Een natuur­netwerk in het water


Onze idealen

  • De Waddenzee moet de wettelijke bescherming krijgen die dit UNESCO-werelderfgoed verdient. Verstorende economische activiteiten zoals gaswinning en visserij worden aan banden gelegd.
  • Er komen meer beschermde zeereservaten. Hier is geen plaats voor visserij, gaswinning of andere schadelijke activiteiten en kunnen vissen en planten herstellen. Gebieden als het Friese Front, Natuurpark Oosterschelde en de Centrale Oestergronden krijgen volledige bescherming.
  • Voor herstel en behoud van mariene ecosystemen wordt met spoed het ‘nee, tenzij’-principe toegepast voor economische activiteiten.
  • In de Wet natuurbescherming wordt de bescherming van verschillende kwetsbare trekvissen en zeezoogdieren hersteld. De mogelijkheid voor vissen om te migreren is een harde voorwaarde. Waar er hindernissen zijn, worden voorzieningen zoals vistrappen aangelegd die het voor vissen mogelijk maken om te passeren.
  • In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. Sluizen en gemalen worden aangepast, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen. Visserij in de omgeving van die vispassages wordt per direct verboden. Vismigratieroutes van en naar zee worden veilig voor vissen en de Haringvlietsluizen worden verder geopend.
  • Er komt een waterverbinding en vismigratieroute tussen het IJsselmeer en het Markermeer.

De Noordzee is ons grootste natuurgebied, met van oorsprong een grote soortenrijkdom. Helaas verkeert het gebied in kritieke toestand. Door intensieve visserij zijn grote vissen als haaien en roggen er zeldzaam geworden.

Het standpunt Een natuurnetwerk in het water is onderdeel van: Een leefbare Aarde voor al haar bewoners

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren start initi­atief grond­rechten voor de natuur

De Partij voor de Dieren komt met een initiatief om rechten voor de natuur op te nemen in onze Grondwet. Tweede Kamerlid Leonie Vestering start een natuurberaad van experts en burgers om met adviezen te komen over de beste vorm om grondrechten voor de natuur vast te leggen. Nederland zou het eerste land in Europa kunnen zijn dat rechten voor de natuur verankert in de Grondwet. Wereldwijd neemt he...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws