Finan­ciering/kosten


De kosten in de zorg kunnen omlaag door de bureaucratie aan te pakken. Door een eind te maken aan de macht en winsten van zorgverzekeraars, door te stoppen met absurde beloningen aan de top en door de professionals van de werkvloer weer aan het roer te zetten.

 • Afbreuk Wet sociale werkvoorziening (WSW)

  De Wet sociale werkvoorziening (WSW) zou een nuttige voorziening moeten zijn om mensen in een kwetsbare positie kansen te bieden. De Partij voor de Dieren is dan ook tegen de afbreuk van de WSW. Mensen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn, dienen die kans te krijgen. In een goed georganiseerde samenleving moeten de talenten van alle mensen tot hun recht kunnen komen. Het is niet te verantwoorden dat een samenleving veel onvervulde en onvervulbare taken kent, en tegelijk een groot aantal werklozen. De overheid zal een sterkere aansturende rol moeten vervullen in dit allocatievraagstuk dan nu het geval is.

  Meer informatie
 • Behouden Wajong

  De Partij voor de Dieren wil dat de Wajong-uitkering blijft bestaan. Jongeren mogen niet de dupe worden van falend overheidsbeleid. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan, met voldoende financiële middelen om rond te kunnen komen, en een dagbesteding die past bij zijn of haar mogelijkheden.

  Meer informatie
 • Bescherming van WAO'ers

  De Partij voor de Dieren kiest voor het belang van kwetsbaren als uitgangspunt voor beleid. Dat geldt ook voor het beleid rond de WAO. Daarom kan het ook niet zo zijn dat WAO'ers hun huis moeten “opeten”, omdat zij niet meer in staat zijn tot werken.

  Meer informatie
 • Bezuinigingen op de gezondheidszorg

  De Partij voor de Dieren is tegen bezuinigingen op de gezondheidszorg. De gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen, daarbij passen geen bezuinigingen. Bezuinigen op de zorgkosten ligt met name in preventie. Preventie zou de basis moeten zijn: gezonder leven, eten en bewegen, spelen een belangrijke rol als het gaat om voorkomen van ziekte en ongemak. Gezondheidszorg dient bij voorkeur kleinschalig en regionaal te worden aangeboden en de zorgkosten moeten eerlijk worden verdeeld. Privatisering van de zorg en marktwerking hebben er echter voor gezorgd dat veel zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. Als de zorg steeds meer overgelaten wordt aan de markt, raakt de menselijke maat zoek. Hoewel er gestreefd wordt naar minder bureaucratie, heeft dit in de praktijk eerder geleid tot meer bureaucratie op het gebied van controle, verantwoording en toezicht. De stelling dat de markt efficiënter werkt dan de overheid blijkt in de praktijk dan ook vaak niet te kloppen.

  Meer informatie
 • Bezuinigingen op de WMO

  Met de Wmo 2015 draagt het Rijk taken over naar gemeenten, met als argumentatie dat zorg zo dichter bij de burger komt te liggen. Maar tegelijkertijd heeft het Rijk ook een forse bezuiniging gekoppeld aan deze overdracht. De gemeenten moeten dus taken overnemen van het Rijk, maar moeten dat doen voor veel minder geld.

  De Partij voor de Dieren is tegen deze verkapte bezuinigingsoperatie. Met name ouderen, zieken en gehandicapten kunnen hier de dupe van worden - ook omdat het gemeentelijk beleid naar willekeur kan worden vastgesteld, waardoor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid gevaar lopen.

  Bovendien kunnen gemeenten de WMO-gelden op termijn zelf besteden aan geheel andere doelen dan voor maatschappelijke ondersteuning, waardoor de eigenlijke rechthebbenden nog eens extra in moeten leveren op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Ook kunnen gemeenten straks de hoogte van de eigen bijdrage zelf gaan bepalen, waarmee een nieuwe vorm van willekeur dreigt.

  De PvdD is er voorstander van de zorg dichter bij de mensen te brengen, maar op deze wijze dreigen er verkapte bezuinigingen en aantasting van de rechtszekerheid van kwetsbare groepen. In veel gevallen zullen met name mantelzorgers hierdoor nog zwaarder belast worden dan nu al het geval is.

  Meer informatie
 • Bezuinigingen op het PGB

  De Partij voor de Dieren is tegen de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (PGB), want gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Hoewel het systeem van de PGB’s niet het meest ideaal is, biedt het tot nu toe de minimale bescherming voor mensen met een zorgvraag. Het geeft mensen de ruimte om zorg zo te organiseren dat deze optimaal bij hun persoonlijke situatie aansluit. De PvdD vindt het belangrijk dat mensen die persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid hebben en houden.

  Meer informatie
 • Nationaal zorgfonds

  De Partij voor de Dieren is tegen marktwerking in de zorg en vindt dat de regie over de zorg voor mensen niet thuis hoort bij zorgverzekeraars. Patiënten moeten zelf de keuze kunnen maken over de medicijnen die zij gebruiken en door wie en waar zij zich laten behandelen. De Partij voor de Dieren is voorstander van een Nationaal Zorgfonds, dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen. Het eigen risico moet afgeschaft worden en er moet geen eigen bijdrage zijn voor jeugdzorg.

  Meer informatie
 • Sluiting regionale ziekenhuizen

  De Partij voor de Dieren is tegen sluiting van regionale, kleinschalige ziekenhuizen. Wij vinden handhaving van regioziekenhuizen belangrijk en ageren tegen het in de uitverkoop zetten van de gezondheidszorg en het overlaten van het zorgaanbod aan de markt.

  Meer informatie

Het standpunt Financiering/kosten is onderdeel van: Een gezonde samenleving waarin welzijn voorop staat