Een recht­vaardig klimaat­beleid


Onze idealen

  • Nederland wordt voortrekker in het maken van mondiale, bindende afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

  • We gaan de werkelijke kosten van producten en diensten in de prijs doorberekenen, zodat ze niet meer afgewenteld worden op de hele samenleving.

  • De overheid geeft onafhankelijke en duidelijke informatie over de impact van producten en diensten op klimaat en milieu.

  • Er komt een overheidscampagne om burgers beter voor te lichten over klimaatverandering.

  • Alle beleid, op welk gebied dan ook, wordt getoetst op het effect dat het heeft op duurzaamheid, dierenwelzijn en mensenrechten. De overheid geeft het goede voorbeeld. De inkoop van alle producten en aanbestedingen wordt 100% duurzaam en fair trade in 2030. Dit geldt ook voor organisaties die banden hebben met de overheid: netbeheerders, drinkwaterbedrijven, havenbedrijven, luchthavens, zelfstandige bestuursorganisaties en alle openbare lichamen, zoals het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijven die subsidies of belastingvoordelen ontvangen.

  • De transitie naar een klimaatneutraal Nederland in 2030 geven we samen vorm. Het is belangrijk dat burgers nauw betrokken zijn bij het klimaatbeleid. De overheid organiseert een Burgerconventie klimaatcrisis die advies uitbrengt over klimaatmaatregelen.

De Partij voor de Dieren staat voor een duurzame samenleving binnen de draagkracht van
de Aarde. Alle mooie beloften van traditionele politieke partijen ten spijt, halen we in dit tempo de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs niet. Het huidige klimaatbeleid is het resultaat van polderen tussen de belangen van onze planeet en de belangen van de fossiele industrie. Door het gepolder dreigen overstromingen, met alle gevolgen van dien. De Partij voor de Dieren is
de enige politieke partij die een compromisloos klimaatbeleid aanjaagt. De transitie die nodig is om de klimaatcrisis te beteugelen, heeft grote invloed op alle facetten van de samenleving. Er liggen geweldige kansen om prettiger te wonen, ons vervoer te verbeteren, schone energie op te wekken en gezonder voedsel te produceren zonder grote belasting van de omgeving. De transitie naar een klimaatneutrale samenleving levert op grote schaal nieuwe, groene werkgelegenheid op, bijvoorbeeld in het (technisch) onderwijs, de bouw en in de energiesector. Ze kan alleen slagen als iedereen mee kan doen. Als de lasten eerlijk verdeeld worden. De grootste vervuilers zullen hun werkelijke aandeel in de door hen veroorzaakte problemen moeten gaan betalen.

Het standpunt Een rechtvaardig klimaatbeleid is onderdeel van: Een leefbare Aarde voor al haar bewoners

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws