Eman­ci­patie


 • Adoptie door koppels van gelijk geslacht

  De Partij voor de Dieren is van mening dat paren van gelijk geslacht evenveel recht hebben op het adopteren van kinderen als heteroseksuele paren.

  De Partij voor de Dieren is tegen elke vorm van discriminatie op basis van ras, sekse, afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing. Persoonlijke keuzevrijheid staat voor ieder individu voorop. Daarom moeten paren van gelijk geslacht dezelfde mogelijkheden krijgen, met alle reguliere beperkingen die voor adoptie door heterostellen ook gelden. Uiteraard dient in alle gevallen het belang van het kind voorop te staan.

  Meer informatie
 • Bestrijden discriminatie lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekseconditie

  De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekseconditie (LHBTI) - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

  Daarom willen wij:

  • Een verbod op LHBTI-discriminatie, net als op discriminatie wegens godsdienst, ras etc., expliciet opgenomen wordt in artikel 1 van de Grondwet.
  • Discriminatie van transgender mensen en discriminatie van mensen met een intersekse-conditie verboden wordt in de Algemene wet gelijke behandeling. In de wet wordt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ bovendien vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Zo worden ook biseksuele en aseksuele mensen wettelijk beschermd.
  • Dat er met kracht wordt opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie: mannen en vrouwen moeten een gelijke beloning krijgen voor gelijk werk; homoseksuele paren moeten gelijke rechten krijgen als heteroseksuele paren.
  • Dat de officiële geslachtsregistratie afgeschaft wordt.
  • Dat de overheid een krachtig LHBTI-emancipatiebeleid voert en investeert in LHBTI-emancipatie in het onderwijs. LHBTI-leerlingen en -leraren zijn welkom op iedere school.
  • Er een einde moet komen aan het fenomeen weigerambtenaar.
  • Homoseksuele leerlingen en leraren moeten welkom zijn op iedere school.
  • De overheid moet een krachtig LHBTI-beleid voeren en moet investeren in LHBTI-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen.
  • Vormen van meerouderschap, waarbij een kind wordt opgevoed door bijvoorbeeld een lesbisch koppel en een homoman, moeten wettelijk erkend worden.
  • Er moet een niet-commerciële draagmoederbank komen en de overheid moet haast maken met het verruimen van de mogelijkheden van een draagmoeder voor homostellen.
  • Dat geweld met een discriminerende achtergrond zwaarder bestraft wordt. De politie registreert geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekseconditie. De aanpak van anti-LHBTI-geweld blijft topprioriteit bij politie en justitie.
  Meer informatie
 • Emancipatie

  Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen, respect en tolerantie de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, zoals vrouwen, LHBTI's en etnische minderheden, is het een taak van de overheid zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

  De Partij voor de Dieren pleit er dan ook voor dat een gelijke beloning voor mannen en vrouwen wettelijk verplicht wordt. Tevens moet er met kracht opgetreden worden tegen alle uitingsvormen van discriminatie en moet de overheid ernaar streven het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van de bevolking. Ook moeten homoseksuele paren gelijke rechten krijgen aan die van heteroseksuele paren en bij een echtscheiding moeten mannen en vrouwen dezelfde rechten krijgen.

  De Partij voor de Dieren stelt de volgende maatregelen voor:

  • Een verbod op LHBTI-discriminatie wordt, net als op discriminatie wegens godsdienst, ras etc., expliciet opgenomen in artikel 1 van de Grondwet.
  • Discriminatie van transgender mensen en discriminatie van mensen met een intersekseconditie wordt verboden in de Algemene wet gelijke behandeling. In de wet wordt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ bovendien vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Zo worden ook biseksuele en aseksuele mensen wettelijk beschermd.
  • De officiële geslachtsregistratie wordt afgeschaft.
  • Vormen van meerouderschap, waarbij een kind wordt opgevoed door bijvoorbeeld een lesbisch koppel en een homoman, worden wettelijk erkend.
  • Geweld met een discriminerende achtergrond wordt zwaarder bestraft. De politie registreert geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekseconditie. De aanpak van anti-LHBTI-geweld blijft topprioriteit bij politie en justitie.

  Wijziging van de wet waarmee transgender mensen eenvoudiger hun geslachtsvermelding kunnen aanpassen (transgenderwet)
  De Partij voor de Dieren vindt het zelfbeschikkingsrecht van transgender en genderdiverse mensen essentieel om te komen tot een inclusieve samenleving. Niet alleen voor transgender mensen biedt deze wet houvast, ook aan intersekse mensen aangezien zij dankzij deze wet de aanduiding ‘onbepaald’ makkelijker kunnen laten wijzigen naar een geslachtsvermelding die recht doet aan hun genderidentiteit. De Partij voor de Dieren had graag gezien dat deze wet dezelfde ruimte zou bieden aan non-binaire mensen om zich als ‘X’ te laten registreren in hun geslachtsvermelding zonder tussenkomst van de rechter en zullen voorstellen hiertoe dan ook steunen. De Partij voor de Dieren is ook op de hoogte van de zorgen rondom deze wet, maar herkent het beeld dat transrechten haaks staan op vrouwenrechten of andere mensenrechten niet. Wij delen de mening van VN-rapporteur voor de mensenrechten van LHBTIQ+-personen dat dit soort wetgeving juist helpt en dat we niet uit moeten gaan van schadelijke genderstereotypes. Lees hier dat rapport van de VN-rapporteur.

  Meer informatie
 • Homohuwelijk

  Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat respect en tolerantie de maatstaven moeten vormen binnen onze samenleving.

  Daarin past natuurlijk ook respect voor de seksuele geaardheid van eenieder. Wij steunen de emancipatiestrijd van homoseksuelen dan ook van harte. Ambtenaren moeten geen huwelijken kunnen weigeren. Zij dienen zich te allen tijde aan de wet te houden, zonder uitzonderingen.

  Meer informatie
 • Uithuwelijken

  De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen recht heeft op persoonlijke vrijheid en daarin zijn/haar eigen keuzes zou moeten maken. Uithuwelijken waarbij twee mensen verplicht met elkaar moeten trouwen en daar zelf geen keuze in hebben, valt niet onder die persoonlijke vrijheid en daarom zijn wij er geen voorstander van.

  Meer informatie
 • Voorlichting over LHBTI

  De Partij voor de Dieren vindt dat de onderwijsinspectie moet optreden tegen scholen die geen voorlichting geven over LHBTI-diversiteit. LHBTI staat voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekse-conditie. De voorlichting moet bovendien ook verplicht worden op het mbo. Vaardigheden om LHBTI-acceptatie te bevorderen moeten onderdeel worden van docentenopleidingen en initiatieven die het onderwijs LHBTI-vriendelijker maken moeten gesteund worden.

  Meer informatie
 • Weigerambtenaren

  De Partij voor de Dieren is van mening dat ambtenaren geen huwelijken moeten kunnen weigeren. Zij dienen zich te allen tijde aan de wet te houden, zonder uitzonderingen. Er moet dan ook een einde komen aan het fenomeen weigerambtenaar, gemeenten zouden geen weigerambtenaren moeten accepteren.

  Meer informatie

Het standpunt Emancipatie is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Vragen Nieuws
Bijdragen Vragen Nieuws