvervuilende producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen belasten, en de inkomstenbelasting verlagen. Hierdoor is het voor bedrijven eenvoudiger om mensen in dienst te nemen en kan Nederland banen behouden en creëren. Daarnaast kunnen kortere werkweken bijdragen aan een betere verdeling van het beschikbare werk en tegelijkertijd de werkeloosheid en de milieudruk verlagen. Een betaalde baan wordt zo ook beter te combineren met mantelzorg of vrijwilligerswerk. De Partij voor de Dieren vindt dat de ontslagbescherming zou moeten blijven. De ontslagvergoeding moet worden gekoppeld aan de reëel geleden schade door de werknemer en diens positie op de arbeidsmarkt. Bij- en herscholing moet worden aangemoedigd en gefaciliteerd door de overheid, ook door het aanbieden van stageplaatsen. Mensen die langdurig werkloos zijn moeten financieel gestimuleerd worden om maatschappelijke taken te vervullen. Het gevoel voor arbeidsparticipatie wordt hierdoor in stand gehouden en bevorderd.

De PvdD pleit voor de volgende maatregelen:

  • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger. Pilots op dit gebied worden gestimuleerd.
  • De overheid gaat armoede actiever bestrijden met onder meer laagdrempelige schuldhulpverlening en met maatwerk voor steden en platteland. Veel boeren staat het water aan de lippen wegens de moordende concurrentie bij schaalvergroting en intensivering: de overheid zal hulp moeten bieden in het organiseren van laagdrempelige (psychosociale) hulpverlening en omschakeling.
  • Jongeren zonder baan kunnen werken aan betere kansen op de arbeidsmarkt in werkgelegenheidsprojecten in onder meer de zorg en de biologische landbouw.
  • Er komt geen inkomenstoets per huishouden, de bijstandsuitkering wordt gebaseerd op het individu.
  • Het vangnet voor jongeren met een beperking (de Wajong) blijft bestaan. Zij krijgen kansen op een zinvolle en nuttige dagbesteding met doorgroeimogelijkheden naar een betaalde baan.
  • De plannen van het kabinet Rutte-III over de loondispensatie moeten worden ingetrokken. De loondispensatie geeft mensen die hier aanspraak op kunnen maken een ongelijkwaardige positie, leidt tot te laag inkomen en de pensioenvoorziening van deze mensen komt in het geding.
  • Er komt een eenvoudige en fraudebestendige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Hierdoor krijgen zzp’ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid.
  • Het wordt voor zzp’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. Zzp'ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.
  • Het urencriterium wordt vervangen door een progressief winstboxenstelsel, waardoor de belasting afhangt van het inkomen en het aantrekkelijker wordt om parttime als zzp’er te werken.

Het standpunt Vernieuwing arbeidsmarkt is onderdeel van: Werk en inkomen