Een beter Europa


Onze idealen

 • Subsidies in het kader van Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden afgeschaft. De vrijgekomen middelen moeten worden ingezet voor de noodzakelijke transitie naar een agro-ecologische en diervriendelijke landbouw.
 • Middelen uit het coronaherstelpakket en uit toekomstige noodfondsen mogen niet worden besteed aan activiteiten van sectoren die verantwoordelijk zijn voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis, zoals de bio- en fossiele industrie.
 • De EU en de eurozone worden niet verder uitgebreid.
 • De Europese Meerjarenbegroting gaat niet omhoog, en minimaal vijftig procent van de begroting moet ten goede komen aan klimaat, natuur en milieu.
 • De gemeenschappelijke herstelpakketten zijn op dit moment vrijwel volledig gericht op het terugkeren naar business as usual van de fossiele economie. Herstelpakketten moeten juist helpen de klimaat- en biodiversiteitscrisis te bestrijden. Daar komt bij dat die pakketten er niet toe mogen leiden dat lidstaten gezamenlijk de schulden van andere lidstaten dragen.
 • Rekenkamers op nationaal en Europees niveau krijgen een belangrijke rol bij het toezicht op Europese (nood)fondsen.
 • De Europese Centrale Bank (ECB) stopt met het massaal en ongericht opkopen van obligaties en andere schuldpapieren.
 • De ECB wordt grondig hervormd en onder parlementaire controle gebracht. Op deze wijze kan er rekenschap worden gegeven voor de herverdelingseffecten van het ECB-beleid. Interne notulen worden openbaar en bestuurders van de ECB kunnen door nationale lidstaten ter verantwoording worden geroepen.
 • Er worden scenario’s uitgewerkt waarbij landen bij een nieuwe eurocrisis de eurozone kunnen verlaten, zodat bij een crisis niet langer alles op alles gezet wordt om de euro in de huidige vorm te redden. De EU geeft leden van de eurozone de mogelijkheid om plannen te ontwikkelen voor parallelle munten en wanneer een lidstaat besluit uit de EU of de eurozone te stappen, wordt dat door de EU gefaciliteerd.
 • De uitbetaling van Europese fondsen (zoals structuurfondsen) kan worden uitgesteld of helemaal worden stopgezet als de rechtsstaat in een lidstaat in het geding raakt. Landen als Hongarije en Polen hoeven niet langer te rekenen op (ook Nederlands) belastinggeld als zij de rechtsstaat ondermijnen en de rechten van hun inwoners schenden.
 • Er gaan geen nieuwe bevoegdheden naar de EU. Er komt geen Europese minister van Financiën, geen Europees leger en geen Europees pensioenstelsel. Dit soort fundamentele bevoegdheden horen bij nationale parlementen.

De Partij voor de Dieren wil een democratische Europese Unie (EU) die de bescherming van kwetsbare waarden op één zet. De EU kan als samenwerkingsplatform immers helpen om grensoverschrijdende problemen op te lossen. Op dit moment is de EU nog te veel gericht op het promoten van de wereldwijde vrijhandel en het beschermen van belangen van grote bedrijven. Kwetsbare waarden leggen het in deze EU meestal af tegen de belangen van het grote geld. Door vrijhandelsverdragen, landbouwsubsidies en de promotie van biomassa is de EU een van de drijvende krachten achter de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Door de westerse verslaving aan dierlijke eiwitten - nog steeds gepromoot met Europese subsidies - importeren we op grote schaal veevoer uit andere landen, ten koste van het klimaat, mensen, dieren en de natuur.

Europese besluitvorming moet democratisch en transparant gebeuren. Op dit moment vindt de besluitvorming nog te vaak in achterkamertjes plaats. Voor de burger onbegrijpelijke en niet beïnvloedbare wetgevingstrajecten en de enorme invloed van lobbyisten, hebben ervoor gezorgd dat de EU de afgelopen decennia is afgegleden naar een moeilijk te controleren lobbycratie. De fossiele industrie, de agro-industrie en de producenten van landbouwgif hebben een te dikke vinger in de Brusselse pap, waardoor de EU deze sectoren te veel ruimte geeft. Het wordt de nationale parlementen bovendien te moeilijk gemaakt om invloed uit te oefenen op wat er in de EU besloten wordt, terwijl die besluiten de beleidsvrijheid van lidstaten fors kunnen beperken.

Ook het Europees Parlement heeft te weinig mogelijkheden om de Europese Commissie te controleren. Het kan zelf geen wetten maken, iets wat de Tweede Kamer wel kan. We moeten niet meer bevoegdheden naar de Europese Commissie overhevelen, maar de rol van het Europees Parlement ten opzichte van de Europese Commissie versterken. Zowel de verdieping (de Europese Commissie trekt steeds meer macht naar zich toe) als de verbreding (meer landen treden toe) van de EU wordt door de Partij voor de Dieren een halt toegeroepen. In een EU die kwetsbare waarden op één zet, worden klimaatrechtvaardigheid, regionalisering van productie en landbouw, eerlijke handel, het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, dierenrechten, democratische controle en transparantie uitgangspunten in plaats van sluitposten. De EU laat dan niet langer de oren naar grote bedrijven hangen, maar gaat de macht die zij heeft gebruiken om ervoor te zorgen dat die bedrijven mensen en dieren tot dienst zijn.

Het standpunt Een beter Europa is onderdeel van: Democratischer Europa en internationale solidariteit